Pajamų iš žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų pagal kvitą teikimo apmokestinimas GPM ir PSD įmoka (2)

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-08-16   Nr. 31
Rūta BILKŠTYTĖ
Mokesčių ekspertė,
UAB „Fidexperta“ vadovė

Pabaiga. Pradžia Nr. 30 (894)


Paslaugų pagal kvitą teikėjų ir gavėjų teisės bei pareigos

Vadovaujantis Paslaugų pagal kvitą įstatymo 5 str. 1 ir 2 dalimis, vienam paslaugų gavėjui paslaugų teikėjas gali teikti paslaugas ne ilgiau kaip 60 dienų per kalendorinius metus. Jei paslaugos yra teikiamos keliems paslaugų gavėjams, paslaugų teikimo laikotarpis negali viršyti 90 dienų per kalendorinius metus. Dienų, kurias buvo teikiamos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos, skaičius sumuojamas sudedant kiekvieną mėnesį teiktų paslaugų dienų skaičių. Sudedant dienas, kurias buvo teikiamos minėtos paslaugos, neatsižvelgiama į tai, kiek valandų konkrečią dieną buvo teikiamos paslaugos. Tai reiškia, kad net jei kažkurią dieną buvo dirbama vos 1 valandą, laikoma, kad paslaugų teikėjas teikė paslaugas visą dieną. Be to, remiantis Paslaugų pagal kvitą įstatymo nuostatomis, paslaugų teikėjas negali pasitelkti trečiųjų asmenų teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, t. y. tokias paslaugas jis gali teikti tik pats asmeniškai.

Daugiau prievolių yra nustatyta žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų gavėjui. Paslaugų gavėjas turi užtikrinti, kad paslaugų teikėjas jam paslaugas teiks ne ilgesnį nei nustatytą 60 dienų laikotarpį per kalendorinius metus. Paslaugų gavėjas turi paslaugų teikėjui suteikti visą informaciją apie tai, kokios paslaugos yra užsakomos ir kokios jų teikimo sąlygos, terminai bei kokio rezultato pageidaujama. Taip pat paslaugų gavėjas privalo sumokėti atlygį už suteiktas paslaugas pagal paslaugų kvitą kiekvienos dienos pabaigoje arba pasibaigus susitartam paslaugų teikimo terminui, kuris, kaip minėta, negali būti ilgesnis kaip kalendorinė savaitė. Tiesa, paslaugų gavėjui ir paslaugų teikėjui leidžiama susitarti ir dėl kitokio mokėjimo už suteiktas paslaugas termino, tačiau šis terminas negali viršyti 5 kalendorinių dienų po paslaugų suteikimo dienos. Už žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas galima atsiskaityti tiek grynaisiais pinigais, tiek bankiniu pavedimu.

Pajamų, gautų pagal paslaugų kvitus, apmokestinimas PSD įmokomis

Viena svarbiausių žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų gavėjų pareigų yra sumokėti PSD įmokas už paslaugų teikėją. Paslaugų gavėjas pagal jo deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresą ne vėliau kaip iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos turi pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriui užpildytą PKV pranešimo formą apie gautas paslaugas už praėjusį mėnesį. PKV pranešime turi būti nurodomi paslaugų teikėjų asmens duomenys, dienos, kuriomis buvo teiktos paslaugos, išmokėtas atlygis už suteiktas paslaugas ir PSD įmokų sumos.

PKV pranešimo pateikimo tvarka ir pati PKV pranešimo forma yra nustatyta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-123 „Dėl duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklių ir pranešimo formos patvirtinimo“. Vadovaujantis LR sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 9-1 dalimi, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų gavėjas už paslaugų teikėjus moka 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo atlygio, išmokamo paslaugų teikėjams. PSD įmokos taip pat turi būti sumokamos iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos. Turi būti sumokamos PSD įmokos už visus paslaugų pagal kvitus teikėjus, kurie faktiškai tą mėnesį paslaugų gavėjui suteikė paslaugas.

Pajamų, gautų pagal paslaugų kvitus, apmokestinimas GPM

Vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 55 punktu, GPM neapmokestinamos pajamos, gautos kaip atlygis teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, neviršijančios 1750 Eur. Pastarąjį dydį viršijančios pajamos yra apmokestinamos standartiniu 15 proc. GPM tarifu. Atsiradus prievolei mokėti GPM, apskaičiuotą GPM sumą privalo sumokėti pats gyventojas, nes pajamos pagal paslaugų kvitus priskiriamos gyventojo B klasės pajamoms. 1750 Eur neapmokestinamąjį dydį viršijanti atlygio pagal paslaugų kvitą dalis ir nuo šios sumos apskaičiuotas GPM turi būti deklaruojamas Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos priede GPM308P „Apmokestinamosios pajamos“. Taip pat 1750 Eur neapmokestinamasis dydis turi būti deklaruojamas Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos priede GPM308N „Neapmokestinamosios pajamos“.

Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formą ir jos priedus mokesčių administratoriui reikia pateikti iki kitų metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 d. Iki tos pačios datos reikia sumokėti ir apskaičiuotą GPM. Jei gyventojo gautas atlygis per mokestinį laikotarpį neviršija 1750 Eur, t. y. gyventojui neatsiranda prievolės mokėti GPM, šių pajamų jis neprivalo deklaruoti Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formoje.

Informaciją apie galimą paslaugų pagal kvitą teikėjo pajamų apmokestinimą turi pateikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų gavėjas, prieš išrašydamas paslaugų kvitą.

Atsižvelgiant į visa tai, reikia pažymėti, kad yra galimybė įsigyti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų iš fizinių asmenų, išrašant jiems paslaugų kvitą. Atlygis už tokias paslaugas apmokestinamas 9 proc. dydžio PSD įmokomis, kurias sumokėti ir deklaruoti turi paslaugas įsigyjantis asmuo. Gyventojo, suteikusio žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą, gautas atlygis neapmokestinamas GPM, jei tokio atlygio bendra suma per kalendorinius metus neviršija 1750 Eur.