Pakeitimai susiję su minimalios mėnesinės algos padidinimu

Sandra Pavlova UAB “Fidexperta”

vyr. mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

vyr. mokesčių konsultantės asistentas

 

Aktualu asmenims, vykstantiems į komandiruotę Šveicarijos konfederacijoje

Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų taikymo vykstantiems į užsienio komandiruotes

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1K-187 „Dėl finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ pakeitimo“ nuo 174 iki 250 Eur padidinta gyvenamojo ploto nuomos dienos norma keliaujantiems į Šveicarijos konfederaciją.

Įsakymas įsigaliojo nuo 2015 m. birželio 2 d.

 

Šaltinis: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1037214&p_tr2=2

 

 

Aktualu asmenims, gaunantiems ar mokantiems minimalią mėnesinę algą

Nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 325 Eur padidinta minimali mėnesinė alga, todėl keičiasi privalomojo sveikatos, valstybinio socialinio draudimo ir kitų įmokų dydžiai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 615 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ nutarta patvirtinti naują minimalųjį valandinį atlyginimą ir minimalią mėnesinę algą. Nuo 2015 m. liepos 1 d. nustatomas 1,97 Eur minimalus valandinis atlygis ir 325 Eur minimali mėnesinė alga. Atsižvelgiant į tai, nuo liepos 1 d. didėja ir privalomojo sveikatos draudimo, bei valstybinio socialinio draudimo įmokos (toliau – PSDĮ ir VSDĮ).

PSDĮ

Padidėjus minimaliai mėnesinei algai 9 proc. PSDĮ nuo minimalios mėnesinės algos dydžio bus lygi 29 Eur (metinė PSDĮ suma 2015 metais bus lygi 336 Eur.). Pažymėtina, kad tokio dydžio įmokas turi mokėti individualių įmonių savininkai, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai, mažųjų bendrijų nariai, individualia veikla besiverčiantys asmenys, šeimynos dalyviai, asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, individualia žemės ūkio veikla besiverčiantys asmenys, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra ne mažesnis, kaip 2 ekonominio dydžio vienetai ir kurie yra PVM mokėtojai bei asmenys, kurie draudžiasi savarankiškai.

Gyventojai, besiverčiantys žemės ūkio veikla (nesvarbu ar jie PVM mokėtojai ar ne) ir kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis neviršija 2 ekonominių dydžių vienetų, nuo 2015 m. liepos 1 d. turės mokėti 10 Eur dydžio mėnesines PSDĮ (metinė PSDĮ suma šiems asmenims 2015 m. bus lygi 114 Eur).

VSDĮ

Pabrėžtina, kad asmenys besiverčiantys individualia žemės ūkio veikla ir kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra 4 ekonominio dydžio vienetai arba didesnis, nuo liepos 1 d. turės mokėti 92,63 Eur dydžio VSDĮ. Tokio paties dydžio VSDĮ turės būti mokama ir už šeimynų dalyvius. Už individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius ir mažųjų bendrijų narius VSDĮ bus lygi 85,48 Eur.

Asmenims, kurie turi verslo liudijimus, nuo liepos 1 d. už visą mėnesį galiojančio verslo liudijimo VSDĮ bus lygi 54 Eur. Būtina pabrėžti, kad nuo 2016 metų minimalus fiksuotas pajamų dydis bus lygus 585 Eur (325 Eur × 12 × 15 proc.). Taigi Lietuvos savivaldybių tarybos, nustatydamos fiksuotus pajamų dydžius verslo liudijimams individualiai veiklai vykdyti neribojant veiklos teritorijos, negalės nustatyti mažesnio nei 585 Eur fiksuoto pajamų dydžio. Mažesnius fiksuotus pajamų dydžius Lietuvos savivaldybės galės nustatyti tik individualiai veiklai su verslo liudijimais, vykdomai konkrečios savivaldybės teritorijoje ar visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų, Neringos savivaldybės bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritorijoje.

Pabrėžtina, kad padidinus minimalųjį mėnesinį atlyginimą neapmokestinamasis pajamų dydis nepasikeitė.

 

Šaltinis

 

 

Aktualu, asmenims, mokantiems valstybinio socialinio ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas

Padidintas 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydis, kuris naudojamas nustatant gautų pajamų, nuo kurių mokamos valstybinio socialinio ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos, „lubas“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 613 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 431 Eur iki 434 Eur padidintas 2015 m. draudžiamųjų pajamų dydis. Šis dydis bus pradėtas taikyti nuo nutarimo įsigaliojimo dienos, t.y. nuo 2015 m. liepos 1 d. Šis dydis taikomas apskaičiuojant valstybinio socialinio ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, kai kurioms mokesčių mokėtojų grupėms, pvz., mažųjų bendrijų nariams ar asmenims vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą, kurioms nustatytos pajamų, nuo kurių mokamos anksčiau minėtos įmokos, „lubos“.

 

Šaltinis: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1043730&p_tr2=2