Pelno mokestis: liepos mėnesio mokesčių naujienos

Sandra Pavlova – Čečko

UAB „Fidexperta“ Vyr. mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

UAB „Fidexperta“  Mokesčių konsultanto asistentas

 

Aktualu įmonėms norinčioms įsikurti Lietuvoje esančiose laisvosiose ekonominėse zonose

Priimtos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 str. 16 d. pataisos dėl pelno mokesčio lengvatos taikymo laisvosiose ekonominėse zonose įsikūrusioms įmonėms

Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. birželio 30 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 58 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XII-2565, kuriuo buvo pakeista Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – ir PMĮ) 58 str. 16 d. reglamentuojanti pelno mokesčio lengvatų taikymą įmonėms įsikūrusioms Lietuvoje esančiose laisvosiose ekonominėse zonose.

Pakeitimais nurodyta, kad iki tol buvęs PMĮ 58 str. 16 d. 2 p. be jokių pakeitimų tampa 58 str. 16 d. 1 p.

Svarbiausias pakeitimas yra tas, kad naujai priimtu PMĮ 58 str. 16 d. 2 p. buvo išplėstas pelno mokesčio lengvatos taikymas įmonėms įsikūrusioms laisvosiose ekonominėse zonose. Naujai priimtame PMĮ 58 str. 16 d. 2 p. nurodyta, kad laisvosiose ekonominėse zonose įsikūrusios įmonės galės 6 mokestinius laikotarpius nemokėti pelno mokesčio, o kitus 10 mokestinių laikotarpių taikyti 50 proc. sumažintą pelno mokesčio tarifą, jei:

  • įmonės vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniu laikotarpiu nebus mažesnis kaip 20;
  • kapitalo investicijos yra pasiekusios ne mažesnę kaip 100 000 Eur sumą. Kapitalo investicijų dydis turi būti patvirtintas auditoriaus išvada;
  • ne mažiau kaip 75 proc. pajamų per mokestinį laikotarpį yra gaunama iš laisvojoje ekonominėje zonoje vykdomos apskaitos, buhalterijos, konsultacinės veiklos (išskyrus auditą, sąskaitų ekspertizės ir teisingumo paliudijimą), įstaigų administracinės ir aptarnavimo veiklos, žmogiškųjų išteklių veiklos, architektūros ir inžinerijos ir su ja susijusių techninių konsultacijų veiklos (išskyrus statybų darbų kontrolę, vietovės nuotraukų darymą). Pažymėtina, kad ši lengvata negali būti taikoma kredito įstaigoms ir draudimo įmonėms.

Ši lengvata pradedama taikyti už tą mokestinį laikotarpį, kurį yra įgyvendinamos visos aukščiau išvardytos sąlygos. Jei aukščiau minėtos sąlygos mokestiniu laikotarpiu yra neįgyvendinamos pelno mokesčio lengvatos taikymas yra sustabdomas, o jos taikymas yra atnaujinamas tik tą mokestinį laikotarpį, kurį šios sąlygos vėl yra įgyvendintos.

Šios nuostatos įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d. ir galios apskaičiuojant pelno mokestį už 2017 ir vėlesnius mokestinius laikotarpius.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f9ef000444811e6bd3bfefc575ccac4

 

Aktualu pelno mokesčio mokėtojams kurie nori nusistatyti kitokį mokestinį laikotarpį, nesutampantį su kalendoriniais metais

Pakeistas LR pelno mokesčio įstatymo 6 str. 2 d. apibendrintas paaiškinimas (komentaras) detalizuojantis pelno mokesčių mokėtojų teisę pasirinkti kitokį mokestinį laikotarpį nesutampantį su kalendoriniais metais

Pakeistas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 6 str. 2 d. apibendrintas paaiškinimas (komentaras) dėl mokestinio laikotarpio nesutampančio su kalendoriniais metais nustatymo.

Pakeitimais primenama, kad vienetai, norintys nusistatyti mokestinį laikotarpį nesutampantį su kalendoriniais metais turi pateikti prašymą mokesčių administratoriui internetu per elektroninių paslaugų sritį Mano VMI arba įteikti tokį prašymą raštu tiesiogiai arba atsiųsti paprastu paštu. Primenama, kad toks prašymas turi būti pateikiamas iki numatomo pasirinkto mokestinio laikotarpio pradžios. Pažymima, kad patvirtinus naują mokestinį laikotarpį nebereikės pateikti finansinės atskaitomybės už pereinamąjį laikotarpį, t. y. už laikotarpį nuo ankstesnio mokestinio laikotarpio pradžio iki naujo mokestinio laikotarpio pradžios.

Pažymėtina, kad nauji įregistruoti vienetai registruodamiesi juridinių asmenų registre gali iš karto nurodyti, kad jų mokestinis laikotarpis nesutaps su kalendoriniais metais. Tačiau tai leidžiama tik tuo atveju jei vienetas iki įregistravimo nevykdė veiklos, o pageidaujamas mokestinis laikotarpis neprasideda anksčiau nei vienetas yra įregistruojamas juridinių asmenų registre.

Šaltinis

 

Aktualu avansinio pelno mokesčio mokėtojams

Nauja redakcija išdėstytos Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 forma (02 versija) ir jos užpildymo taisyklės, kurios įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. VA-103 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 289 „Dėl avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytos Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisyklės bei Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 forma (02 versija).

Šis įsakymas įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3c73aa204cba11e693ecd724c0a0a1a6