Pajamų iš žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų pagal kvitą teikimo apmokestinimas GPM ir PSD įmoka (1)

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-08-09   Nr. 30
Rūta BILKŠTYTĖ
Mokesčių ekspertė,
UAB „Fidexperta“ vadovė

Situacija

Lietuvos ūkininkas, turintis įregistruotą ūkį, gavęs didesnius užsakymus iš supirkėjų, susirado papildomų darbininkų, kurie padėjo nuimti derlių. Papildomiems darbininkams už atliktus darbus ūkininkas sumokėjo pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Taip pat buvo nusamdyti darbininkai, kurie turėjo sutaisyti dalį per derliaus nuėmimą sugedusios žemės ūkio technikos.

 

Klausimai

Kokiais atvejais ir kada turi būti išrašomi paslaugų kvitai už žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas? Kokia tvarka apmokestinamos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas teikiančio asmens pajamos, gaunamos pagal paslaugų kvitus?

 

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimas pagal kvitą

Vadovaujantis LR žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo (toliau – Paslaugų pagal kvitą įstatymas) 1 str. 1 dalimi, iš fizinių asmenų įsigyjant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios pasižymi laikinumu arba yra vienkartinės ir kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, pažymėjimai, leidimai, mokymai, tokių paslaugų teikėjams turi būti išrašomas paslaugų kvitas. Pagal to paties įstatymo 3 str. 1 dalį, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų pagal paslaugų kvitą gavėjais gali būti tiek fiziniai asmenys, tiek juridiniai asmenys. Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų pagal paslaugų kvitą teikėjais gali būti tik fiziniai asmenys, taigi ši atsiskaitymo už atliktas paslaugas forma negali būti taikoma įsigyjant analogiškas paslaugas iš juridinių ar fizinių asmenų, kurie vykdo individualią veiklą.

Ne už visas žemės ūkio ar miškininkystės paslaugas gali būti išrašomi paslaugų kvitai. Baigtinis žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašas yra išdėstytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarime Nr. 542 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 218 „Dėl žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Sąrašas).

Pateiktos situacijos atveju nurodoma, kad papildomi darbininkai buvo nusamdyti siekiant greičiau nuimti derlių. Anksčiau minėtame Sąraše nurodoma, kad fizinius asmenis galima nusamdyti žemės ūkio augalų derliaus nuėmimo paslaugoms, atliekamoms rankomis, naudojantis tam skirtomis priemonėmis. Taip pat šiame Sąraše nurodoma, kad pagalbininkai gali būti samdomi pagal paslaugų kvitą paslaugoms, susijusioms su savo gamybos žemės ūkio produktų sutvarkymu, apdorojimu, paruošimu sandėliuoti ir realizuoti bei kurios atliekamos rankomis, pasinaudojant tam skirtomis priemonėmis. Taigi, situacijoje minimas ūkininkas galėjo pasamdyti papildomus darbininkus ir jiems sumokėti atlygį už atliktus darbus pagal paslaugų kvitus.

Situacijoje taip pat minima, kad ūkininkas nusamdė žmones, kurie turėjo pataisyti po darbų atlikimo sugedusią techniką. Sąraše nurodoma, kad pagal paslaugų kvitą galima gauti žemės ūkio technikos priežiūros paslaugą, tačiau tokia paslauga neapima žemės ūkio technikos remonto, nes toks remontas reikalauja specialių įgūdžių ir tam tikros kvalifikacijos. Net ir tuo atveju, jei fizinis asmuo yra nusamdomas atlikti žemės ūkio technikos priežiūros paslaugą pagal paslaugų kvitą, jis gali tai daryti tik pavaduodamas darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, ar patį paslaugos gavėją, jei jis įprastai tokius darbus atlieka pats. Pavadavimu laikoma situacija, kai darbuotojas ar paslaugų gavėjas serga ar yra išėjęs atostogų, paslaugų gavėjas yra išvykęs iš ūkio dėl objektyvių priežasčių ar darbuotojas nėra darbe dėl objektyvių priežasčių, pravaikštų ar nušalinimo nuo darbų. Pateiktos situacijos atveju, tikėtina, kad tokie asmenys galimai vykdo individualią veiklą pagal pažymą ar yra įsigiję verslo liudijimą „Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ūkio mašinų remontas“ ir ūkininkas negalėjo už įsigytas paslaugas su jais atsiskaityti pagal paslaugų kvitą.

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito pildymas

Vadovaujantis Paslaugų pagal kvitą įstatymo 4 str. 3 dalimi, paslaugų kvitas susideda iš dviejų egzempliorių, iš kurių vieną pasilieka paslaugų gavėjas, kitas yra įteikiamas paslaugų teikėjui. Paslaugų kvito forma ir jo pildymo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ir žemės ūkio ministrų 2015 m. sausio 27 d. bendru įsakymu Nr. A1‑45/3D-40 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. A1-74/ 3D-140 „Dėl žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito privalomųjų rekvizitų, šio kvito blanko formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelių galima įsigyti visuose Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose jų darbo laiku. Tokioje kvitų knygelėje kiekvienas kvitas yra pažymėtas unikaliu numeriu, o pačioje kvitų knygelėje yra atmintinė, kurioje yra nurodomos svarbiausios nuostatos, reglamentuojančios santykius tarp žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų pagal kvitą gavėjo ir tokių paslaugų teikėjo bei su kuriomis paslaugų gavėjas turi supažindinti paslaugų teikėją prieš įsigydamas paslaugas.

[content_protector password=”fidexperta”]Paslaugų kvitas turi būti išrašomas kiekvieną dieną prieš pradedant teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas. Jei tokios paslaugos yra teikiamos ilgiau nei vieną dieną, tai paslaugų gavėjo ir paslaugų teikėjo sutarimu gali būti išrašomas vienas paslaugų kvitas už visą paslaugų teikimo laikotarpį, tačiau toks laikotarpis negali būti ilgesnis kaip kalendorinė savaitė. Paslaugų teikėjas gali pradėti teikti žemės ūkio ar miškininkystės paslaugas tik tada, kai paslaugos gavėjas užpildo dalį privalomų rekvizitų paslaugos kvito abiejuose egzemplioriuose ir antrąjį egzempliorių atiduoda paslaugos teikėjui. Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikėjui suteikus paslaugas, paslaugos gavėjas turi paimti iš paslaugų teikėjo antrąjį egzempliorių, baigti jį pildyti ir grąžinti paslaugų teikėjui. Paslaugų kvitas galioja iki tol, kol galutinai atsiskaitoma su paslaugų teikėju, ir turi būti saugomas paslaugų gavėjo LR buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka.

(Bus daugiau) [/content_protector]