Pajamų iš medienos pardavimo apmokestinimas GPM

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-06- 14  Nr. 22
Rūta BILKŠTYTĖ
Mokesčių ekspertė,
UAB „Fidexperta“ vadovė

Situacija

Nuolatinis Lietuvos gyventojas jam asmeninės nuosavybės teise priklausančiame miško sklype vykdė kirtimus ir iškirstą medieną pardavė pirkėjams. Nuolatinio Lietuvos gyventojo brolis jam priklausantį miško sklypą pardavė kitam fiziniam asmeniui.

 

Klausimai

Kaip pajamos iš medienos pardavimo yra apmokestinamos privalomais atskaitymais pagal LR miškų įstatymą? Kokia tvarka GPM apmokestinamos pajamos už parduotą medieną?

 

Privalomieji atskaitymai nuo pajamų už medienos pardavimą

Vadovaujantis LR miškų įstatymo nuostatomis, bendrosioms miškų reikmėms tenkinti miškų valdytojai turi mokėti į valstybės biudžetą privalomus atskaitymus nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomuose miškuose, ir (ar) parduodamą nenukirstą mišką. Pajamos iš šių privalomų atskaitymų, mokamų valstybei, yra naudojamos miškų inventorizacijai, apskaitai, valstybinių miškų miškotvarkos projektams rengti, bendrai, neatsižvelgiant į nuosavybės formą, miškų priešgaisrinei sistemai organizuoti ir išlaikyti, ligų ir kenkėjų židiniams naikinti ir kt. Tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims – miškų valdytojams yra numatytas 5 proc. dydžio privalomų atskaitymų tarifas. Privalomų atskaitymų, perparduodant medieną, už kurią jie jau buvo sumokėti, apskaičiuoti ir mokėti nebereikia.

Valstybinių miškų valdytojai, t. y. miškų urėdijos ir kiti juridiniai asmenys, turintys tokią teisę (savivaldybės, nacionalinių parkų direkcijos ir kt.), bendrosioms valstybės biudžeto reikmėms papildomai turi atlikti 10 proc. dydžio atskaitymus nuo pardavimo pajamų už apvaliąją medieną ir (ar) nenukirstą mišką. Tai reiškia, kad šie atskaitymai, sumokėti į valstybės biudžetą, naudojami ne tik bendrosioms miškų reikmėms.

Žaliavinė mediena privalomųjų atskaitymų apskaičiavimo prasme turėtų būti suprantama, kaip:

– apvalioji malkinė mediena, skirta kurui;

– iš medžių stiebų pagaminti pjautinieji rąstai, popiermedžiai, malkinė mediena, plokščia mediena ir kt.;

– rąstai ir rąsteliai.

 

Žaliavine mediena nelaikomos skaldytos malkos, lentos, skiedros biokurui ir kiti iš žaliavinės medienos pagaminti produktai, todėl nuo tokių medienos žaliavų pardavimo pajamų privalomųjų atskaitymų apskaičiuoti ir deklaruoti nereikia.

Nenukirstu mišku laikomi augantys medžiai, sausuoliai, vėjavartos ir kita nenukirsta sumedėjusi miško augalija.

Pajamos už parduotą žemės sklypą, kuriame yra miškas, nėra privalomųjų atskaitymų objektas.

Pateiktos situacijos atveju pardavimo sandorius atliko du nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Vienas iš jų, atlikęs kirtimus, pardavė nukirstą medieną, todėl, jei ši mediena atitiktų žaliavinės medienos sąvoką, nuo pajamų už jos pardavimą gyventojas turėtų apskaičiuoti 5 proc. dydžio privalomus atskaitymus. Nuolatinio Lietuvos gyventojo brolis savo ruožtu pardavė miško sklypą, todėl tokios pajamos neturėtų būti laikomos pajamomis už nenukirsto miško pardavimą, nes pardavimo sandorio objektu yra pats žemės sklypas, o ne mediena. Atsižvelgiant į tai, nuolatinio Lietuvos gyventojo brolio gautos pajamos už žemės sklypo pardavimą neturėtų būti apmokestinamos 5 proc. dydžio privalomaisiais atskaitymais.

 

Privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis ir deklaravimo tvarka

Miško valdytojų, kurie yra juridiniai asmenys, mokestiniu laikotarpiu laikomas kalendorinis mėnuo. Miško valdytojų, kurie yra fiziniai asmenys, privalomųjų atskaitymų mokestiniu laikotarpiu yra laikomas kalendorinis pusmetis. Miško valdytojas, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra fizinis, ar juridinis asmuo, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kito mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio pabaigos, 15 kalendorinės dienos privalo apskaičiuoti privalomuosius atskaitymus ir juos deklaruoti bei sumokėti į valstybės biudžetą. Deklaruoti privalomus atskaitymus privaloma pateikiant mokesčių administratoriui Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracijos FR0463 formą (toliau – FR0463 forma). Jei miško valdytojas per mokestinį laikotarpį negauna jokių pajamų už parduotą žaliavinę medieną jo valdomame miške ir (ar) parduotą jo valdomą nenukirstą mišką, FR0463 formos teikti nereikia.

