Dėl ilgalaikio individualios veiklos turto išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams (2)

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-04- 19 Nr. 15

Rūta BILKŠTYTĖ
Mokesčių ekspertė,
UAB „Fidexperta“ vadovė

Pabaiga. Pradžia Nr. 14 (878)

Taip pat būna atvejų, kai ilgalaikis turtas yra priskiriamas individualios veiklos turtui ne tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu, kurį buvo įsigytas. Tokiais atvejais gyventojas, vykdantis individualią veiklą, nustatydamas ilgalaikio turto įsigijimo išlaidas, kurios gali būti priskiriamos individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams, iš ilgalaikio turto įsigijimo dokumentuose, turinčiuose juridinę galią, nurodytos įsigijimo kainos turi atimti dalį kainos, kuri atitiktų to ilgalaikio turto sąlyginio nusidėvėjimo laikotarpį nuo jo įsigijimo iki to mokestinio laikotarpio, kurį ilgalaikis turtas FR0457 formoje deklaruojamas kaip individualios veiklos turtas, sumą. Tačiau reikia pabrėžti, kad likęs nusidėvėjimo terminas negali būti mažesnis, kaip nurodyta PMĮ 1 priedėlyje. Pavyzdžiui, jei ilgalaikiam turtui gyventojas nusistato 10 metų nusidėvėjimo laikotarpį, o pagal PMĮ 1 priedėlį tokiam turtui taikomas minimalus 8 metų nusidėvėjimo terminas, tai ilgalaikio turto, kuris buvo įsigytas, tarkime, prieš 3 metus iki jo priskyrimo gyventojo individualiai veiklai, įsigijimo kaina turi būti sumažinta suma, kuri būtų buvusi atskaityta per 3 nusidėvėjimo skaičiavimo metus, jei ilgalaikis turtas po jo įsigijimo būtų buvęs iškart pradėtas naudoti gyventojo individualioje veikloje. Tačiau likusi įsigijimo kainos dalis turi būti nudėvima ne per trumpesnį nei minimalų 8 metų laikotarpį.

Pateiktos situacijos atveju svarbu pažymėti, kad sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimo ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos vieno iš sutuoktinių individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams nustatyta tvarka gali būti priskiriamos tik esant kito sutuoktinio sutikimui, kad šį turtą sutuoktinis, vykdantis individualią veiklą, valdytų, naudotų ir disponuotų juo, kaip individualios veiklos turtu. Nesant tokio sutikimo, vieno iš sutuoktinių individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams nustatyta tvarka gali būti priskiriama ne daugiau, kaip 50 proc. apskaičiuotos tokio individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo išlaidų sumos. Toks sutikimas gali būti laisvos formos, tačiau jame būtinai turi būti šį sutikimą pasirašančių sutuoktinių rekvizitai, tiksliai aprašoma, kokiam turtui yra suteikiamas šis leidimas. Šis laisvos formos sutikimas turi būti saugomas individualią veiklą vykdančio sutuoktinio, kaip ir kiti individualios veiklos buhalteriniai dokumentai.

Atsižvelgiant į pateiktoje situacijoje nurodytą informaciją, reikia pabrėžti kelis aspektus. Pirmiausia patalpos, kurias vyras planuoja naudoti savo individualioje veikloje, yra įsigytos jo ir jo sutuoktinės, todėl galima daryti prielaidą, kad šios patalpos jiems abiems priklauso sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Be to, nurodoma, kad patalpos buvo įsigytos dar 2014 m., o vyro vykdomai individualiai veiklai jos būtų priskiriamos tik 2016 m. Remiantis šia informacija, galima teigti, kad vyras, norėdamas individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams priskirti kaip įmanomą didesnę patalpų įsigijimo išlaidų sumą, turės gauti sutuoktinės sutikimą, kad galėtų situacijoje minimas patalpas priskirti prie individualios veiklos ilgalaikio turto. Individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams jis galės priskirti ne visą patalpų įsigijimo išlaidų sumą, o tik jos dalį, nes patalpos buvo pradėtos naudoti individualioje veikloje ne iš karto jas įsigijus. Tiesa, pateiktoje situacijoje neužsimenama, kokia yra vyrui ir jo sutuoktinei priklausančių patalpų paskirtis. Jei šios patalpos yra gyvenamosios paskirties, tai jų įsigijimo išlaidų (jų dalies) vyras negalės priskirti savo individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams. Tačiau, jei vyras, imdamasis individualios veiklos, šių patalpų paskirtį pakeis į negyvenamąją, tai šių patalpų įsigijimo išlaidos (jų dalis) galės būti priskiriamos individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams.

