Paramos teikimui – 2 proc. sumokėto GPM

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-05- 03 Nr. 17
Rūta BILKŠTYTĖ
Mokesčių ekspertė,
UAB „Fidexperta“ vadovė

Situacija

Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2016 m. pradžioje nusprendė finansiškai pagelbėti viešajai organizacijai, kurioje savanoriauja jo pusseserė. Ši organizacija rūpinasi sunkiomis ligomis sergančiais vaikais ir teikia pagalbą jų šeimoms. Gyventojas nori pasinaudoti galimybe šią organizaciją paremti dalimi savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio GPM).

 

Klausimai

Kokia tvarka nuolatinis Lietuvos gyventojas dalį savo sumokėto GPM gali skirti paramai? Ką apie gyventojų teikiamą paramą turi žinoti tokią paramą norinčios gauti organizacijos, kokie reikalavimai joms keliami?

 

Paramai – iki 2 proc. sumokėto GPM

Vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 34 str. 3 dalimi, mokesčių administratorius, gavęs iš nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymą, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus privalo pervesti Lietuvos vienetams, kurie pagal LR labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) nuostatas gali būti paramos gavėjai, iki 2 proc. GPM, apskaičiuoto ir sumokėto pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, ir (arba) GPM, kurį pagal teisės aktų reikalavimus išskaičiavo ir sumokėjo tai padaryti turėjęs asmuo. Pagal LPĮ 7 str. 1 dalį paramos gavėjais gali būti labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai) ir kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas nėra paskirstomas jų dalyviams.

Vadovaujantis GPMĮ 34 str. 4 dalimi, nuolatiniai Lietuvos gyventojai gali pasirinkti remti ne tik vienetus, kurie pagal LPĮ turi teisę būti paramos gavėjais, bet ir politines partijas, kurios įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka teisės aktų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra. Nuolatiniai Lietuvos gyventojai politines partijas gali paremti pervesdami jiems iki 1 proc. GPM, apskaičiuoto ir mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, ir (arba) GPM, kurį pagal teisės aktų reikalavimus išskaičiavo ir sumokėjo tai padaryti turėjęs asmuo.

Parama, kurią galima skirti politinėms partijoms, neįeina į 2 proc. paramos, skiriamos paramos gavėjams, dydį. Tai reiškia, kad paramos gavėjams nuolatinis Lietuvos gyventojas gali skirti iki 2 proc. apskaičiuoto ir sumokėto ar išskaičiuoto GPM ir papildomai iki 1 proc. nuo tos pačios GPM sumos skirti vienai iš Lietuvoje įregistruotų ir veikiančių politinių partijų.

Atsižvelgiant į pateiktą situaciją, nuolatinis Lietuvos gyventojas galėtų skirti situacijoje minimai organizacijai iki 2 proc. GPM paramą. Tiesa, situacijoje nenurodoma, ar organizacija turi paramos gavėjo statusą. Nuolatinis Lietuvos gyventojas šią informaciją gali sužinoti iš VĮ Registrų centro, kuris tvarko paramos gavėjų registrą.

Prašymas dėl paramos suteikimo

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, norėdami suteikti minėtą paramą, turi pateikti mokesčių administratoriui Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formą (toliau – FR0512 forma). Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pateikdamas FR0512 formą, gali ne tik skirti paramą paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms nuo GPM, apskaičiuoto ir sumokėto ar išskaičiuoto už praėjusį mokestinį laikotarpį, bet ir nurodyti, kad tiems patiems subjektams parama būtų teikiama ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais. Tačiau paramos teikimo terminas negali būti ilgesnis kaip 5 metai, neįskaitant praėjusių mokestinio laikotarpio metų. FR0512 formoje taip pat reikia nurodyti paramos gavėjo ar politinės partijos identifikacinį numerį. Be to, jei nuolatinis Lietuvos gyventojas nori, kad jo suteikta parama būtų panaudojama tam tikrai paramos gavėjo ar politinės partijos veiklai, jis FR0512 formoje gali nurodyti, tarkime, paramos gavėjo programos ar projekto pavadinimą, meno ar sporto kolektyvo, padalinio pavadinimą.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas gali skirti GPMĮ 34 str. 3 ir 4 dalyse nustatytą paramą vienam ar keliems paramos gavėjams arba atitinkamai vienai ar kelioms politinėms partijoms. Pavyzdžiui, gyventojas vienam paramos gavėjui gali skirti 0,3 proc. savo apskaičiuoto ir sumokėto ar išskaičiuoto GPM, o kitam paramos gavėjui – likusią 1,7 proc. paramą. Nuolatinis Lietuvos gyventojas taip pat gali išskirstyti paramą keliems skirtingiems to paties paramos gavėjo ar politinės partijos tikslams, programoms ar padaliniams.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas FR0512 formą gali pateikti mokesčių administratoriui pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, už kurį nuo gautų pajamų pageidaujama skirti (pradėti skirti) dalį sumokėto GPM, iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos, t. y. šis prašymas dažniausiai teikiamas kartu su metine pajamų deklaracija. Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas nusprendžia nebeskirti paramos nuo apskaičiuoto ir sumokėto GPM, jis taip pat turi pateikti FR0512 formą ir nurodyti, kurioms politinėms partijoms arba paramos gavėjams jis nebenori skirti paramos.