Pateiktos situacijos atveju nukirstą medieną pardavė nuolatinis Lietuvos gyventojas, todėl jam būtų taikomas pusės metų mokestinis laikotarpis. Todėl situacijoje minimam nuolatiniam Lietuvos gyventojui atsirastų prievolė iki liepos 15 d. arba sausio 15 d., pagal pusmetį, kurį būtų parduota mediena, apskaičiuoti ir sumokėti 5 proc. dydžio privalomus atskaitymus ir mokesčių administratoriui juos deklaruoti FR0463 formoje.

 

Pajamų iš medienos pardavimo apmokestinimas GPM, kai nesiverčiama individualia veikla

Apskaičiuojant GPM apmokestinamas pajamas iš medienos pardavimo, kai gyventojai nesiverčia individualia miškų ūkio veikla, turi būti laikomasi LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 19 str. 1 d. nuostatų. Taigi, standartiniu 15 proc. GPM tarifu yra apmokestinamas skirtumas tarp medienos pardavimo pajamų ir jos įsigijimo kainos. Parduodant žaliavinę medieną, jos įsigijimo kaina yra laikoma būtent medienos įsigijimo kaina. Taigi dokumente, kuriuo buvo įgyta teisė į tokią medieną, jos kaina turi būti išskirta atskirai nuo, tarkime, žemės sklypo kainos, kuriame yra nenukirstas miškas. Jei medienos kaina įsigijimo dokumentuose nebuvo išskirta atskirai, ji turi būti nustatoma vadovaujantis Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“.

Iš žaliavinės medienos ir (ar) nenukirsto miško pardavimo pajamų taip pat gali būti atimami teisės aktuose numatyti privalomi mokėjimai. Tokiems privalomiems mokėjimams priskiriami ir anksčiau minėti privalomi atskaitymai pagal LR miškų įstatymą. Tačiau tokiu atveju miško valdytojas turi turėti dokumentus, pagrindžiančius, kad LR miškų įstatyme numatyti 5 proc. dydžio atskaitymai buvo faktiškai sumokėti.

Pajamoms iš žaliavinės medienos ir (ar) nenukirsto miško yra taikoma GPMĮ 17 str. 1 d. 27 punkte numatyta lengvata, pagal kurią ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos yra neapmokestinamos, jei jos neviršija 2 500 Eur. 2 500 Eur neapmokestinamasis dydis yra taikomas būtent skirtumui tarp turto pardavimo pajamų ir įsigijimo kainos, o ne apskritai gautoms pardavimo pajamoms.

Pateiktos situacijos atveju, jei nuolatinis Lietuvos gyventojas parduotų žaliavinę medieną, nevykdydamas individualios veiklos, jis iš pardavimo pajamų galėtų atskaityti privalomuosius atskaitymus už tokios medienos pardavimą ir medienos įsigijimo kainą. Apskaičiuotam skirtumui gyventojas taip pat galėtų taikyti 2 500 Eur neapmokestinamąjį dydį.

Pateiktoje situacijoje taip pat nurodoma, kad nuolatinio Lietuvos gyventojo brolis pardavė miško žemės sklypą, o ne pačią medieną. Šiuo atveju, apmokestindamas šias pajamas GPM, jis iš pardavimo pajamų taip pat galėtų atimti įsigijimo kainą ir teisės aktuose numatytus privalomus mokėjimus. Šis asmuo galėtų taikyti GPMĮ 17 str. 1 d. 28 punkte numatytą lengvatą, pagal kurią GPM yra neapmokestinamos pajamos, gautos už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto pardavimą ar kitokį perleidimą, jei toks daiktas gyventojo nuosavybėje buvo išlaikytas bent 10 metų.

 

Pajamų iš medienos pardavimo apmokestinimas GPM, vykdant individualią veiklą

Gyventojai, kurie yra įregistravę individualią miškų ūkio veiklą, savo leidžiamiems atskaitymams gali ne tik priskirti medienos įsigijimo kainą, privalomus atskaitymus, bet ir atimti įprastines tokiai individualiai veiklai tenkančias išlaidas. Tokiomis išlaidomis, vykdant miškų ūkio veiklą, taip pat pripažįstamos biržės atrėžimo, miško kirtimo bei ištraukimo (ruošos) ir miško atkūrimui patirtos išlaidos. Tačiau norint tokias išlaidas priskirti gyventojo individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams, jos turi būti pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais. Gyventojai, vykdantys individualią miškų ūkio veiklą, savo leidžiamais atskaitymais, t. y. remdamiesi patirtomis individualios veiklos išlaidomis, gali laikyti sumą, lygią 30 proc. jų gautų pajamų iš šios individualios veiklos. Tokiu atveju dokumentų, pagrindžiančių patirtas išlaidas, turėti neprivaloma.

Norint, kad iš gautų pajamų būtų atimamos su individualios veiklos turtu susijusios išlaidos, toks turtas turėtų būti priskirtas gyventojo individualiai veiklai, pateikiant mokesčių administratoriui Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 formą.

 

Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta, gyventojai, parduodantys žaliavinę medieną ar nenukirstą mišką, turi nepamiršti, kad jiems atsiranda ne tik GPM prievolės, bet ir prievolė nuo gautų pajamų sumokėti 5 proc. dydžio privalomus atskaitymus. Pajamų iš žaliavinės medienos pardavimo ir (ar) nenukirsto miško pardavimo apmokestinimo GPM tvarka priklauso nuo to, ar gyventojas vykdo individualią veiklą miškų ūkio veiklą, ar ne.