Ilgalaikio turto eksploatavimo, remonto ir rekonstrukcijos išlaidos

Ilgalaikio turto, naudojamo gyventojo individualioje veikloje, eksploatavimo išlaidos leidžiamiems atskaitymams yra priskiriamos pagal tokio turto faktinį naudojimą individualioje veikloje, neatsižvelgiant į tai, ar turto įsigijimo išlaidos (ar bet kokia jų dalis) buvo priskirtos leidžiamiems atskaitymams, ar ne. Tai reiškia, kad prie individualios veiklos leidžiamų atskaitymų gali būti priskiriamos ir eksploatavimo išlaidos, patirtos ilgalaikiam turtui, kurio įsigijimo išlaidos negali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, pavyzdžiui, lengvojo automobilio eksploatavimo išlaidos.

Jeigu ilgalaikis turtas individualioje veikloje naudojamas ne visą mokestinį laikotarpį, tai leidžiamiems atskaitymams šio turto eksploatavimo išlaidos yra priskiriamos nuo to mėnesio, kurį turtas yra pradedamas naudoti gyventojo individualioje veikloje.

Telefono pokalbių išlaidas, kaip ir interneto išlaidas, galima priskirti individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams, net jei telefonas ar kompiuteris nėra deklaruotas kaip ilgalaikis materialusis turtas, naudojamas individualioje veikloje. Tačiau, tokiu atveju, telefono pokalbių (interneto paslaugų) sąskaita faktūra turi būti išrašyta individualią veiklą vykdančio gyventojo vardu ar individualią veiklą vykdančio gyventojo šeimos nario vardu (tuo atveju, kai savo individualioje veikloje gyventojas naudoja telefono numerį, išduotą šeimos nario vardu). Individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams galima priskirti ir išankstinio apmokėjimo mobiliųjų telefonų kortelių įsigijimo išlaidas, pagrįstas kasos aparato kvitais ir (arba) sąskaitomis faktūromis.

Individualios veiklos ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidos taip pat gali būti priskiriamos individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams, jeigu toks remontas (išskyrus gyvenamųjų patalpų ir pastatų bei lengvųjų automobilių remontą) pailgina turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes, arba turtas yra rekonstruojamas. Tokiais atvejais remonto arba rekonstravimo darbų verte yra didinama remontuoto arba rekonstruoto individualios veiklos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kaina, o ši vertė yra nudėvima per likusį nusidėvėjimo laikotarpį. Paprasto remonto, kuris nepagerina turto naudingųjų savybių ar nepailgina naudingo tarnavimo laiko, išlaidos yra priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tą laikotarpį, kurį jos buvo patirtos.

Atsižvelgiant į pateiktą situaciją, galima teigti, kad jei patalpos, kurias vyras nori naudoti savo individualioje veikloje, yra gyvenamosios paskirties, jis ne tik negalės patirtų išlaidų šioms patalpoms įsigyti priskirti individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams, bet ir leidžiamiems atskaitymams priskirti šių patalpų remonto ar rekonstravimo išlaidų. Tačiau, neatsižvelgiant į tai, leidžiamiems atskaitymams galėtų būti priskiriamos šių patalpų eks­ploa­ta­vimo išlaidos, pavyzdžiui, atlygis už įvairias komunalines paslaugas.

Atsižvelgiant į visa tai, reikia pabrėžti, kad ilgalaikio turto išlaidos gali būti priskiriamos individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams, jei toks turtas deklaruotas mokesčių administratoriui FR0457 formoje ir faktiškai naudojamas individualioje veikloje. Individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams negali būti priskiriamos lengvųjų automobilių, gyvenamųjų patalpų ir žemės įsigijimo išlaidos.