Pajamų iš NT nuomos apmokestinimas GPM, pasirinkus skirtingas veiklos formas (2)

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-07- 19  Nr. 27
Rūta BILKŠTYTĖ
Mokesčių ekspertė,
UAB „Fidexperta“ vadovė

Pabaiga. Pradžia Nr. 26 (890)


Gyvenamųjų patalpų nuoma, įsigijus apgyvendinimo paslaugų verslo liudijimą

Jei gyventojas nuspręstų teikti ne tik gyvenamųjų patalpų nuomos, bet ir maitinimo, nuomojamų patalpų tvarkymo paslaugas, šias paslaugas jis galėtų teikti įsigijęs verslo liudijimą „Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugų) teikimas“ arba „Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas“. Tokį verslo liudijimą gali įsigyti tik tie gyventojai, kurie nėra PVM mokėtojai ir jiems neatsiranda prievolė jais įsiregistruoti, t. y. jų pajamos iš apgyvendinimo paslaugų per paskutiniuosius dvylika mėnesių neviršijo 45 000 Eur. Viršijus šią ribą, pajamos būtų apmokestinamos kaip pajamos iš individualios veiklos pagal pažymą.

Minėti verslo liudijimai suteikia teisę apgyvendinimo paslaugas teikti ne tik gyventojams, bet ir juridiniams asmenims. Tačiau juridiniams asmenims suteiktų paslaugų per mokestinį laikotarpį vertė negali viršyti 4 500 Eur, į kuriuos įskaičiuojamos visos pajamos, gautos iš juridinių asmenų vykdant veiklą pagal kelis verslo liudijimus. Viršijus nustatytą ribą, visos iš juridinių asmenų gautos sumos būtų apmokestinamos kaip gautos vykdant individualią veiklą pagal pažymą, apmokestinant jas 5 proc. GPM tarifu ir VSD bei PSD įmokomis.

Verslo liudijimus galima įsigyti tam tikram laikotarpiui, pavyzdžiui, tik tomis dienomis, kuriomis gyventojas tikrai vykdys tokią veiklą. Tiesa, įsigyjant paslaugų verslo liudijimus, jis turi būti išsiimamas bent 5 dienoms per kalendorinius metus, tačiau tos dienos nebūtinai turi eiti paeiliui. Gyventojai, įsigydami verslo liudijimus, turi sumokėti fiksuotą pajamų mokesčio dydį, nustatytą kiekvienos Lietuvos savivaldybės.

Gyventojai, įsigiję šiuos verslo liudijimus, skirtingai nei įsigiję gyvenamųjų patalpų nuomos verslo liudijimą, turės mokėti PSD ir VSD įmokas. Verslo liudijimą išsiėmęs gyventojas kas mėnesį turi mokėti PSD įmoką, kuri yra lygi 9 proc. nuo minimalaus mėnesinio atlyginimo. Ši įmoka turi būti sumokama iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Jei asmuo yra draustas PSD kitais pagrindais ar draustas valstybės lėšomis, jis turi teisę PSD sumokėti tik kartą per metus, deklaruodamas savo metines pajamas. Be to, jei gyventojas, kuris yra draustas PSD kitais pagrindais arba draustas valstybės lėšomis, išsiima verslo liudijimą tik kelioms dienoms per mėnesį, jam PSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai tik už dienas, kuriomis verslo liudijimas buvo išsiimtas.

Taip pat gyventojai, įsigiję minėtus verslo liudijimus, turi mokėti VSD įmoką, kuri yra lygi 50 proc. bazinės pensijos dydžio, kuris šiuo metu yra lygus 112 Eur, t. y. gyventojas už mėnesį turi sumokėti 56 Eur dydžio VSD įmoką. Tuo atveju, jei gyventojas išsiima verslo liudijimą ne visam mėnesiui, o tik daliai jo, VSD įmoka yra apskaičiuojama proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikui. VSD įmokų už įsigyjamą verslo liudijimą apskritai gali nemokėti asmenys, jeigu jie yra privalomai draudžiami, pavyzdžiui, dirba pagal darbo sutartį, gauna senatvės ar netekto darbingumo pensijas ir kitais atvejais. VSD įmokos turi būti sumokamos iš karto, jei verslo liudijimas yra išsiimamas trumpesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui (neatsižvelgiant į galimus tarpus tarp pasirinktų veiklos dienų). Jei verslo liudijimas išsiimamas ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, tuomet VSD įmokos turi būti sumokėtos iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 d.

Gyventojai, teikiantys paslaugas įsigiję individualios veiklos verslo liudijimą, privalo nustatyta tvarka pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Be to, įsigiję šiuos verslo liudijimus, paslaugų teikėjai turėtų nepamiršti, kad, jei paslaugas įsigyjantys klientai paprašytų kvito, jie turėtų išrašyti prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą (forma FR0508).

Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas negali sudaryti darbo sutarčių su kitais asmenimis, tačiau, vykdant veiklą, jam gali padėti vienas iš verslo liudijimą išsiėmusio gyventojo šeimos narių (sutuoktinis, vienas iš tėvų, globėjų, rūpintojų, globojamųjų ar vaikų nuo 14 metų), kuris gali būti įrašytas į verslo liudijimą. Tokiu atveju, GPM, PSD ar VSD įmokų už šį šeimos narį nereikia mokėti.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, išsiėmęs verslo liudijimą, neatsižvelgiant į tai, ar mokestiniu laikotarpiu gavo pajamų iš individualios veiklos pagal verslo liudijimą, ar ne, turi pateikti mokesčių administratoriui Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formą. Pajamas iš individualios veiklos pagal verslo liudijimą jis turi deklaruoti GPM308V priede „Individualios veiklos pajamos“.

Apgyvendinimo veikla, įregistravus individualią veiklą pagal pažymą

Gyventojai, norintys vykdyti apgyvendinimo veiklą, gali pasirinkti vykdyti tokią veiklą įregistruodami apgyvendinimo individualią veiklą pagal pažymą. Gyventojas, norėdamas įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą, turi pateikti mokesčių administratoriui Fizinio asmens įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą REG812 formą (toliau – REG812 forma). Asmenys, norintys vykdyti individualią veiklą, turi pateikti REG812 formą ne vėliau kaip tą pačią dieną, kai pradedama vykdyti individuali veikla.

Gyventojai, siekiantys teikti apgyvendinimo paslaugas, turėtų įregistruoti šias individualios veiklos pagal pažymą rūšis: „Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla“ arba „Kita apgyvendinimo veikla“.

Gyventojo, vykdančio individualią veiklą pagal pažymą, apmokestinamosios pajamos gali būti apskaičiuojamos dvejopai: iš pajamų atimant dokumentais pagrįstas išlaidas, patirtas individualiai veiklai vykdyti, arba, vadovaujantis GPMĮ 18 str. 12 dalimi, apmokestinamosiomis pajamomis laikyti 70 proc. visų iš individualios veiklos pagal pažymą gautų pajamų. Pasirinkęs pastarąjį variantą, gyventojas neprivalo išlaidų pagrįsti dokumentais. Jei gyventojas patirtas išlaidas kokiam nors turtui nori pripažinti leidžiamais atskaitymais, pastarasis turtas turi būti priskirtas individualios veiklos turtui.

Apskaičiuotos apmokestinamosios pajamos yra apmokestinamos 5 proc. arba 15 proc. (laisvųjų profesijų atveju) GPM tarifu.

50 proc. apskaičiuotų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų yra apmokestinamos PSD ir VSD įmokomis, kurių bendras dydis – 37,5 proc. (9 proc. – PSD ir 28,5 proc. – VSD). Apmokestinamosioms pajamoms, nuo kurių yra skaičiuojamos PSD ir VSD įmokos, taikomos „Sodros“ nustatytos „lubos“. Individualios veiklos pagal pažymą atveju, PSD įmokos turi būti mokamos kas mėnesį ir ne mažesnės kaip 9 proc. nuo MMA. Tai neprivaloma tik asmenims, kurie yra drausti kitais pagrindais ar valstybės lėšomis. Metinė PSD įmokų suma, jei asmuo nėra kitaip draustas PSD, negali būti mažesnė kaip 9 proc. nuo 12 mėnesių MMA.

VSD įmokų atveju, gyventojas gali jas mokėti kiekvieną mėnesį nuo pasirinktos sumos (nebūtinai nuo MMA) kaip avansu arba VSD įmoką sumokėti vieną kartą deklaruodamas savo metines pajamas. Avansu sumokėtos įmokos negrąžinamos net, jei, pasibaigus metams, apskaičiuotos VSD įmokos yra mažesnės nei sumokėtos įmokos.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, mokestiniu laikotarpiu vykdęs individualią veiklą pagal pažymą, neatsižvelgiant į tai, ar mokestiniu laikotarpiu gavo pajamų iš tokios veiklos, ar ne, turi pateikti mokesčių administratoriui Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formą iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 d. Pajamas iš individualios veiklos pagal pažymą jis turi deklaruoti GPM308V priede „Individualios veiklos pajamos“. Iki deklaravimo termino pabaigos gyventojas taip pat turėtų sumokėti apskaičiuotą GPM ir perskaičiuotas ar apskaičiuotas PSD ir VSD įmokas.

Atsižvelgiant į visa tai, reikia pažymėti, kad gyventojai, norintys teikti patalpų nuomos ar apgyvendinimo paslaugas, gali pasirinkti net kelias veiklos formas. Jie, prieš pasirinkdami veiklos formą, turėtų įvertinti, kokio pobūdžio paslaugas teiks, planuojamas gauti pajamas, klientų ratą ir kitas aplinkybes.