Loterijų laimėjimų ir prizų apmokestinimas

Rūta BILKŠTYTĖ
Mokesčių ekspertė,
UAB „Fidexperta“ vadovė

 

Prekių perdavimo ar sunaudojimo saviems poreikiams apmokestinimas PVM

Pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 5 str. 1 dalį, prekių tiekimu už atlygį laikomas ir prekių (įsigytų ar pasigamintų) suvartojimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti. PVM mokėtojas suvartojo prekę privatiems poreikiams, jei:

– pirkimo arba importo PVM ar jo dalį už šias prekes buvo įtraukęs į PVM atskaitą;

– šios prekės yra perduodamos neatlygintinai, o asmuo, kuriam tokios prekės yra perduodamos, įgyja teisę disponuoti šiomis prekėmis, kaip jų savininkas; arba

– šios prekės yra sunaudojamos bet kokiu kitu būdu, jeigu PVM mokėtojas tokiam sunaudojimui skirtų prekių pirkimo arba importo PVM negalėtų atskaityti.

 

Prekių suvartojimas privatiems poreikiams iš esmės reiškia, kad PVM mokėtojas turi apskaičiuoti prekių, sunaudotų tokiems poreikiams, pardavimo PVM nuo prekių apmokestinamosios vertės ir jį įtraukti į mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją. Pardavimo PVM turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis PVMĮ 15 str. 2 d. nuostatomis, pagal kurias prekių, sunaudotų privatiems poreikiams tenkinti, apmokestinamąja verte yra laikoma jų įsigijimo vertė, atėmus PVM. Tais atvejais, kai privatiems poreikiams suvartotas prekes pasigamino pats PVM mokėtojas, pardavimo PVM turi būti apskaičiuojamas nuo prekių savikainos (išskyrus PVM).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių“ patvirtintų anksčiau minėtų taisyklių 14 ir 15 punktais, prekių suvartojimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams turi būti įforminamas PVM sąskaita faktūra, kurioje turi būti nuoroda, kad prekės buvo suvartotos saviems poreikiams tenkinti. Tokioje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta jos išrašymo data, serija ir numeris, PVM mokėtojo kodas, prekių ar paslaugų pavadinimas ir kiekis, kaina, apmokestinamoji vertė, PVM tarifas ir PVM suma eurais.

PVMĮ 5 str. 4 dalyje taip pat yra nustatyta, kad nėra laikoma, jog prekės buvo suvartotos PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, jei tokios prekės yra perduodamos ar suvartojamos kaip nedidelės vertės dovanos, skirtos reklamai, reprezentacijai, labdarai ir ar paramai. Tai reiškia, kad PVM mokėtojas, tokiu atveju neprivalo už tokias prekes apskaičiuoti ir deklaruoti pardavimo PVM ar tikslinti PVM atskaitos. PVMĮ reklamos ir reprezentacijos sąvokos yra suprantamos lygiai taip pat, kaip jos yra nustatytos LR pelno mokesčio įstatyme, o paramos ir labdaros sąvokos – kaip jos nustatytos LR labdaros ir paramos įstatyme. PVMĮ 5 str. 4 d. nuostatų taikymas yra detalizuotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintuose LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5 straipsnio 4 dalies taikymo sąlygose ir apribojimuose (toliau – Sąlygos).

Pateiktos situacijos atveju Lietuvos įmonė neatlygintinai labdaros ir paramos fondo organizuojamos loterijos laimėtojams perduos kelias šios įmonės parduodamas prekes. Situacijoje neminima, kad Lietuvos įmonė būtų pasirašiusi paramos teikimo sutartį su labdaros ir paramos fondu, todėl tokios prekės nebūtų laikomos suvartotomis labdaros ar paramos tikslais. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos įmonė tokias neatlygintinai perduotas prekes turėtų traktuoti kaip savo asmeniniams poreikiams suvartotas prekes ir nuo jų vertės apskaičiuoti pardavimo PVM. Kadangi pagal pateiktą informaciją Lietuvos įmonė labdaros ir paramos fondo organizuojamos loterijos laimėtojams perduos prekes, kurias jis parduoda, tačiau negamina, tai pardavimo PVM bus apskaičiuojamas nuo tokių prekių įsigijimo vertės. Tiesa, reikia pažymėti, kad jei tokios prekės buvo įsigytos be PVM arba jų pirkimo PVM nebuvo įtrauktas į situacijoje minimos Lietuvos įmonės PVM atskaitą, tuomet pardavimo PVM apskaičiuoti nereikės.

 

Atsižvelgiant į visa tai, kas buvo išdėstyta, gyventojams yra taikomos GPM lengvatos dėl laimėtų daiktinių ar piniginių prizų loterijose. Pagal tai, kokioje loterijoje laimima, kas suteikia prizus ir kokia yra prizų vertė, atsiranda skirtingos prievolės dėl GPM mokesčio apskaičiavimo, išskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo.