Gyventojų pajamų mokestis: rugpjūčio mėnesio mokesčių naujienos

Raimonda Čepukienė

UAB „Fidexperta“ Vyr. mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

UAB „Fidexperta“  Mokesčių konsultanto asistentas

Aktualu asmenims dėl sumokėtų įmokų už mokslą

Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 str. apibendrintas paaiškinimas (komentaras) dėl patirtų išlaidų, kuriomis gali būti sumažinamos gyventojo apmokestinamosios pajamos.

 

Nauja redakcija išdėstytas LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 str. 1 d. 3 p. ir 21 str. 2-5 d. apibendrintas paaiškinimas (komentaras), kuriame detalizuojama, kokiomis per mokestinį laikotarpį patirtomis išlaidomis ir kokia tvarka nuolatiniai Lietuvos gyventojai gali sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas.

Naujame komentare taip pat nurodoma, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai, 2009 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais savo apmokestinamąsias pajamas sumažinę sumokėtomis įmokomis už mokslą, tačiau vėliau gavę už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, neturi tikslinti praėjusių mokestinių laikotarpių, kuriais jie pasinaudojo minėta lengvata, Metinių pajamų deklaracijų. Tokios kompensacijos nelaikomos grąžinamomis įmokomis už mokslą, o priskiriamos prie nuolatinių Lietuvos gyventojų neapmokestinamųjų pajamų.

Šaltinis

Aktualu asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą dėl kaupimo apskaitos principo taikymo

Naujas LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 8 str. 5 d. apibendrintas paaiškinimas (komentaras) dėl kaupimo apskaitos principo taikymo.

Išdėstytas naujas LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 8 str. 5 d. apibendrintas paaiškinimas (komentaras) dėl prievolės individualią veiklą pagal pažymą vykdantiems gyventojams, kurie yra PVM mokėtojais ar savo individualiai veiklai yra priskyrę ilgalaikį turtą, naudoti kaupimo apskaitos principą. Kaupimo apskaitos principas reiškia, jog anksčiau minėti individualios veiklos pagal pažymą vykdytojai pajamas turi pripažinti tada, kada jos yra uždirbamos, o sanaudas – kai jos patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo ar išmokėjimo momentą. Individualią veiklą pagal pažymą vykdantis gyventojas, taikantis kaupimo apskaitos principą, turi pripažinti pardavimo pajamas, kai prekės yra parduodamos, o paslaugos ar darbai atliekami. Kaupimo apskaitos principas turi būti pradedamas taikyti tą mokestinį laikotarpį, kurį gyentojas, vykdantis individualią veiklą, įregistruojamas PVM mokėtoju ar savo individualiai veiklai priskiria ilgalaikį turtą. Jei gyventojas šių sąlygų neatitinka, jis savarankiškai pasirinkti taikyti kaupimo apskaitos principą negali.

Taip pat komentare pažymima, kad tuo atveju, jei gyventojas neįsiregistruoja PVM mokėtoju, nors  prievolė registruotis atsiranda, jis gali netaikyti kaupimo apskaitos principo, tačiau turi vykdyti PVM prievoles, atsirandančias jam kaip apmokestinamąjam asmeniui, neįsiregistravusiam PVM mokėtoju.

Taip pat nurodoma, kad jei gyventojas turi pradėti taikyti kaupimo apskaitos principą, tai pirkėjų skolos, susidariusios iki šio principo taikymo pradžios, turės būti įtraukiamos į pajamas, kai jos faktiškai bus sugrąžintos. Tačiau jei skolos nebus grąžintos per 3 metus nuo mokestinio laikotarpio, kurį buvo pradėtas taikyti kaupimo apskaitos principas, tuomet nesumokėtos skolos į gyventojo pajamas turės būti įtraukiamos tais trečiaisiais metais, net jei skola faktiškai nebus grąžinta.

Atsiradus prievolei taikyti kaupimo apskaitos principą, gyventojas privalo šį principą taikyti iki veiklos pabaigos. Tuo atveju, jeigu gyventojas vykdo kelių rūšių individualią veiklą pagal pažymą ir vykdant vieną kurią veiklą jam atsiranda prievolė taikyti kaupimo apskaitos principą, tuomet šis principas turi būti taikomas ir likusioms individualios veiklos pagal pažymą rūšims.

Šaltinis

Aktualu nenuolatiniams Lietuvos gyventojams dėl Metinės GPM309 deklaracijos teikimo

Pakeistos Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės.

2016-08-23 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-111 pakeistos Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau Taisyklės).

Pagrindiniai pakeitimai Taisyklėse:

  • Taisyklės papildytos nauja MNPD apskaičiavimo formule, kuri taikoma gyventojų 2016 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms;

  • Nenuolatinių Lietuvos gyventojų 2016 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais Lietuvoje gautoms palūkanoms už ne nuosavybės vertybinius popierius ir/arba palūkanoms už indėlius sumažintas neapmokestinamasis dydis (500 eurų).

Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai turi pateikti Metinę nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaraciją GPM309, siekdami pritaikyti MNPD iš šaltinio Lietuvoje gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms ir/arba norėdami prisitaikyti LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 20 p. nustatytą lengvatą Lietuvoje gautoms palūkanoms už ne nuosavybės vertybinius popierius ir/arba palūkanoms už indėlius (susigrąžinti GPM permoką).

Šaltinis