Dėl ilgalaikio individualios veiklos turto išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams (1)

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-04- 12 Nr. 14

Rūta BILKŠTYTĖ
Mokesčių ekspertė,
UAB „Fidexperta“ vadovė

Situacija

Vyras su žmona 2014 m. įsigijo patalpas, kurias vėliau tikėjosi parduoti už didesnę kainą. Tačiau pirkėjų neatsirado, todėl patalpos kurį laiką buvo nenaudojamos. Vyras 2016 m. pradžioje įregistravo individualią veiklą pagal pažymą. Savo individualią veiklą jis nusprendė vykdyti jam su sutuoktine priklausančiose anksčiau įsigytose patalpose.

 

Klausimai

Kokia tvarka ilgalaikis turtas priskiriamas gyventojo vykdomai individualiai veiklai? Ar individualios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos yra priskiriamos individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams? Kokios išlaidos, susijusios su individualios veiklos ilgalaikiu turtu, gali būti priskiriamos individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams?

 

Ilgalaikio turto priskyrimas gyventojo individualiai veiklai

Ilgalaikiam turtui yra priskiriamas toks turtas, kuris atitinka toliau vardijamus kriterijus:

– toks turtas gyventojo ar vieneto pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti yra naudojamas ilgiau kaip vienerius metus ir

– tokio turto įsigijimo kaina turi būti ne mažesnė nei kiekvienai ilgalaikio turto grupei paties mokesčių mokėtojo nusistatyta minimali kaina.

Mokesčių mokėtojas gali nusistatyti vieną visam ilgalaikiam turtui taikomą minimalią įsigijimo kainą, kas ypač paranku, kai neturima daug ilgalaikio turto.

Gyventojai, prieš pradėdami savo individualioje veikloje naudoti ilgalaikį materialųjį turtą, turi mokesčių administratoriui pateikti Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 formą (toliau – FR0457 forma). Ši forma užpildoma laikantis taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 372 „Dėl individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“. Jei ši FR0457 forma yra nepateikiama, individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams negali būti priskiriamos ilgalaikiam turtui patirtos išlaidos, net jei faktiškai toks turtas ir yra naudojamas gyventojo veikloje.

Pateiktos situacijos atveju, vyras 2014 m. kartu su žmona įsigijo patalpas ir nori jose vykdyti savo individualią veiklą. Pirmiausia prieš pradėdamas savo individualią veiklą, jis turėtų tokį turtą priskirti savo vykdomai individualiai veiklai, pateikdamas anksčiau minėtą FR0457 formą. Nors situacijoje nepateikiama detalesnė informacija, tačiau galima teigti, kad patalpos būtų laikomos ilgalaikiu turtu, nes toks turtas būtų naudojamas ilgą laiko tarpą ir šių patalpų įsigijimo kaina, manytina, viršytų ilgalaikiam turtui taikomą gyventojo nusistatytą minimalią įsigijimo kainą.

Individualios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidoms yra priskiriama tokio turto įsigijimo kaina, įskaitant PVM, jei turto įsigijimo momentu gyventojas nėra PVM mokėtojas, t. y. toks gyventojas turto nusidėvėjimą gali skaičiuoti nuo turto įsigijimo kainos su PVM. Tuo atveju, jei gyventojas įsigijimo momentu jau yra PVM mokėtojas, jis turto įsigijimo kaina turėtų laikyti patirtas išlaidas be PVM, nes tokio turto pirkimo PVM jis galėtų traukti į PVM atskaitą.

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos iš individualios veiklos pajamų yra atimamos lygiomis dalimis per laikotarpį, kuris taikomas tai ilgalaikio turto grupei pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 1 priedėlyje nustatytą nusidėvėjimo normatyvą metais. Principas, pagal kurį ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos yra nudėvimos, yra panašus kaip ir nudėvint ilgalaikį įmonių turtą. Tiesa, kai kuriais atvejais gali būti taikomi ir trumpesni, nei PMĮ 1 priedėlyje numatyta, nusidėvėjimo terminai.

Apskaičiuotą ilgalaikio turto, naudojamo individualioje veikloje nusidėvėjimą galima priskirti šios veiklos leidžiamiems atskaitymams, jei tenkinamos toliau išvardytos sąlygos:

– toks ilgalaikis turtas priklauso pačiam gyventojui nuosavybės teise arba yra gautas pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas gyventojui;

– ilgalaikis turtas yra naudojamas gyventojo individualioje veikloje;

– ilgalaikio turto naudojimas individualioje veikloje yra deklaruotas FR0457 formoje;

– tokio ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos gali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams.

[content_protector password=“fidexperta“]Kai kuriems ilgalaikio turto objektams įsigyti patirtos išlaidos negali būti priskirtos gyventojo individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams, t. y.:

– lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidos, nebent tokie lengvieji automobiliai yra naudojami tik gyventojui teikiant individualias transporto arba vairavimo mokymo paslaugas ir (ar) gyventojo nuomojami;

– gyvenamųjų patalpų ir pastatų įsigijimo išlaidos, nebent tokių gyvenamųjų patalpų ir pastatų paskirtis yra pakeičiama į negyvenamosios paskirties;

– žemės įsigijimo išlaidos;

– kompiuterio programų susikūrimo išlaidos;

– kompiuterio programų įsigijimo išlaidos, jei tokios programos yra įsigytos iš asocijuotų asmenų arba iš vienetų ar gyventojų įregistruotų, organizuotų ar kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėse teritorijose.

Jei gyventojo turimas ar lizingu (finansinės nuomos būdu) įsigytas ilgalaikis turtas yra naudojamas ne tik individualioje veikloje, individualios veiklos turtui turi būti priskiriama tik tam tikra to turto dalis. Tokio turto įsigijimo išlaidomis, kurios gali būti priskiriamos individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams, laikoma atitinkama apskaičiuotos įsigijimo kainos dalis, tiesiogiai proporcinga FR0457 formoje deklaruotam to ilgalaikio turto naudojimo individualioje veikloje procentui.

(Bus daugiau) [/content_protector]