Lapkričio mėnesio mokesčių naujienos: Mokesčių administravimas

Raimonda Čepukienė

UAB „Fidexperta“ Vyr. mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

UAB „Fidexperta“  Mokesčių konsultantas

 

Aktualu juridiniams asmenims, turintiems paramos gavėjo statusą

Pakeisti LR Labdaros ir paramos įstatymo 2 ir 13 str. dėl paramos gavėjo statuso panaikinimo.

 

Pagrindiniai pakeitimai susiję su tuo, kad nuo priimtų pakeitimų įsigaliojimo dienos LR Juridinių asmenų registro tvarkytojas galės savo iniciatyva panaikinti paramos gavėjo statusą, jei šiam juridiniam asmeniui įregistruojamas LR Juridinių asmenų registro tvarkytojo inicijuotas likvidavimas arba įregistruojamas jo kaip likviduojamo, bankrutuojančio ar bankrutavusio juridinio asmens statusas, taip pat kai pasibaigia juridinio asmens pertvarkymo procedūros. Iki šiol LR Juridinių asmenų registro tvarkytojas paramos gavėjo statusą galėjo panaikinti tik kontrolės institucijos teikimu arba paties juridinio asmens (paramos gavėjo) prašymu.

Taip pat papildžius LR Labdaros ir paramos įstatymo 2 str. 5 dalimi, LR Juridinių asmenų registro tvarkytojas yra įpareigotas per 6 mėn. nuo šių pakeitimų įsigaliojimo dienos  panaikinti paramos gavėjų statusus juridiniams asmenims, kuriems iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos buvo įregistruotas jų turimas juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, arba likviduojamo, bankrutuojančio, bankrutavusio juridinio asmens teisinis statusas, taip pat išregistravus pertvarkyto juridinio asmens teisinį statusą.

Šios pakeitimai įsigaliojo nuo 2016 m. lapkričio 18 d.

 

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1b410030ac9811e6b844f0f29024f5ac

 

 

Aktualu paramos gavėjams dėl ataskaitų apie gautą paramą ir jos panaudojimą teikimo mokesčių administratoriui

Paskelbtas VMI prie LR FM viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtinti:

  • Paramos teikėjų ataskaitų apie suteiktą paramą pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašas;
  • Dokumentų, įrodančių, kad paramos teikėjo parama teikiama Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų veiklos dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems LR Labdaros ir paramos įstatymo 3 str. 3 dalyje, pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai tvarkos aprašas;
  • Paramos gavėjų ataskaitų apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie pačių suteiktą paramą ir (arba) labdarą, taip pat apie savo veiklą, susijusią su LR Labdaros ir paramos įstatymo 3 str. 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašas;
  • Anonimiškai gautos paramos apskaitos tvarkos aprašas.

 

Įsakymas parengtas atsižvelgiant į tai, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios LR Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos paramos gavėjais galės tapti ir fiziniai asmenys, turintys meno kūrėjo statusą, suteiktą LR Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka. Meno kūrėjai, kaip paramos gavėjai, galės gauti gyventojų teikiamą 2 proc. nuo pajamų mokesčio dydžio paramą. Pažymėtina, kad kaip parama meno kūrėjui galės būti teikiama 2 proc. pajamų mokesčio, apskaičiuoto už 2016 metus ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, dalis. Gyventojas meno kūrėjui paramą galės suteikti teikdamas mokesčių administratoriui Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formą (toliau – ir FR0512 forma) iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 d. Jei gyventojas norės suteikti kaip paramą savo pajamų mokesčio dalį meno kūrėjui, jis turės nurodyti LR Kultūros ministerijos meno kūrėjui suteiktą įdentifikacinį numerį. Būtina pažymėti, kad meno kūrėjas gaus gyventojo paramą tik tuo atveju, jei FR0512 formos teikimo momentu meno kūrėjas jau turės ne tik meno kūrėjo, bet ir paramos gavėjo statusą.

