Spalio mėnesio mokesčių naujienos: Mokesčių administravimas

Raimonda Čepukienė

UAB „Fidexperta“ Vyr. mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

UAB „Fidexperta“  Mokesčių konsultantas

 

Aktualu vienetams, teikiantiems metines pelno mokesčio deklaracijas

Pakeistos Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204 formos ir jos priedų užpildymo taisyklės.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-123 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas anksčiau minėtų taisyklių 5 punktas. Padaryti korektūriniai pakeitimai susiję su tuo, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios LR Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos Metinę pelno mokesčio deklaraciją PLN204 ir jos priedus mokesčių administratoriui reikės pateikti iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos. Iki naujų pakeitimų įsigaliojimo anksčiau minėtą pelno mokesčio deklaraciją bei jos priedus reikia pateikti iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 1 d.

 

Įsakymas įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

 

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d664af80895f11e6b969d7ae07280e89

 

 

 

Aktualu vienetams, turintiems pateikti dividendų pelno mokesčio deklaraciją

Pakeistos Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos ir jos priedų pildymo ir teikimo taisyklės.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-122 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. VA-101 „Dėl dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas anksčiau minėtų taisyklių 4 punktas. Padaryti korektūriniai pakeitimai susiję su tuo, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios LR Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formą mokesčių mokėtojai turės pateikti mokesčių administratoriui ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo išmokėti ir/arba gauti dividendai ar iš neapmokestinto pelno paskirstytas pelnas ar jo dalis, kuri buvo išmokėta fiziniams asmenims, 15 dienos. Iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos galios nuostata, kad anksčiau minėta deklaracijos forma turėtų būti pateikta ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos.

Šią Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formą  turi teikti:

– Lietuvos vienetai, kitiems Lietuvos ir užsienio vienetams ar nuolatinėms buveinėms išmokėję dividendus;

– Lietuvos vienetai, gavę dividendus iš užsienio vieneto;

– Lietuvos vienetai, iš neapmokestinto pelno paskirstę ir išmokėję pelną, apmokestinamą pagal LR Pelno mokesčio įstatymo 401 str. nuostatas;

– nuolatinės buveinės, iš užsienio vienetų gavusios apmokestinamus dividendus už joms priskirtas užsienio vienetų akcijas, kapitalo dalis ar kitų teisių turėjimą.

 

Įsakymas įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

 

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e744ef70895c11e6b969d7ae07280e89

 

Aktualu vienetams, turintiems teikti ataskaitą apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis

Pakeistos Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos  pildymo ir teikimo taisyklės.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-121 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 376 „Dėl ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistos anksčiau minėtos taisyklės.

Pakeitimai susiję su tuo, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios LR Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai bei Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204 formos ir jos priedų užpildymo ir pateikimo taisyklės, pagal kurias pasikeitė Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204 formos ir jos priedų pateikimo mokesčių administratoriui terminas. Kadangi Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 forma teikiama kartu su Metine pelno mokesčio deklaracijos forma PLN204, anksčiau minėta ataskaitos forma taip pat  turės būti teikiama iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos.

 

Taip pat nurodoma, kad tuo atveju, jei vienetas kartu su kitais susijusiais vienetais ar asmenimis tiesiogiai ar netiesiogiai valdo kitą vienetą, tai vienetas Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formą turi užpildyti tik tuo atveju, jei jo paties valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų valdomo vieneto akcijų, dalių ar kitų teisių į pelną. Ši nuostata įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. Iki tol galiojo nuostata, kad anksčiau minėta ataskaita turi būti teikiama, jei kartu su susijusiais asmenimis ar vienetais tiesiogiai ar netiesiogiai yra valdomas kitas vienetas, neatsižvelgiant į valdomo vieneto turimų akcijų, dalių ar kitų teisių kiekį.

 

Įsakymas įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

 

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2a792330895b11e6b969d7ae07280e89

 

 

Aktualu asmenims, turintiems prievolę pateikti Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitą

Pakeistos Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos užpildymo taisyklės.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. VA-130 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos anksčiau minėtos taisyklės. Pakeitimai susiję su tuo, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios LR Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos Metinę pelno mokesčio deklaraciją PLN204 ir kartu su ja teikiamas kitas formas mokesčių administratoriui reikės pateikti iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos.

 

Šios nuostatos įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

 

Šaltiniai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8b9a7590908311e6b6098daee0c9a94f

 

 

 

 

Aktualu dėl informacijos apie mokesčių mokėtojus dalinimosi tarp Europos Sąjungos valstybių narių atsakingų institucijų

Nauja redakcija išdėstytos Abipusės pagalbos ir keitimosi mokestine infomacija su Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis taisyklės.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. VA-124 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. VA-114 „Dėl abipusės pagalbos ir keitimosi mokestine informacija su Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytos anksčiau minėtos taisyklės.

