Individualios veiklos nekilnojamojo turto apmokestinimas nekilnojamojo turto mokesčiu

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-06- 21  Nr. 23
Rūta BILKŠTYTĖ
Mokesčių ekspertė,
UAB „Fidexperta“ vadovė

Situacija

Nuolatinis Lietuvos gyventojas jam nuosavybės teise priklausančioje sodyboje nusprendė plėtoti kaimo turizmo veiklą, įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą. Jam priklausantį ir sodyboje esantį gyvenamosios paskirties pastatą priskyrė turtui, naudojamam individualioje veikloje.

 

Klausimai

Kokia tvarka nekilnojamojo turto mokesčiu būtų apmokestinamas nekilnojamasis turtas, priskirtas ir naudojamas gyventojo individualioje veikloje?

 

Nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai

Vadovaujantis LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (toliau – NTMĮ) 3 str. 1 dalimi, nekilnojamojo turto mokesčio (toliau – ir NTM) mokėtojai yra nekilnojamojo turto savininkai, kuriais gali būti tiek fiziniai asmenys (Lietuvos Respublikos piliečiai, užsienio valstybių piliečiai, asmenys be pilietybės), tiek juridiniai asmenys. Tiesa, ne visais atvejais NTM turi mokėti būtent nekilnojamojo turto savininkas. Tarkime, sudarant lizingo, išperkamosios nuomos ar pirkimo-pardavimo sutartis išsimokėtinai, nekilnojamojo turto nuosavybės teisė yra perduodama tik įvykdžius visas sutarties sąlygas, nors faktiškai visą sutarties galiojimo laikotarpį nekilnojamuoju turtu naudojasi jo pirkėjas, o ne teisėtas tokio turto savininkas. Atsižvelgiant į tai, NTM už tokį nekilnojamąjį turtą turi mokėti ne teisėtas nekilnojamojo turto savininkas, o jį įsigyjantis asmuo. Tačiau tiksliai nustatyti, kuriam asmeniui atsiranda NTM sumokėjimo ir deklaravimo prievolė, galima tik įvertinus visas aplinkybes, pavyzdžiui, ar sandoris yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, ir kitas.

NTM yra apskaičiuojamas už kalendorinius metus, tačiau mokėtinas NTM dydis priklauso nuo to, kokį laikotarpį nekilnojamasis turtas buvo jį turinčio asmens nuosavybėje arba pradėtas naudoti komercinėje veikloje. Pagal NTMĮ 12 str. 6 dalį, tais atvejais, kai nekilnojamasis turtas priklauso NTM mokėtojams ne visą mokestinį laikotarpį, NTM apskaičiuojamas proporcingai tam laikotarpiui, kurį šis turtas NTM mokėtojui priklausė nuosavybės teise ar jis pradėjo valdyti arba naudoti jį komerciniais tikslais. Fiziniai asmenys NTM pradeda skaičiuoti nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį jie įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą arba perima valdyti įsigyjamą turtą, arba pradeda jį naudoti komerciniais tikslais. Taip pat fiziniai asmenys nebeskaičiuoja NTM nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą perleido ar neteko teisių į įsigyjamą nekilnojamąjį turtą. Ta pati tvarka galioja ir tuomet, kai nekilnojamasis turtas yra nugriaunamas, sudega ar kitaip fiziškai prarandamas.

Nekilnojamojo turto mokesčio objektas

Pagal NTMĮ, nekilnojamuoju turtu pripažįstami pastatai, patalpos, inžineriniai ir kiti statiniai, esantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurie gali būti registruojami Nekilnojamojo turto registre. Tam, kad taptų NTM objektu, nekilnojamasis turtas nebūtinai turi būti registruotas Nekilnojamojo turto registre.

Komerciniu nekilnojamuoju turtu, pagal NTMĮ 2 str. 7 dalį, laikomos administracinės, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo ir sporto paskirties statiniai ar patalpos. Tai gali būti viešbučiai, moteliai, nakvynės namai, parduotuvės, knygynai, restoranai, kavinės ir kitoje komercinėje veikloje naudojami pastatai ir statiniai.

Pateiktos situacijos atveju nurodoma, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas nusprendė savo turimoje sodyboje vykdyti kaimo turizmo veiklą, t. y. šį turtą naudoti kaip poilsio paskirties pastatą. Vadovaujantis NTMĮ, apmokestinant nekilnojamąjį turtą NTM, atsižvelgiama ne į tai, kokia jo paskirtis numatyta Nekilnojamojo turto registre, bet į jo faktišką naudojimo būdą. Pateiktos situacijos atveju tai reiškia, kad, nors sodybos gyvenamojo pastato Nekilnojamojo turto registre paskirtis būtų nurodyta kaip gyvenamoji, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad jis yra priskirtas nuolatinio Lietuvos gyventojo individualiai kaimo turizmo veiklai ir joje faktiškai naudojamas, pagal NTMĮ, jis būtų laikomas komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu ir priskirtas prie poilsio paskirties turto, todėl ir apmokestinamas kaip šis. Tokiais atvejais mokesčių mokėtojai yra raginami per protingą laiko tarpą pakeisti nekilnojamojo turto paskirtį Nekilnojamojo turto registre, atsižvelgdami į faktinį jo naudojimo būdą.

