Lapkričio mėnesio mokesčių naujienos: Pridėtinės vertės mokestis

 

Raimonda Čepukienė

UAB „Fidexperta“ Vyr. mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

UAB „Fidexperta“  Mokesčių konsultantas

 

Aktualu statybos paslaugas įsigyjantiems vienetams, kurie turi taikyti atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmą

Pakeistas LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. apibendrintas paaiškinimas (komentaras) dėl atvirkštinio PVM apmokestinimo mechanizmo.

 

Nauja redakcija išdėstytas LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. apibendrintas paaiškinimas (komentaras), kuriame detalizuojama, kokiais atvejais pirkėjas, o ne pardavėjas už tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas turi išskaityti ir sumokėti pardavimo PVM.

Komentare padaryti pakeitimai, susiję su tuo, kad nuo 2015 m. liepos 1 d. Lietuvoje įsigaliojo LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai, kuriais remiantis atvirkštinis PVM apmokestinimo mechanizmas turi būti naudojamas ir tais atvejais, kai PVM mokėtojas įsigyja statybos darbų paslaugas. Naujoje LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. apibendrinto paaiškinimo (komentaro) redakcijoje yra patalpinta informacija apie PVM atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo taikymą įsigyjant statybos darbus, kuri anksčiau buvo viešai skelbiama mokesčių administratoriaus raštuose, paaiškinimuose, atsakymuose į dažniausiai užduodamus klausimus.

 

Šaltinis: http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-pridetines-vertes-mokescio-istatymo-96-straipsnio-apibendrinto-paaiskinimo-komentaro-papildymo?redirect=http%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

 

Aktualu asmenims, parduodantiems nekompensuojamus receptinius vaistus

Pakeista LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 4 d. dėl lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikymo.

 

LR Seimui 2016 m. lapkričio 8 d. priėmus LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 str. pakeitimo įstatymą Nr. XII-2749 pakeista LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 4 d. dėl lengvatinio PVM tarifo taikymo vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms.

Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas nuo 2017 m. sausio 1 d. bus taikomas ne tik LR Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka pilnai ar iš dalies kompensuojamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, tačiau ir LR Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka nekompensuojamiems receptiniams vaistams, kurių išorinės pakuotės apmokestinamoji vertė yra didesnė kaip 300 Eur.

Įstatymo pakeitimai įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

 

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/031fef20abdf11e6b844f0f29024f5ac

 

Aktualu PVM mokėtojams dėl importo PVM

Pakeisti LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 123, 14, 15, 45, 53, 56, 71, 93, 94, 120 ir 121 str.

 

LR Seimui 2016 m. lapkričio 3 d. priėmus LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 123, 14, 15, 45, 53, 56, 71, 93, 94, 120 ir 121 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XII-2697 priimti LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – ir PVMĮ) pakeitimai, susiję su importo PVM.

Pakeitimai atlikti siekiant suderinti PVMĮ ir 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1), nuostatas, susijusias su PVM administravimu. Atsižvelgiant į Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013 muitinės sankcionuoti veiksmai, kurie taikomi pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, tampa muitinėmis procedūromis, pavyzdžiui,  prekių įvežimas į laisvąją zoną, remiantis Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013, tampa laisvosios zonos specialiąja muitinės procedūra. Taip pat nebebus taikomos kai kurios muitinės procedūros, pavyzdžiui, nelieka muitinės prižiūrimo perdirbimo procedūros, atsisakoma laikinojo įvežimo perdirbti, atliekamo taikant sąlyginio neapmokestinimo sistemą, muitinės procedūros, o vietoj jų taikoma laikinojo įvežimo perdirbti specialioji muitinės procedūra.

Pakeitimu taip pat nustatyta, kad taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos prekės, skirtos parduoti specialiose prekybos vietose, kuriose prekės tiekiamos keleiviams, išvykstantiems į trečiąsias teritorijas ar trečiąsias valstybes tik tuo atveju, jeigu tokios specialios prekybos vietos veikia tarptautiniame jūrų ar oro uoste, atsisakant šiuo metu galiojančių nuostatų, leidžiančių tokių parduotuvių veiklą ir kituose valstybės sienos perėjimo punktuose.

 

Įstatymo pakeitimai įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

 

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fc6b39b0abd811e6b844f0f29024f5ac

ir

http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-pridetines-vertes-mokescio-istatymo-pakeiti-3?redirect=http%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1