Remiantis šiomis taisyklėmis Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos automatiniu būdu teikia kitoms ES valstybėms narėms informaciją apie darbo užmokestį, direktorių atlyginimus, nekilnojamojo turto turėjimą ir iš jo gautas pajamas, dividendus, pajamas iš kapitalo padidėjimo, autorinius atlyginimus.

Taip pat Taisyklėse aprašyti kiti informacijos kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms institucijoms teikimo būdai.

Įsakymas įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d39922908b0311e6b969d7ae07280e89

 

 

Aktualu asmenims, kuriems nustatyta prievolė teikti deklaracijas ir kitas formas mokesčių administratoriui tik elektronine forma

Pakeistos  Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko 2016 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. VA-127 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino prątesimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ pakeitimo“ pakeistas Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių 3 punktas. Pakeitimais nurodoma, kad tų asmenų, kuriems yra nustatyta prievolė atitinkamas deklaracijų formas teikti tik elektroniniu būdu, pateiktos popierinės deklaracijų formos nėra priimamos. Tai reiškia, kad tokios deklaracijos nėra laikomos pateiktomis ir pagal jas mokestinės prievolės nėra formuojamos. Deklaracijų tikslinimai taip pat turės būti atliekami elektroniniu būdu, pateikiant patikslinimo metu galiojančią deklaracijos formos versiją.

Tiksli informacija apie tai, kokie asmenys turi pateikti tik elektronines tam tikrų deklaracijų formas, yra pateikta Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainėje www.vmi.lt.

 

Įsakymas įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 12 d.

 

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/657ede308fb311e6b6098daee0c9a94f

 

 

 

Aktualu asmenims, teikiantiems važtaraščius ir kitus krovinių gabenimo dokumentus per I.VAZ posistemį

Pakeistas įsakymas „Dėl Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo“.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. VA-129 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. VA-36 „Dėl važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas anksčiau minėto įsakymo 3 punktas.

 

Pakeitimais nurodoma, kad mokesčių mokėtojai, užregistravę duomenų teikimo atsargines procedūras ir pasirinkę teikti važtaraščius ir kitus krovinių gabenimo dokumentus pateikiant:

  • XML formato važtaraščio duomenų rinkmeną (padarytą pagal nustatytus reikalavimus); arba
  • naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta i.VAZ duomenų rinkmenai (padarytai pagal nustatytus reikalavimus) pateikti,

važtaraščių duomenis pradeda teikti tik tada, kai važtaraščio rengėjo informacinės sistemos pritaikomos važtaraščių duomenims teikti, tačiau tai turi būti padaryta ne vėliau kaip iki 2017 m. sausio 1 d. Už laikotarpį ne ilgesnį kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d. važtaraščių, dėl kurių jau yra įvykusi krovinio gabenimo operacija, po važtaraščio rengėjo informacinės sistemos, techninių sutrikimų pašalinimo, duomenų teikti nebus privaloma.

 

Įsakymas įsigalioja nuo 2016 m. spalio 13 d.

 

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01b43720907511e6b6098daee0c9a94f

 

 

Aktualu asmenims, norintiems sumokėti mokesčius ar baudas už kitus asmenis

Nauja redakcija išdėstytas Mokesčių, baudų už administracinius nusižengimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją tvarkos aprašas.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. VA-131 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. VA-6 „Dėl mokesčių, baudų už administracinius teisės pažeidimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytas Mokesčių, baudų už administracinius nusižengimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją tvarkos aprašas. Šiuo Aprašu turi vadovautis asmenys, norintys sumokėti kitam asmeniui apskaičiuotus mokesčius ar paskirtas baudas už administracinius nusižengimus.

 

Naujos redakcijos Aprašas įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

 

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0430d6e099ec11e69ad4c8713b612d0f

 

 

Aktualu asmenims, norintiems gauti informaciją apie kitus mokesčių mokėtojus

Nauja redakcija išdėstytos Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiams asmenims taisyklės.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. VA-133 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-147 „Dėl paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiams asmenims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytos anksčiau minėtos taisyklės.

 

Svarbiausi pakeitimai susiję su tuo, kad norint gauti informaciją apie kitą mokesčių mokėtoją, įtvirtintas „vieno langelio principas“, t.y. prašymas dėl tokios informacijos gavimo galės būti teikiamas pasirinktinai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai arba Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos.

 

Taip pat pakeitimais nurodoma, kad bus skelbiama informacija apie mokesčių mokėtojus – juridinius asmenis, turinčius mokestinę nepriemoką. Informacija bus skelbiama pagal Centrinio mokesčių administratoriaus nustatytus kriterijus.

 

Šaltinis: http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-teises-akto-pakeiti-2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1