Verslo pietu priskyrimas reprezentacijai ir apmokestinimas

2014-04-15 Nr. 15

Rūta BILKŠTYTĖ

Mokesčių ekspertė,
UAB „Fidexperta“ vadovė

Situacija

Lietuvos įmonė, siekdama užmegzti naujus verslo ryšius su potencialiais klien­tais, organizavo verslo pietus restorane, kurių metu su kitų bendrovių vadovais buvo aptariami įvairūs verslo klausimai ir bendradarbiavimo galimybės. Sąskaitą už pietus apmokėjo įmonė. Be to, už aptarnavimą buvo sumokėta 10 proc. arbatpinigių.

Klausimas

Ar įmonė galės priskirti verslo pietų išlaidas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams kaip reprezentacines sąnaudas? Ar restorano darbuotojų gauti arbatpinigiai yra apmokestinami GPM?

 

Dėl reprezentacinių sąnaudų

Vadovaujantis LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 22 str. 2 dalies nuostatomis, reprezentacinės sąnaudos – tai bendrovės lėšos, kurias ji skiria naujiems verslo ryšiams su kitomis bendrovėmis ar fiziniais asmenimis užmegzti arba esamiems pagerinti. Reprezentacijos paskirtis yra reprezentuoti, t. y. pristatyti, bendrovę, jos teikiamas paslaugas ir (ar) prekes. Reprezentacijos sąvoką atitiktų bendrovės organizuojami renginiai, kurių metu reprezentuojama pati bendrovė, informuojama apie bendrovės veiklą, jos pobūdį, taip pat apie bendrovės prekes ar paslaugas, t. y. apibūdinamas jų pobūdis, kokybė, taip pat pristatoma planuojama veikla, naujos prekės ir paslaugos. Reprezentacines sąnaudas bendrovės patiria konkrečių asmenų naudai, siekdamos užmegzti naujus ryšiussu potencialiais klientais, investuotojais, verslo partneriais, taip pat stiprindamos ryšius tiek su esamais klientais (verslo partneriais), tiek su kitomis bendrovėmis ir fiziniais asmenimis, išskyrus savo darbuotojus, akcininkus, savininkus ir kitus susijusius asmenis.

Atsižvelgiant į aprašytą situaciją, sąnaudas, patirtas verslo pietų metu, įmonė galės priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams kaip reprezentacijai skirtas išlaidas, kadangi toks renginys atitinka reprezentacijos sąvoką ir reprezentacijos tikslus. Tačiau reprezentacinės sąnaudos priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams tik tuo atveju, jeigu jos pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais.

Dėl arbatpinigių priskyrimo ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams

Analizuojant pateiktą situaciją, svarbu nustatyti, ar arbatpinigiai buvo įtraukti į restorano išrašytą sąskaitą, ar ne. Tuo atveju, jei restorano sąskaitoje arbatpinigiai buvo įtraukti į išrašytą sąskaitą, sąskaitoje nurodyta suma kartu su arbatpinigiais yra laikoma bendra atlygio už suteiktas prekes bei paslaugas suma ir galėtų būti priskiriama įmonės reprezentacinėms sąnaudoms, t. y. ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Tačiau tuo atveju, jei restorano išrašytoje sąskaitoje arbatpinigiai nebuvo išskirti, o įmonės atstovas sumokėjo tam tikrą sumą arbatpinigių savo nuožiūra, arbatpinigių suma negali būti priskiriama prie įmonės išlaidų, nes šių sąnaudų įmonė negalėtų pagrįsti juridinę galią turinčiais dokumentais.

Kiekvienu atveju svarbu įvertinti, ar bendrovės patiriamos atitinkamos išlaidos yra būtinos pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti, ar tokios išlaidos yra ekonomiškai pagrįstos ir susijusios su bendrovės vykdoma veikla, ir kitas svarbias aplinkybes.

 

Dėl arbatpinigių apmokestinimo GPM

Vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 22 straipsnio nuostatomis, restorano darbuotojų gauti arbatpinigiai turi būti apmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu (toliau – GPM). Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kaip pagal restorane nustatytą tvarką arbatpinigiai yra apskaitomi ir skirstomi darbuotojams.

[content_protector password=“fidexperta“]Jei restorano darbuotojai iš klientų arbatpinigius gauna grynais pinigais tiesiogiai, tokios sumos apmokestinamos 15 proc. GPM tarifu kaip B klasės pajamos. Tokiu atveju, arbatpinigių gavęs restorano darbuotojas, GPMĮ prasme traktuojamas kaip nuolatinis Lietuvos gyventojas, nuo pajamų, priskirtų B klasei, privalo apskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, kuriuo pajamos gautos (uždirbtos), gegužės 1 d. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas nuo pajamų, priskirtų B klasei, apskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį privalo ne vėliau kaip per 25 dienas nuo pajamų gavimo.

Jei restoranas gautus arbatpinigius priskiria bendrovės pajamoms, ir vėliau šios sumos išmokamos darbuotojams kartu su atlyginimu, tokios išmokos priskiriamos darbuotojų A klasės pajamoms. Vadovaujantis GPMĮ nuostatomis, asmenys, išmokėję gyventojams išmokas, pagal mokėjimų tvarką priskiriamas A klasės pajamoms, privalo išskaičiuoti GPM ir pateikti tinkamai užpildytą mėnesio GPM deklaraciją.[/content_protector]