Meno kūrėjų per kalendorinius metus gauta parama, viršijanti dvylikos minimalių mėnesinių algų, galiojusių tų kalendorinių metų sausio 1 d., dydį ir tokios paramos panaudojimo duomenys turės būti pateikiami Paramos gavimo bei panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formoje (toliau – FR0478 formoje). FR0478 forma turi būti teikiama mokesčių administratoriui iki kitų kalendorinių metų, einančių po kalendorinių metų kuriais buvo suteikta parama, gegužės 15 d. Jei meno kūrėjo per kalendorinius metus gauta parama neviršys arba bus lygi dvylikai mėnesinių algų, galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais buvo gauta parama sausio 1 d., tuomet anksčiau minėtos FR0478 formos meno kūrėjui teikti nereikės.

Tai pat pažymėtina, kad ir juridiniai asmenys, gaunantys 2 proc. nuo pajamų mokesčio paramą iš gyventojų, mokesčių administratoriui turės pateikti FR0478 formą.

Įsakymas įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

 

Šaltiniai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8b0f9b20afc611e6b844f0f29024f5ac

ir

http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-valstybines-mokesciu-inspekcijos-prie-lietuvos-respublikos-finansu-ministerijos-2016-m-lapkricio-21-d-isakymo-nr-va-137-%E2%80%9Edel-lietuvos-respublikos-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6dc8d9e0b14811e6b844f0f29024f5ac

 

 

 

 

Aktualu fiziniams asmenims dėl nekilnojamojo turto mokesčio deklaravimo tvarkos

Pakeistos Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos užpildymo taisyklės.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-138 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. VA-47 „Dėl fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos minėtos taisyklės.

Taisyklių pakeitimai padaryti atsižvelgiant į 2015 m. rugsėjo 22 d. priimtą LR Konstitucinio teismo nutarimą Nr. KT-24 – N14/2015. Pakeitimais nurodoma, kaip fiziniai asmenys, nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai, turėtų apskaičiuoti ir deklaruoti nekilnojamojo turto mokestį už 2012 – 2014 metų mokestinius laikotarpius ir tolesnius mokestinius laikotarpius. Pažymėtina, kad minėtu nutarimu LR Konstitucinis teismas pasisakė, kad LR Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (toliau – ir NTMĮ) nuostata, kad neapmokestinamasis 1 mln. Lt dydis 2012 – 2014 metų mokestiniais laikotarpiais buvo taikomas visam šeimos turtui yra prieštaraujanti LR Konstitucijai.

Pažymėtina tai, kad nekilnojamojo turto mokestis, kuris buvo deklaruotas ir sumokėtas už 2012 – 2014 metų mokestinius laikotarpius, nebus perskaičiuojamas ir grąžinamas, neatsižvelgiant į tai, kad jis buvo apskaičiuotas remiantis NTMĮ nuostata, kuri vėliau pripažinta prieštaraujanti LR Konstitucijai. Tačiau jei fiziniai asmenys už 2012 – 2014 metų laikotarpį nedeklaravo ir nesumokėjo nekilnojamojo turto mokesčio arba jį deklaravo, bet nesumokėjo, mokesčių administratorius negalės reikalauti įvykdyti mokestines prievoles ir išieškoti nesumokėto nekilnojamojo turto mokesčio. Tuo atveju, jei fiziniai asmenys iki šiol nebuvo sumokėję šio mokesčio ar jo išvis nedeklaravo, jie turi nekilnojamojo turto mokestį už anksčiau minėtą laikotarpį apskaičiuoti atsižvelgdami į tai, kad 1 mln. Lt neapmokestinamasis dydis taikomas kiekvienam fiziniam asmeniui atskirai. Tik tuo atveju, jei gyventojui nuosavybės teise priklausančio ar bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto dalies vertė viršys 1 mln. Lt., jis turės pateikti Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto deklaracijos KIT715 formą už 2012-2014 metų mokestinius laikotarpius ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį, apskaičiuotą nuo nekilnojamojo turto vertės, viršijančios 1 mln. Lt.