Fizinių asmenų komercinės paskirties nekilnojamojo turto apmokestinimas ir deklaravimas

Pagal NTMĮ 6 str. 1 dalį, nekilnojamojo turto, priskiriamo prie komercinės paskirties nekilnojamojo turto, vertė yra apmokestinama nuo 0,3 iki 3 proc. NTM tarifu. Konkretus NTM tarifas kinta priklausomai nuo kiekvienos Lietuvos savivaldybės – konkretų NTM tarifo dydį konkrečiai nekilnojamojo turto grupei nustato kiekviena Lietuvos savivaldybė atskirai. NTM tarifus kiekvienais metais nustato savivaldybės taryba. Savivaldybės taryba gali nustatyti vieną NTM tarifą visam nekilnojamajam turtui arba kelis skirtingus NTM tarifus skirtingoms nekilnojamojo turto rūšims. Savivaldybės taryba, nustatydama NTM tarifus, gali atsižvelgti į nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimo pobūdį, teisinį statusą, priežiūros būklę ir kitus kriterijus. Jei savivaldybės taryba dėl tam tikrų priežasčių nenustato konkretaus NTM tarifo ar tarifų, visam nekilnojamajam turtui, esančiam tos savivaldybės teritorijoje, yra taikomas minimalus 0,3 proc. NTM tarifas. Savivaldybės savo biudžeto sąskaita gali konkretų asmenį atleisti nuo NTM mokėjimo arba jį sumažinti.

Tam tikras nekilnojamasis turtas, priklausantis fiziniams asmenims ir naudojamas komercinėje veikloje, nėra apmokestinamas NTM. Vadovaujantis NTMĮ 7 str. 1 d. 1–5 punktais, NTM neapmokestinamas nekilnojamasis turtas, naudojamas:

– kulto apeigų reikmenų gamybai;

– pajamų iš žemės ūkio veiklos uždirbimui. Šiuo atveju lengvata taikoma esant realių pajamų gavimui iš žemės ūkio veiklos, o ne nekilnojamąjį turtą naudojant žemės ūkio veikloje tenkinant tik asmeninius poreikius ir jų nerealizuojant, tarkime, auginant daržoves ar gyvulius tik saviems poreikiams;

– teikiant laidojimo paslaugas ar nekilnojamasis turtas, esantis kapinių teritorijoje;

– kaip kūrybinės dirbtuvės individualiai kūrybinei veiklai, jei fizinis asmuo turi meno kūrėjo statusą.

NTM už komercinėje veikloje naudojamą nekilnojamąjį turtą reikia deklaruoti Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formoje (toliau – KIT711 forma). KIT711 formos deklaracijos fiziniams asmenims nereikia teikti, jei nekilnojamasis turtas atitinka NTMĮ 7 str. 1 d. 1–5 punktuose nustatytas lengvatas arba jo statyba nebaigta, arba jis yra nenaudojamas. Vadovaujantis NTMĮ 12 str. 4 dalimi, fiziniai asmenys, kurie turi nekilnojamojo turto, kuris naudojamas komercinėje veikloje, deklaraciją apie apskaičiuotą mokestį už 2015 metus ir vėlesnius mokestinius laikotarpius turi pateikti iki kitų kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, vasario 15 d. Jei nekilnojamasis turtas priklauso bendraturčiams bendrosios jungtinės nuosavybės teise, tuomet kiekvienas bendraturtis moka NTM, atsižvelgdamas į jam priklausančią turto dalį. Yra suteikta galimybė NTM apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti vienam iš bendraturčių.

Fiziniai asmenys, skirtingai nuo juridinių asmenų, neturi mokėti avansinio NTM už jiems priklausantį ar valdomą komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą.

[content_protector password=”fidexperta”]Kadangi pateiktoje situacijoje nurodoma, kad sodybos gyvenamasis pastatas yra faktiškai naudojamas kaimo turizmo veikloje, todėl nuolatiniam Lietuvos gyventojui atsiras prievolė deklaruoti ir apmokestinti šį turtą kaip komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą. Apskaičiuotas NTM, pateiktos situacijos atveju, priklausytų nuo savivaldybės, kurios teritorijoje yra nuolatinio Lietuvos gyventojo sodyba, ir tuo mokestiniu laikotarpiu savivaldybės tarybos nustatytu NTM tarifu tokiai nekilnojamojo turto grupei. NTM, apskaičiuotą už sodybos gyvenamąjį namą, nuolatinis Lietuvos gyventojas turėtų deklaruoti Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formoje iki kitų kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, vasario 15 d.

Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta, fizinių asmenų turimas komercinės paskirties turtas yra NTM objektas. Toks fizinių asmenų turtas yra apmokestinamas taikant NTM tarifą, nustatytą savivaldybės, kurioje yra toks turtas, tarybos. Fiziniai asmenys NTM už komercinės paskirties turtą turi apskaičiuoti, sumokėti ir deklaruoti, pateikdami Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formą iki kitų metų, einančių po mokestinio laikotarpio, vasario 15 d. Fiziniams asmenims neprivaloma mokėti avansinio NTM.[/content_protector]