Mokesčių administravimas:gegužės mėnesio mokesčių naujienos

Gintautas Steigvila UAB “Fidexperta”

Mokesčių konsultantas

Mantas Grigaitis

vyr. mokesčių konsultantės asistentas

Aktualu asmenims, norintiems prekėms ir paslaugoms patirtas išlaidas priskirti veiklos sąnaudoms

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 461 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeisti anksčiau minėtų taisyklių 2.2 ir 2.3 papunkčiai. Pakeitimais nurodoma, kad nuo šiol išlaidos galės būti pripažįstamos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus tik tuo atveju, jei įsigytų prekių ar paslaugų vertė neviršys 100 Eur (įskaitant PVM). Taip pat pakeitimais nurodoma, kad degalų pirkimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus tik tuo atveju, jei jų vertė neviršija 150 Eur (įskaitant PVM), o kvitas turi turėti visus privalomus rekvizitus bei rekvizitą, pagal kurį galima nustatyti degalų pirkėją.

Nutarimas įsigalios nuo 2015 m. birželio 1 d.

Šaltinis: http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-lietuvos-respublikos-vyriausybes-2002-m-geguzes-29-d-nutarimo-nr-780-%E2%80%9Edel-mokesciams-apskaiciuoti-naudojamu-apskaitos-dokumentu-israsymo-ir-prip-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_DkY4_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_DkY4_keywords%3D%26_101_INSTANCE_DkY4_delta%3D5%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_DkY4_cur%3D1%26_101_INSTANCE_DkY4_andOperator%3Dtrue

Aktualu finansų įstaigoms, turinčioms teikti informaciją apie JAV piliečių Lietuvos Respublikoje atidarytas finansines sąskaitas

Pakeistos Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. VA-31 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. VA – 52 „Dėl pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos anksčiau minėtos taisyklės. Pakeistas anksčiau minėtų taisyklių 5 punktas, nustatant, kad finansų įstaigos turi kaupti ir pateikti duomenis mokesčių administratoriui, kad šis galėtų įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir JAV susitarimą dėl tarptautinių mokestinių prievolių vykdymo gerinimo ir užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto. Taisyklės papildytos 6.1. papunkčiu, nurodant, kad nauja sąskaita atidaroma jau esamo sąskaitos turėtojo, gali būti laikoma jau esama sąskaita jei tenkinamos šios sąlygos:

- sąskaitos turėtojas jau turi esamą sąskaitą ir sąskaitą tvarkanti finansų įstaiga ją jau tvarkė iki 2014 m. birželio 30 d. imtinai;

- duomenis teikianti finansų įstaiga sąskaitos turėtojo visas sąskaitas laiko viena sąskaita informacijos rinkimo tikslais;

- finansų įstaiga tenkina pinigų plovimo prevencijos procedūrų reikalavimus;

- dėl finansinės sąskaitos atidarymo sąskaitos turėtojas neprivalo pateikti naujos, papildomos ar pataisytos kliento informacijos kitais nei anksčiau minėto susitarimo tarp JAV ir Lietuvos Respublikos ar anksčiau minėtų tikslais.

Taisyklės papildytos ir 6.2. papunkčiu nurodant, kad finansų įstaigos turi teikti duomenis apie kiekvienos nedalyvaujančiosios finansų įstaigos, kuriai ji atliko mokėjimus 2015 m. ir 2016 m., pavadinimą, bendrą šių mokėjimų dydį už kiekvienus metus. Taisyklės taip pat papildytos nedalyvaujančiosios finansų įstaigos, nepaklusnaus sąskaitų turėtojo, pasyvių pajamų ir sąskaitos turėtojo duomenų sąvokomis. Taisyklės papildytos ir 49 punktu, nurodant, kad finansų įstaigos turi susilaikyti nuo bet kokių veiksmų siekiant apeiti šiose taisyklėse nurodytos informacijos teikimo reikalavimą.

Taip pat nauja redakcija išdėstytos ir patvirtintos Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 forma ir jos priedų RRC910P ir RRC910S formos bei padaryti pakeitimai šių formų užpildymo taisyklėse.

Įsakymas įsigaliojo nuo 2015 m. gegužės 19 d.

Šaltinis: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1033090&p_tr2=2

 

Aktualu papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliuokozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokesčio mokėtojams

Neteko galios Lietuvos Respublikos papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimui 2015 m. gegužės 7 d. priėmus Lietuvos Respublikos papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokesčio įstatymo Nr. X – 864 pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XII – 1667 netekusiu galios paskelbtas anksčiau minėtas įstatymas.

Įstatymas įsigaliojo nuo 2015 m. gegužės 16 d.

Šaltinis: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1031403&p_tr2=2

Aktualu asmenims, norintiems sumokėti vienkartinę garantiją muitinei

Pakeistas vienkartinės garantijos naudojimo muitinėje taisyklių 8 punktas dėl piniginių užstatų apmokėjimo galimybių

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1B-393 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1B-293 „Dėl vienkartinės garantijos naudojimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas anksčiau minėtų taisyklių 8 punktas, nurodant, kad piniginį užstatą nuo šiol bus galima sumokėti ir atsiskaitant mokėjimo kortele, jeigu muitinės įstaigoje bus sudarytos sąlygos taip įvykdyti apmokėjimą.

Įsakymas įsigalios nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d.

Šaltinis: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1035595&p_tr2=2

Aktualu mažųjų bendrijų nariams

Pakeitus Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 4 dalį, mažųjų bendrijų nariams apribotos galimybės su mažosiomis bendrijomis sudaryti civilines sutartis

Lietuvos Respublikos Seimui 2015 m. gegužės 14 d. priėmus Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI – 2159 61 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XII-1700 pakeista 61 straipsnio 2 dalis ir 7 straipsnio 4 dalis. Esminis pakeitimas, yra tai, kad pagal naujai išdėstytą 7 straipsnio 4 dalį mažųjų bendrijų nariai nebegalės su ja sudaryti civilinių sutarčių dėl paslaugų mažajai bendrijai teikimo ar darbų atlikimo. Tai reiškia, kad civilinę sutartį su mažąja bendrija galės sudaryti tik jos narys, kuris yra ir jos vadovas.

LR mažųjų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies pakeitimai įsigaliojo nuo 2015 m. gegužės 24 d.

Šaltinis: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1033416&p_tr2=2