Atlikėjo pajamos – mokesčių objektas Lietuvoje ar užsienyje?

Rūta BILKŠTYTĖ
Mokesčių ekspertė,

AAMA logotipasUAB „Fidexperta“ vadovė

 

Situacija

Nuolatinis Lietuvos gyventojas yra muzikantas. Užsienio valstybės įmonė, festivalio organizatorius, susisiekusi su muzikanto prodiuseriu, pakvietė muzikantą koncertuoti organizuojamo festivalio metu užsienyje. Į festivalį planuoja vykti atlikėjas ir jo komanda (prodiuseris, techniniai garso ir šviesų darbuotojai).

 

Klausimai

Ar Lietuvos atlikėjo gautas atlygis už koncertą užsienyje yra Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio objektas? Jei taip, kaip apmokestinamas šis atlygis, ar yra nustatytų lengvatų? Ar skiriasi gauto atlygio apmokestinimas atlikėjui, prodiuseriui ir kitiems techniniams darbuotojams?

 

Atlikėjo veiklos samprata mokestiniu aspektu

Vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymu (toliau – GPMĮ), atlikėjo veikla yra apibrėžiama kaip atlikėjo (aktoriaus, dainininko, muzikanto, dirigento, šokėjo ar kito vaidinančio, dainuojančio, skaitančio, deklamuojančio arba kitaip atliekančio literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius gyventojo) rengimosi viešam pasirodymui ir dalyvavimo viešame pasirodyme veikla. Atlikėjais nelaikomi gyventojai, dalyvaujantys kuriant kūrinį arba rengiant viešą pasirodymą, tačiau nedalyvaujantys atliekant kūrinį ar pasirodant viešai.

Svarbi sąlyga nustatyti, ar nuolatinio Lietuvos gyventojo veikla gali būti priskirta būtent atlikėjo veiklai, yra jo dalyvavimas viešame pasirodyme. Atsižvelgiant į tai, atlikėjais nelaikomi, pavyzdžiui, kūrybiniai darbuotojai, dalyvaujantys kino kūrime, konferencijų dalyviai, televizijos programų svečiai, dalyvaujantys diskusijose specialiose laidose, ir pan. Nagrinėjant pateiktą situaciją, matyti, kad pagal šias sąlygas prodiuseris, techniniai garso ir šviesų darbuotojai nėra laikomi atlikėjais, todėl jų pajamos apmokestinamos ir deklaruojamos kita tvarka nei atlikėjų.

 

Atlikėjo pajamos kaip mokesčio objektas Lietuvoje ir užsienyje

Nagrinėjant klausimą, ar Lietuvos atlikėjo gautas atlygis už koncertą užsienyje yra gyventojų pajamų mokesčio (GPM) objektas Lietuvoje, svarbu atsižvelgti į dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties (toliau – DAIS), sudarytos ir taikomos tarp Lietuvos ir atitinkamos valstybės, kurioje yra rengiamas koncertas, nuostatas. Vadovaujantis bendra DAIS nustatyta taisykle, jeigu koncertas yra rengiamas ir vyksta užsienyje, pirmumo teisę apmokestinti atlikėjo pajamas turi ta užsienio valstybė. Tokiu atveju, jeigu nuo gautų pajamų už koncertą užsienyje mokesčiai būtų išskaičiuoti užsienio valstybėje, atlikėjo atlygis papildomai Lietuvoje būtų neapmokestinamas. Pavyzdžiui, jei koncertas būtų rengiamas Jungtinėje Karalystėje, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Dž. Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės DAIS nuostatas, pajamos, kurias susitariančios valstybės rezidentas gauna kaip atlikėjas, pavyzdžiui, teatro, kino, radijo ar televizijos artistas ar muzikantas, arba kaip sportininkas už savo individualią veiklą kaip tokią kitoje susitariančioje valstybėje, gali būti apmokestinamos toje kitoje valstybėje.

