Pridėtinės vertės mokestis: birželio mėnesio mokesčių naujienos

Sandra Pavlova – Čečko UAB “Fidexperta”

vyr. Mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

vyr. mokesčių konsultantės asistentas

Aktualu PVM mokėtojams ir ne PVM mokėtojams dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir neįsiregistravusio PVM mokėtoju asmens mokėtino PVM apyskaitos pildymo

Nauja redakcija išdėstytos pridėtinės vertės mokesčio ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-73 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytos anksčiau minėtos taisyklės.

Pakeitimais nurodoma, kad apmokestinamieji asmenys, įsiregistravę PVM mokėtojais ir įsigiję žemės ūkio produktų Lietuvoje iš ūkininkų taikančių kompensacinio PVM tarifo schemą nuo 2017 m. sausio 1 d. nebeturės teikti Žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos FR0617K formos jei jie teiks mokesčių administratoriui savo PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis.

Taip pat taisyklėse nustatytas reikalavimas, kad nuo 2016 m. spalio 1 d. juridiniai asmenys visas PVM deklaracijas ir kitas formas susijusias su šiuo mokesčiu turės teikti tik elektroniniu būdu.

Pakeitimais be to nustatyta, kad PVM mokėtojai patiekę naujus automobilius kitos valstybės narės asmenims, kurie nėra įsiregistravę PVM mokėtojais turės pateikti dokumentų kuriais įformintas naujo automobilio tiekimas į kitą valstybę narę kopijas tokiu būdu, kuriuo teikia PVM deklaraciją. Tai reiškia, kad jei PVM deklaracija turės būti teikiama elektroniniu būdu anksčiau minėtų dokumentų kopijos taip pat turės būti teikiamos elektorniniu būdu.

Pakeitimais primenama, kad PVM mokėtojai PVM deklaracijos FR0600 formoje nurodydami kalendorinių metų proporcinį PVM atskaitos procentą turi jį nustatyti taikydami Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytą „pajamų“ kriterijų, o ne kitus tame pačiame įstatyme nurodytus paskirstymo kriterijus.

Taip pat taisyklės papildytos nurodymais dėl statybų darbų paslaugoms taikomo atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo deklaravimo. Taip pat naujos redakcijos taisyklėse nurodyti reikalavimai dėl turizmo paslaugų apmokestinamosios vertės (teigiamos maržos) ir patiektų naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų, naudotų transporto priemonių apmokestinamosios vertės deklaravimo Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitoje FR0608 formoje.

Padaryti ir kiti korektūriniai pakeitimai.

Įsakymas įsigalios nuo 2016 m. spalio 1 d.

 

Šaltinis

 

Aktualu asmenims teikiantiems apgyvendinimo paslaugas, kurios teikiamos turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka

Pakeistas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 19 str. 3 d. apibendrintas paaiškinimas (komentaras) dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymo

Nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 3 d. 3 p. apibendrintas paaiškinimas (komentaras) kuriame detalizuojama kokios apgyvendinimo paslaugos gali būti apmokestinamos taikant lengvatinį 9 proc. PVM tarifą.

Svarbiausias pakeitimas susijęs su tuo, kad šis apibendrintas paaiškinimas (komentaras) papildytas Europos Teisingumo Teismo pasisakymais keliose bylose (C-392/11, C-41/04, C-425/06). Išnagrinėjus šias bylas buvo nustatyta, kad paslauga gali būti laikoma šalutine pagrindinės paslaugos atžvilgiu, kai klientams ji nėra tikslas savaime, o tik priemonė geriausiomis sąlygomis gauti pagrindinę paslaugų teikėjo paslaugą. Tokiu atveju tokia šalutinė paslauga laikoma neatsiejama nuo pagrindinės paslaugos ir todėl gali būti apmokestinama taikant tą patį PVM tarifą kuris yra taikomas pagrindinei veiklai. Pakeitimais nurodoma, kad kai kurios paslaugos kurios gali būti laikomos šalutinėmis ir yra teikiamos kartu su apgyvendinimo paslaugomis gali būti apmokestinamos lengvatiniu 9 proc. PVM tarifu Lietuvoje.

Tiesa reikia pažymėti, kad tokios šalutinės paslaugos dažniausiai yra teikiamos be papildomo užmokesčio ir jų vertė nėra išskiriama atskirai nuo pagrindinės paslaugos. Taip pat dažnai tokių šalutinių paslaugų teikimo atveju pagrindinės paslaugos į kurią neįeitų ta šalutinė paslauga negalima įsigyti.

 

Šaltinis

 

Aktualu asmenims importuojantiems į Lietuvą daiktus kurie yra neapmokestinami Importo PVM

Pakeistos prekių, kurios yra neapmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 str. 1 d. nuostatas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 577 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 558 „Dėl importuojamų prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytos anksčiau minėtos taisyklės. Šios taisyklės aktualios paramos gavėjams, kurie pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nuostatas turi paramos gavėjo statusą ir gauna paramą iš trečiųjų šalių nepriklausančių ES.

Taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 581 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 438 „Dėl importuojamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytos Importuojamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklės. Šios taisyklės aktualios asmenims importuojantiems iš trečiųjų šalių daiktus nurodytus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 str. 1 d. Pabrėžtina, kad šios taisyklės netaikomos importuojamai paramai bei įsigytoms prekėms, kurių bendra vertė neviršyja 22 Eur.

Abu nutarimai įsigaliojo nuo 2016 m. birželio 11 d.

Šaltinis