Mokesčių administravimas: gegužės mėnesio mokesčių naujienos

Raimonda Čepukienė UAB “Fidexperta”

vyr. Mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

vyr. mokesčių konsultantės asistentas

Aktualu pelno nesiekiantiems vienetams dėl Metinės pelno mokesčio deklaracijos pildymo

Paaiškinimas dėl Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204N formos, kurią turi pildyti pelno nesiekiantys vienetai.

2016 m. gegužės 24 d. raštu Nr. (18.10-31-1E) RM-15016 pateiktas paaiškinimas dėl pelno nesiekiantiems vienetams taikomų prievolių pildant ir teikiant Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204N formą.

Pelno nesiekiantiems vienetams, kaip ir kitiems pelno mokesčio mokėtojams, leidžiama neteikti pelno mokesčio deklaracijų, jeigu per mokestinį laikotarpį jie nevykdė veiklos. Laikoma, kad pelno nesiekiantys vienetai nevykdo veiklos, jei dėl to buvo priimtas šio vieneto kompetentingo valdymo organo sprendimas arba nevykdomi jokie sandoriai ar atsiskaitymai su kitais ūkio subjektais arba negaunama pajamų (išskyrus už kredito įstaigose laikomas pinigines lėšas gaunamas palūkanas). Pabrėžtina, kad pelno nesiekiantis vienetas gaunantis 2 proc. paramą pagal LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas yra laikomas vykdančiu veiklą ir turi pateikti mokesčių administratoriui Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204N formą.

Supaprastinta tvarka nuo Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204N formos teikimo gali būti atleidžiamos daugiabučių namų savininkų bei gyvenamųjų namų statybos bendrijos, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos, sodininkų bendrijos, šaulių sąjungos, politinės partijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, šeimynos, profesinės sąjungos ir susivienijimai. Nuo šios prievolės šie pelno nesiekiantys vienetai yra atleidžiami, jeigu nevykdo jokios ūkinės komercinės veiklos, gautą paramą naudoja tik LR Labdaros ir paramos įstatyme nustatytai paskirčiai, o iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį negavo paramos, didesnės negu 250 MGL rynaisiais pinigais.

Šaltinis

 

Aktualu mokesčių mokėtojams dėl duomenų teikimo mokesčių administratoriui formos

Pakeitimai dėl deklaracijų ir kitų duomenų teikimo mokesčių administratoriiui formos.

2016 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr VA-69 pakeistos Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės. Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į tai, kad nuo 2016 m. spalio 1 d. mokesčių mokėtojai – Lietuvos juridiniai asmenys – turės teikti visas mokesčių deklaracijas tik elektroniniu būdu. Minėtų taisyklių pakeitimais nurodoma, kad iki 2017 m. gruodžio 31 d. visas su mokesčio apskaičiavimu ir sumokėjimu susijusias apyskaitas, ataskaitas ir kitus dokumentus, kurie turi būti pateikiami mokesčių administratoriui, bus galima teikti tiek elektroniniu būdu, tiek popierine forma. Nuo 2018 m. sausio 1 d. popierine forma anksčiau minėtus dokumentus bus galima teikti tik tuo atveju, jei elektroninių formų teikimas lemtų mokesčių mokėtojui akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą ar to neįmanoma padaryti dėl objektyvių priežasčių.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e10926301e7c11e69446a4bedc730fe6

 

Aktualu gyventojams, įsigyjantiems automobilius kitose ES valstybėse narėse

Pakeistos Pranešimo apie iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo FR0656 formos pildymo taisyklės.

 

2016 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr VA-71 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. VA-44 „Dėl naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių bei pranešimo FR0656 formos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos anksčiau minėtos taisyklės, nurodant, kad mokesčių administratoriui Pranešimo apie iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo FR0656 formą turi pateikti ir fiziniai asmenys, įsiregistravę PVM mokėtojais, tačiau naują automobilį kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsigiję tik asmeninėms reikmėms, o ne ekonominei veiklai.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a28812d021b611e6ad34b874fec21bdb