Tantjemų išmokėjimo galimybės ir apmokestinimo pakeitimai nuo 2017 m.

Rūta BILKŠTYTĖ
Mokesčių ekspertė,
UAB „Fidexperta“ vadovė

 

Situacija

Bendrovė, kurioje įstatų pagrindu veikia valdyba ir stebėtojų taryba, 2016 m. uždirbo 50 tūkst. eurų pajamų. Planuojama, kad, įgyvendinus valdybos narių pasiūlytus sprendimus, bendrovės pelnas padidės dar apie 80 tūkst. eurų. Bendrovė planuoja fiziniams asmenims 2017 m. išmokėti tantjemas už jų, kaip valdybos narių, veiklą.

 

Klausimas

Kokios mokestinės prievolės kils bendrovei, išmokėjusiai valdybos nariams tantjemas 2017 m.?

 

Valdyba ir jos kompetencija

Pagal galiojantį LR akcinių bendrovių įstatymą, valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį renka stebėtojų taryba. Jeigu bendrovėje stebėtojų tarybos nėra, tokiu atveju valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Pati bendrovė savo įstatuose nusistato, ar joje veikia valdyba, taip pat nustato jos narių skaičių. Valdyboje turi būti ne mažiau kaip 3 nariai.

Pagal savo kompetenciją, valdyba svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos strategiją, bendrovės metinį ir tarpinį pranešimus. Taip pat valdyba tvirtina bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes, darbuotojų priėmimo tvarką konkurso būdu, bendrovės filialų ir atstovybių nuostatas. Bendrovės valdyba vykdo ir kitus LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytus įgaliojimus.

Svarbu pažymėti, kad pagal minėtą LR akcinių bendrovių įstatymą bendrovė turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą. Tačiau bendrovei nėra privaloma sudaryti valdybos. Vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis, bendrovėje gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba. Taip pat būtina atkreipti dėmesį, kad akcinėje bendrovėje turi būti sudaromas bent vienas kolegialus organas – stebėtojų taryba arba valdyba. Uždarajai akcinei bendrovei tokia pareiga nenumatyta.

 

Tantjemos ir jų išmokėjimui taikomi apribojimai

Pagal LR akcinių bendrovių įstatymą, už veiklą stebėtojų taryboje arba valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos. Kaip minėta, kiekviena bendrovė savo įstatuose pati nusistato, kad joje veikia kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ar kolegialus valdymo organas – valdyba. Taigi, tantjemos yra suprantamos kaip išmokos bendrovės stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos nariams iš grynojo bendrovės pelno.

Svarbu atkreipti dėmesį į apribojimus, taikomus išmokant tantjemas. Metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams skiriama ataskaitinių finansinių metų pelno dalis negali būti didesnė kaip 1/3 pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti. Taip pat valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams bendrovė gali skirti ne daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno. Tantjemas stebėtojų tarybos ir valdybos nariams mokėti avansu draudžiama.

 

Kaip nuo 2017 m. apmokestinamos stebėtojų tarybai ar valdybos nariams išmokamos tantjemos?

Pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, išmokos valdybos ir stebėtojų tarybos nariams yra gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) objektas. Metinės išmokos (tantjemos) apmokestinamos 15 proc. GPM tarifu. Vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 5 str. 4 d. 2 punktu, pajamos iš paskirstytojo pelno ir išmokos valdybos ir stebėtojų tarybos nariams taip pat yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, nuo kurio turi būti sumokėtas mokestis prie šaltinio – Lietuvoje. Taigi, tantjemos apmokestinamos 15 proc. GPM, neatsižvelgiant į tai, ar jos išmokamos Lietuvos, ar užsienio fiziniams asmenims – valdybos ar stebėtojų tarybos nariams. Tantjemos, išmokamos Lietuvos juridinio asmens, yra laikomos A klasės pajamomis ir GPM nuo jų turi išskaičiuoti ir sumokėti jas išmokantis Lietuvos juridinis asmuo. Tuo atveju, kai Lietuvos gyventojas gauna tantjemas iš užsienio įmonės, jos yra laikomos B klasės pajamomis ir jas deklaruoti turėtų pats šias išmokas gavęs gyventojas, iki kitų metų gegužės 1 d., teikdamas Metinę pajamų deklaraciją. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į su konkrečia valstybe sudarytos ir taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. pagal naują LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo redakciją išmokamos tantjemos asmenims už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje arba paskolų komitete yra apmokestinamos valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokomis, kadangi nuo šių metų šie asmenys draudžiami pensijų socialiniu draudimu. Asmenims, gaunantiems tantjemas už valdybos, stebėtojų tarybos narių veiklą, nustatytas VSD įmokų tarifas – 26,3 proc. (23,3 proc. – mokėtojo dalis, 3 proc. – gavėjo dalis). Tantjemos apmokestinamos taikant pinigų apskaitos principą, taigi tuo atveju, jeigu tantjemos išmokėtos 2016 m., nuo jų VSD įmokos neskaičiuojamos.

Nagrinėjamos situacijos atveju, atsižvelgiant į tai, kad apmokestinant tantjemas taikomas pinigų apskaitos principas, tantjemos, kurias bendrovė planuoja išmokėti fiziniams asmenims už jų, kaip valdybos narių, veiklą 2017 m., bus apmokestinamos 15 proc. GPM ir 3 proc. VSD įmokomis. Bendrovė, išmokėdama tantjemas, kaip draudėjas nuo jų sumos savo lėšomis taip pat turės sumokėti 23,3 proc. VSD įmokų.

 

Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta, reikia pažymėti, kad nuo 2017 m. valdybos nariams ir stebėtojų tarybos nariams išmokamoms tantjemoms taikomas 15 proc. GPM tarifas. Jos taip pat apmokestinamos ir VSD įmokomis. Nuo šių metų pradžios įsigaliojus naujai LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo redakcijai, tantjemoms nustatytas bendras tarifas yra 26,3 proc. (23,3 proc. – mokėtojo dalis, 3 proc. – gavėjo dalis). Iki 2017 m. tantjemoms buvo taikomas tik GPM.