Spalio mėnesio mokesčių naujienos: pelno mokestis

Sandra Pavlova – Čečko

UAB „Fidexperta“ Vyr. mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

UAB „Fidexperta“  Mokesčių konsultantas

 

Aktualu vienetams, teikiantiems ir įsigyjantiems krovinių transportavimo paslaugas

Papildyti LR pelno mokesčio įstatymo 7 str. 1 d., 12 str. 8 p., 17 str. 1 d. ir 31 str. 1 d. 3 p. apibendrinti paaiškinimai (komentarai), kuriuose detalizuojamos nuostatos dėl transporto prastovų priskyrimo vienetų pajamoms ir sąnaudoms.

Pakeisti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – ir PMĮ) 7 str. 1 d., 12 str. 8 p., 17 str. 1 d. ir 31 str. 1 d. 3 p. apibendrinti paaiškinimai (komentarai) dėl transporto prastovų  priskyrimo vienetų pajamoms ir sąnaudoms.

PMĮ 7 str. 1 d. apibendrintas paaiškinimas (komentaras) buvo papildytas nuostatomis dėl pajamų, kurios yra gautos dėl transporto prastovų, pripažinimo vieneto pajamomis. Papildymais nurodoma, kad vežėjai, teikiantys transporto ir ekspedijavimo automobilių keliais paslaugas, kartais dėl įvairių priežasčių vėluoja pristatyti krovinius, todėl krovinio vežimo sutartyje numatytų paslaugų suteikimui yra sugaištama daugiau laiko ir patiriama daugiau sąnaudų. Tokiais atvejais pagal krovinio vežimo sutartyje numatytas sąlygas vežėjui, arba šios paslaugos pirkėjui, priklausomai nuo to kas yra atsakingas už prastovas, gali būti numatytos sankcijos. Tais atvejais, jei dėl prastovų yra kaltas vežėjas, tuomet už pavėluotai suteiktas savo paslaugas vežėjas gali sumažinti savo suteiktų paslaugų vertę priklausomai nuo prastovos laikotarpio, t.y. gautinas atlygis už suteiktą vežimo paslaugą sumažėja sutartyje numatyta pinigų suma (sankcija), kuri pelno mokesčio tikslais yra prilyginama nuolaidai už suteiktą paslaugą. Tuo atveju, jei prastovos susidaro dėl vežimo paslaugos pirkėjo kaltės, tuomet iš vežimo paslaugos pirkėjo gauta suma padengti papildomas sąnaudas yra laikoma vežėjo apmokestinamosiomis pajamomis, nes nors vežimo paslauga ir buvo suteikta pavėluotai, tačiau ji vis tiek buvo suteikta.

Tais atvejais, kai krovinys yra gabenamas jūrų laivu, laivo frachtavimo sutartyje (čarteryje) yra numatomas užmokestis už laivo prastovą, kuris yra vadinamas laivo prastovos mokesčiu (demeredžu). Šis mokestis apskaičiuojamas už papildomą laiko skirtumą, kuris susidaro tarp sutarto frachtavimo laiko sutartyje ir realaus laiko pakraunant/iškraunant krovinį. Šis mokestis nėra laikomas bauda ar delspinigiais ir yra pripažįstamas laivo valdytojo, t.y. paslaugos teikėjo, pajamomis. Laivo frachtavimo sutartyje (čarteryje) gali būti nustatoma ir premija (dispačas), kurią laivo valdytojas sutinka sumokėti frachtuotojui (krovinio gabenimo paslaugos pirkėjui) ar krovinio gavėjui už pirmalaikį krovinio pakrovimą ar iškrovimą. Pelno mokesčio tikslais tokios premijos (dispačo) verte yra mažinama krovinio gabenimo paslaugos kaina, todėl laivo valdytojo gautomis apmokestinamosiomis pajamomis pripažįstama suma už suteiktas paslaugas atskaičius laivo valdytojo suteiktą premiją (dispačą).

Tuo atveju, kai kroviniai yra gabenami geležinkeliais, už pavėluotai suteiktas krovinio gabenimo paslaugas, šios paslaugos teikėjas gali sumažinti savo paslaugų kainą, vežimo sutartyje numatyta sankcija už pavėluotai suteiktas paslaugas. Šis paslaugų vertės sumažinimas pelno mokesčio prasme yra laikomas nuolaida nuo sutartyje numatyto atlygio už suteiktas paslaugas. Pažymėtina, kad vagonų ir konteinerių naudojimas/buvimas geležinkelio keliuose yra laikomas papildomomis, susijusiomis su krovinių vežimo geležinkelio transportu, paslaugomis. Šios paslaugos savo esme yra įprastinė geležinkelio įmonės paslaugų teikimo veikla ir nėra laikomos nei baudomis, nei netesybomis. Atsižvelgiant į tai, vežėjų geležinkelio transportu pajamos už vagonų ir konteinerių naudojimą / buvimą geležinkelio keliuose yra priskiriamos jų apmokestinamosioms pajamoms.

Papildžius PMĮ 17 str. 1 d. apibendrintą paaiškinimą (komentarą) dėl sąnaudų priskyrimo vieneto leidžiamiems atskaitymams nurodoma, kad tuo atveju, jei transporto ar ekspedijavimo paslaugos kelių transportu yra suteikiamos pavėluotai dėl vežimo paslaugų pirkėjo kaltės, tuomet jo vežėjui sumokėta sankcija dėl papildomų vežėjo sąnaudų gali būti priskiriama prie vežimo paslaugų pirkėjo leidžiamų atskaitymų, nes tokios sumos laikomos užmokesčio už, nors ir pavėluotai, tačiau suteiktas vežimo paslaugas.

Tais atvejais, kai kroviniai yra gabenami laivais pagal laivo frachtavimo sutartį, tuomet frachtuotojo (laivo nuomininko) laivo valdytojui sumokėtas laivo prastovos mokestis (demeridžas) priskiriamas frachtuotojo (laivo nuomininko) leidžiamiems atskaitymams.

Jei kroviniai yra transportuojami geležinkeliu, tuomet vagonų ir konteinerių naudojimas/buvimas geležinkelio keliuose yra laikomas geležinkelio įmonės paslauga, todėl vežimo paslaugos pirkėjo išlaidos tokioms vagonų ir konteinerių naudojimo/buvimo geležinkelio keliuose paslaugoms įsigyti gali būti priskiriamos prie jo leidžiamų atskaitymų.

Taip pat papildžius PMĮ 12 str. 8 p. ir 31 str. 1 d. 3 p. apibendrintus paaiškinimus (komentarus) nurodoma, kad netesybomis pelno mokesčio prasme nėra laikomos nei transporto (automobilių keliais, laivais, geležinkeliais) prastovų pajamos, nei sąnaudos.

 

Šaltinis: http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-lietuvos-respublikos-pelno-mokescio-istatymo-7-straipsnio-1-dalies-12-straipsnio-8-punkto-17-straipsnio-1-dalies-ir-31-straipsnio-1-dalies-3-punkt?redirect=http%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1