Prekių ir paslaugų sunaudojimas reprezentacijos ir paramos tikslais (2)

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-08-23   Nr. 36
Rūta BILKŠTYTĖ
Mokesčių ekspertė,
UAB „Fidexperta“ vadovė

abaiga. Pradžia Nr. 35 (899)

Mokesčių mokėtojai turėtų įvertinti tai, kad mokesčių administratorius atsižvelgia ir į neatlygintino prekių perdavimo tam pačiam asmeniui dažnumą bei kitas svarbias aplinkybes, siekdamas įsitikinti, kad nėra siekiama formaliai atitikti anksčiau išvardytų apmokestinamosios vertės apribojimų skaidant didesnės vertės prekių perdavimą į keletą mažesnės vertės prekių perdavimo tam pačiam asmeniui atvejų. Nustačius tokius atvejus, PVMĮ 5 str. 4 dalies nuostatos nebūtų taikomos, o nuo perduotų prekių įsigijimo ar savikainos vertės reikėtų apskaičiuoti pardavimo PVM.

Kai reprezentacijai įsigytos prekės, kurių 75 proc. pirkimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą pagal PVMĮ 62 str. 2 d. 1 punktą, yra atiduodamos kaip dovana, kurios vertė didesnė už nustatytą nedidelės vertės dovanos vertę, tai nuo visos tokios dovanos vertės (apmokestinamosios vertės įsigijimo momentu) turi būti apskaičiuojamas pardavimo PVM, kaip už prekę, suvartotą PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti.

Vien tai, kad įsigytos prekės, kurių pirkimo PVM buvo atskaitytas, buvo panaudotos reklamos ar reprezentacijos tikslais ne kaip mažos vertės dovanos, dar nereiškia, kad atsiranda prievolė nuo tokių prekių vertės apskaičiuoti pardavimo PVM. Reklamos ir reprezentacijos išlaidos yra būtinos vykdant apmokestinamojo asmens ekonominę veiklą, todėl tam tikrais atvejais apmokestinamasis asmuo gali reklamai ir reprezentacijai skirtų prekių pirkimo PVM traukti į PVM atskaitą ir neskaičiuoti pardavimo PVM. Kalbant apie prekių dalinimą reklamos tikslais, reikia atsižvelgti į tai, ar dovanojamomis prekėmis yra siekiama klientams suteikti informaciją, ar prekės duodamos jiems nemokamai. Tarkime, jei apmokestinamasis asmuo įsigyja skrajučių, kuriose reklamuojamos jo tiekiamos prekės, ir jas išdalina klientams, kurių pirkimo PVM yra įtraukęs į PVM atskaitą, tai jam neatsiranda prievolės apskaičiuoti pardavimo PVM. Pardavimo PVM apskaičiuojamas tik tuo atveju, jei klientams yra dovanojamos prekės, kurių vertė viršija anksčiau minėtas ribas ar kuriomis klientas gali pasinaudoti pagal tiesioginę paskirtį.

Atsižvelgiant į pateiktą situaciją, Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, savo suorganizuotame renginyje esamiems ir potencialiems klientams pristatė savo naujus maisto produktus, kartu leisdama jų paragauti. Kadangi šie maisto produktai yra gaminami pačios Lietuvos įmonės, PVM mokėtojos, ir sunaudoti reprezentacinio renginio metu, nuo tokių maisto produktų savikainos nereikėtų apskaičiuoti pardavimo PVM. Tokiu atveju, Lietuvos įmonei, PVM mokėtojai, reikėtų sudaryti tik laisvos formos aktą, kuriame būtų nurodyta, kiek maisto produktų buvo sunaudota, kada ir kur vyko renginys bei kitos svarbios aplinkybės. Taip pat Lietuvos įmonė galėtų neskaičiuoti pardavimo PVM ir nuo prekių, kurias kaip pavyzdžius perduotų esamiems ar potencialiems klientams, tačiau tai turėtų būti nurodyta laisvos formos akte.

Prekių perdavimas ar sunaudojimas labdaros ir paramos tikslais

Kaip jau minėta, prekių perdavimas ar sunaudojimas paramos ar labdaros tikslais, jei perduodamos prekės gali būti laikomos mažos vertės dovanomis, taip pat nebus laikomas prekių suvartojimu privatiems poreikiams. Sąlygų 6 ir 7 punktuose nurodoma, kad pardavimo PVM neturi būti apskaičiuojamas, jei:

– PVM mokėtojas, kuris, pagal LR labdaros ir paramos įstatymą, gali būti labdaros teikėjas, perdavė ar sunaudojo prekes labdarai, kurios buvo labdaros gavėjų suvartotos, o konkretaus labdaros gavėjo gautų prekių apmokestinamoji vertė per kalendorinį mėnesį ne didesnė kaip 75 Eur;

– PVM mokėtojas perduoda paramos gavėjui, turinčiam teisę teikti labdarą, prekes kaip paramą, o kiekvieno labdaros gavėjo gaunamų prekių apmokestinamoji vertė neviršija 75 Eur per kalendorinį mėnesį. Tokiu atveju PVM mokėtojas, kaip paramos davėjas, turi raštu nurodyti, kad šios prekės turi būti perduotos labdaros gavėjams, o paramos gavėjai turi įsipareigoti, kad jie tai padarys, o kiekvienas labdaros gavėjas per mėnesį negaus prekių už daugiau kaip 75 Eur. Jeigu tokia sąlyga yra numatyta paramos teikimo sutartyje, atskiro raštiško dokumento dėl tokių įsipareigojimų nereikia;

– PVM mokėtojas paramos gavėjui perdavė paramą jo vykdomai visuomenei naudingai veiklai, o perduotų prekių apmokestinamoji vertė neviršija 145 Eur per PVM mokėtojo mokestinį laikotarpį.

Pateiktos situacijos atveju nurodoma, kad Lietuvos įmonė, pamačiusi, kad nebespės parduoti pagamintų maisto produktų iki jų galiojimo termino pabaigos, nusprendė juos perduoti labdaros organizacijai. Tokiu atveju Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, turėtų užtikrinti, kad paramos teikimo sutartyje būtų nurodyta, kad kiekvienas paramos gavėjas, kuriam labdaros organizacija teiks paramą, negaus per mėnesį maisto produktų už daugiau kaip 75 Eur. Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, turėdama paramos teikimo sutartį su joje numatytais apribojimais, galės neskaičiuoti pardavimo PVM nuo perduotų maisto produktų savikainos.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, PVM mokėtojai, sunaudoję įsigytas ar pasigamintas prekes reklamos, reprezentacijos, paramos ar labdaros tikslais, neprivalo skaičiuoti pardavimo PVM nuo tokių prekių apmokestinamosios vertės, nes, esant nustatytoms sąlygoms, tai nėra laikoma prekių suvartojimu privatiems PVM mokėtojo poreikiams. Tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad tokiam prekių panaudojimui yra taikomi apribojimai, susiję su prekių forma, jų verte ir tokių prekių sunaudojimo anksčiau minėtiems tikslams būdu.