Pateiktos situacijos atveju nuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas suteikti paramą nuo savo sumokėto GPM dalies, turėtų pateikti FR0512 formą ir nurodyti situacijoje minimos organizacijos identifikacinį numerį bei kokio dydžio paramą jis nori skirti. Jei nori paramą skirti ir kitiems paramos gavėjams, jis situacijoje minimai organizacijai gali skirti mažiau nei 2 proc. paramą. Be to, situacijoje minimas gyventojas gali nurodyti, kad parama šiai organizacijai būtų teikiama ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais. Tokiu atveju kitais laikotarpiais jam papildomai pildyti FR0512 formos nebereikėtų.

Reikalavimai paramos gavėjams

Paramos gavėjai ar politinės partijos, norinčios gauti paramą nuo gyventojų sumokėto GPM, turi iki einamųjų metų, einančių po mokestinio laikotarpio, nuo kurio apskaičiuoto GPM yra suteikiama parama, rugpjūčio 31 d. pateikti mokesčių administratoriui laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodoma informacija apie Lietuvos kredito įstaigose turimas sąskaitas, į kurias norima gauti nuolatinių Lietuvos gyventojų skirtą paramą. Šis laisvos formos prašymas gali būti teikiamas tik vieną kartą, o naujas prašymas turi būti teikiamas iš naujo tik tuo atveju, jei paramos gavėjas ar partija nori gauti nuolatinių Lietuvos gyventojų skirtą paramą į kitą ankstesniame prašyme nenurodytą sąskaitą.

Mokesčių administratorius, prieš pervesdamas lėšas, įsitikina, kad:

– nurodytas paramos gavėjas tuo metu turi paramos gavėjo statusą ir ar tokį statusą jis turėjo einamųjų metų gegužės 1 d.;

– politinė partija yra įregistruota Juridinių asmenų registre, atitinka teisės aktų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir jai nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra. Taip pat įsitikina, kad politinė partija šiuos reikalavimus atitiko einamųjų metų gegužės 1 d.

[content_protector password=“fidexperta“]Apskaičiuotos paramos sumos paramos gavėjams ar politinėms partijoms yra pervedamos nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki tų pačių metų lapkričio 15 d.

Mokesčių administratorius gali ir nepervesti paramos, jei nustatoma, kad paramos gavėjas ar politinė partija neatitiko anksčiau minėtų reikalavimų arba nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris norėjo skirti paramą, nepateikė Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos, nors privalėjo tai padaryti. Parama taip pat nepervedama, jeigu bendra paramos suma paramos gavėjui ar politinei partijai neviršija 3 eurų.

Atsižvelgiant į visa tai, reikia pažymėti, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai gali kasmet skirti iki 2 proc. dydžio paramą nuo sumokėto GPM organizacijoms, turinčioms paramos gavėjo statusą, ir iki 1 proc. dydžio paramą nuo sumokėto GPM politinėms partijoms. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas suteikti paramą, turi pateikti mokesčių administratoriui Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formą iki einamųjų metų, einančių po mokestinio laikotarpio, už kurį sumokėtu GPM norima paremti paramos gavėjus ir (ar) politines partijas, gegužės 1 d. Nuolatinis Lietuvos gyventojas paramą gali skirti pasirinktinai vienam ar keliems paramos gavėjams ir net nurodyti, kokiam tikslui suteikta parama turėtų būti panaudota. [/content_protector]