Mokesčių administravimas: sausio mėnesio mokesčių naujienos

Raimonda Čepukienė UAB “Fidexperta”

Mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

vyr. mokesčių konsultantės asistentas

Aktualu gyventojams dėl Metinės gyventojų (šeimos) turto deklaracijos teikimo

Pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos FR0001 ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VA-122 pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos FR0001 ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Taisyklių pakeitimais nurodoma, kad ataskaitiniais metais gautos pajamos turės būti deklaruojamos visos, todėl individualios veiklos pajamos turi būti deklaruojamos neatėmus su jų uždirbimu susijusių išlaidų. Taip pat turės būti deklaruojamos visos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, t.y. iš gautų pajamų neatimant turto įsigijimo išlaidų.

Pažymima, kad asmuo, kuriam yra nustatyta prievolė teikti Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos FR0001 priedą FR0001P, pastarąjį priedą turės pateikti net ir tuo atveju, jei per ataskaitinį laikotarpį negavo jokių pajamų.

Taip pat gyventojas, kuriam atsiranda prievolė deklaruoti savo turtą, turi deklaruoti ir savo šeimos turtą. Šeimos sąvoka apima:

– sutuoktiniai ir jų vaikai ar įvaikiai iki 18 metų;

– susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likęs gyventi jų vaikas ar įvaikis iki 18 metų;

– vienas iš tėvų ir jo vaikas ar įvaikis iki 18 metų.

Pabrėžtina, kad į šeimos sąvoką taip pat patenka ir nedirbantys, savarankiškos veiklos nevykdantys, nesusituokę ir savų vaikų ar įvaikių neturintys pilnamečiai vaikai ar įvaikiai, ne vyresni kaip 24 metų amžiaus, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose ir/ar kitose formaliojo švietimo įstaigose ar aukštosiose mokyklose pagal nuolatinių studijų programas. Taip pat šeimos sąvoka apima pilnamečius vaikus ar įvaikius, baigusius bendrojo lavinimo mokyklas, nuo jų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 d. Šeimos nariais taip pat laikomi asmenys, kurie yra teismo tvarka pripažinti šeimos nariais bei asmenys teismo pripažinti neveiksniais ir kuriems yra reikalinga su jais gyvenančių tėvų globa. Šeimos nariais taip pat gali būti laikomi kartu gyvenantys tėvai ar įtėviai.

Primename, kad už 2016 metų ataskaitinį laikotarpį Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formą turės pateikti ir nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai, jų pavaduotojai ir šių asmenų šeimų nariai.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2808cab0aefa11e5b12fbb7dc920ee2c

 

Aktualu PVM mokėtojams dėl mokestinio laikotarpio nustatymo

Pakeistas Atvejų, kai mokesčių administratorius turi teisę nurodyti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojui, kad jo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, aprašas.

 

LR Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimu Nr. 15 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ pakeitimo“ pakeistas „Atvejų, kai mokesčių administratorius turi teisę nurodyti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojui, kad jo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, aprašas“.

Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į tai, kad nuo 2016 m. balandžio 1 d. įsigalios naujas administracinių nusižengimų kodeksas, pakeisiantis šiuo metu galiojantį administracinių teisės pažeidimų kodeksą. Nurodoma, kad nuo 2016 m. balandžio 1 d. pasibaigus einamajam mokestiniam laikotarpiui mokesčių administratorius turės teisę mokesčių mokėtojui nurodyti, kad jo mokestinis laikotarpis bus kalendorinis mėnuo, jei individualios įmonės savininkas, juridinį asmenį kontroliuojantis asmuo, juridinio asmens organo (išskyrus stebėtojų tarybą ir dalyvių susirinkimą) narys, vyriausiasis buhalteris arba padalinio tvarkančio apskaitą vadovas ar asmuo, turintis įgaliojimus už asmenį atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su asmens ekonomine veikla, bus ar ar jau buvo nubausti už:

– tyčinį darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimą;

– nelegalų darbą.

Iki pakeitimų dėl šių nusižengimų mokesčių administratorius negalėjo nurodyti PVM mokėtojui, kad jo mokestinis laikotarpis bus vienas mėnuo.

Pakeitimai įsigalios nuo 2016 m. balandžio 1 d.

Šaltinis