Vadovaujantis DAIS nuostatomis, jei pajamos iš individualios atlikėjo ar sportininko veiklos atitenka ne pačiam atlikėjui ar sportininkui, bet kitam asmeniui, jos gali būti apmokestinamos toje susitariančioje valstybėje, kurioje atlikėjas ar sportininkas šią veiklą atlieka. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šios nuostatas netaikomos pajamoms, gaunamoms už atlikėjo veiklą susitariančioje valstybėje, jei jo vizitas į tą valstybę visiškai ar daugiausia yra finansuojamas iš kitos susitariančiosios valstybės arba jos politinio padalinio ar vietos valdžios valstybinių fondų. Tokiu atveju pajamos apmokestinamos tik toje susitariančiojoje valstybėje, kurios rezidentas yra atlikėjas.

Valstybė, kurios rezidentas yra pajamas gaunantis artistas, šiuo atveju – Lietuva, taip pat turi teisę apmokestinti už atlikėjo veiklą gaunamas pajamas, tačiau apmokestindama turi naikinti atsiradusį dvigubą apmokestinimą. Tais atvejais, kai valstybės vidaus mokesčių įstatymai numato palankesnį pajamų dvigubo apmokestinimo panaikinimą, turi būti atsižvelgiama ir į vidaus mokesčių įstatymų nuostatas.

Apibendrinant, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas, kaip atlikėjas, atliko pasirodymą Europos Sąjungos valstybėje narėje arba užsienio valstybėje, su kuria Lietuva yra sudariusi ir taiko DAIS, ir iš tokios užsienio įmonės gavo atlygį už atlikėjo veiklą, nuo kurio užsienio įmonė išskaičiavo pajamų mokestį užsienio valstybės vidaus mokesčių įstatymuose nustatyta tvarka, tokios pajamos, naikinant jų dvigubą apmokestinimą, yra atleidžiamos nuo mokesčio Lietuvoje, jeigu pateikiami įrodymai apie užsienyje sumokėtus mokesčius. Nuolatinio Lietuvos gyventojo užsienyje gautos pajamos atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje, neatsižvelgiant į tai, kokio dydžio pajamų mokestis buvo sumokėtas užsienyje.

Kitų gyventojų, padedančių pasiruošti atlikėjo pasirodymui (prodiuserio, techninių garso ir šviesų darbuotojų), pajamų apmokestinimas priklauso nuo to, kokios sutarties pagrindu jie dirba. Jeigu minėti gyventojai dirba autorinių arba paslaugų sutarčių pagrindu, jų gautas atlygis būtų apmokestinamas Lietuvoje 15 proc. GPM (taip pat „Sodros“ įmokomis, pagal pajamų pobūdį). Jeigu minėti gyventojai gauna atlygį, pavyzdžiui, autorinės licencijuotos sutarties pagrindu, atlygio išmokėjimas laikytinas honoraru. Tokiu atveju užsienio valstybė, atsižvelgiant į DAIS nuostatas, taikant Dž. Britanijos pavyzdį, galėtų šias pajamas apmokestinti ne daugiau kaip 10 proc. tarifu, o Lietuvoje gyventojams tektų prievolė papildomai sumokėti 5 proc. dėl Lietuvoje taikomo 15 proc. GPM tarifo.

 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pagal bendrą taisyklę, jei atlikėjas, nuolatinis Lietuvos gyventojas, koncertuoja užsienyje, šios pajamos yra ne Lietuvos GPM objektas. Lietuvoje pajamos, gautos už atlikėjo veiklą užsienyje, būtų atleidžiamos nuo mokesčio, jeigu gyventojas turėtų įrodymus, kad mokestis nuo šių pajamų buvo sumokėtas užsienio valstybėje. Prodiuserių, kitų techninių darbuotojų pajamų apmokestinimas skiriasi nuo atlikėjo gaunamo atlygio apmokestinimo ir priklauso nuo to, kokios sutarties pagrindu jie dirba.