Neapmokestinamasis 220 000 Eur dydis yra taikomas kiekvienam šeimos nariui, turinčiam nekilnojamojo turto, nurodyto NTMĮ 7 str. 1 d. 6 p., už 2015 metų mokestinį laikotarpį ir vėlesnius mokestinius laikotarpius. Individualus neapmokestinamasis dydis turi būti taikomas ir sutuoktiniams, valdantiems nekilnojamąjį turtą bendrąja jungtinės nuosavybės teise. Tai reiškia, kad sutuoktiniams bendrąja jungtinės nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertė yra padalinama į dvi lygias dalis, o neapmokestinamasis dydis yra taikomas atskirai kiekvienam sutuoktiniui tenkančiai nekilnojamojo turto vertės daliai.

Pabrėžtina, kad NTMĮ 7 str. 6 d. numatyta lengvata, pagal kurią šeimos, kurios augina 3 ir daugiau vaikų, taip pat šeimos, auginančios neįgalų vaiką ar įvaikį iki 18 metų ar vyresnį neįgalų vaiką ar įvaikį, gali 220 000 Eur neapmokestinamąjį nekilnojamojo turto vertės dydį padidinti 30 proc (66 000 Eur). Atsižvelgiant į LR Konstitucinio Teismo nutarimą, šį papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį visą gali prisitaikyti vienas iš tėvų arba kiekvienas iš tėvų galės prisitaikyti po pusę papildomo neapmokestinamojo dydžio ar jį padalinti taikant kitą proporciją. Toks papildomo neapmokestinamojo dydžio pasidalinimas neprivalo būti įteisinamas kokiu nors rašytiniu dokumentu ir kiekvienais metais galės būti keičiamas.

Taip pat Taisyklės papildytos nuostata, kad tais atvejais, kai nekilnojamasis turtas ar jo dalis buvo rekonstruoti, kapitališkai remontuoti, nekilnojamojo turto mokestis turi būti pradedamas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį statinio rekonstravimas ar kapitalinis remontas buvo pripažinti baigtais pagal LR Statybos įstatymo nustatytą tvarką.

 

Įsakymas įsigaliojo nuo 2016 m. lapkričio 23 d.

 

Šaltiniai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a3cb9b0aff911e6b844f0f29024f5ac

ir

http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-fizinio-asmens-seimos-nekilnojamojo-turto-mokescio-deklaracijos-kit715-formos-ir-jos-uzpildymo-taisykliu-pakeitimo?redirect=http%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

 

 

 

Aktualu gyventojams dėl pažymos apie Lietuvoje gautas pajamas ir nuo jų sumokėtus mokesčius

Pakeistos Gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų  pildymo bei išdavimo taisyklės.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. VA-136 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. VA-50 „Dėl gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytos anksčiau minėtos taisyklės. Šiomis taisyklėmis turi vadovautis gyventojai, prašantys mokesčių administratoriaus išduoti anksčiau minėtas formas dėl per tam tikrą mokestinį laikotarpį gautų pajamų ir nuo jų sumokėtų mokesčių Lietuvoje.

Taip pat nustatytos prašymų išduoti Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 forma ir Nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 forma.

Nuo 2017 m. sausio 2 d., įsigaliojus naujos redakcijos taisyklėms, gyventojas prašyme galės nurodyti, kad jam išduodamose formose būtų nurodomos ne tik per mokestinį laikotarpį gautos apmokestinamosios pajamos, tačiau ir neapmokestinamosios pajamos. Taip pat nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, galės nurodyti, kad jiems išduodamoje formoje būtų nurodomos gautos pajamos, kurios nėra gyventojų pajamų mokesčio objektu Lietuvoje.

Įsakymas įsigalios nuo 2017 m. sausio 2 d.

 

Šaltinis: http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-nuolatinio-lietuvos-gyventojo-gautu-pajamu-ir-nuo-ju-sumoketo-pajamu-mokescio-pazymos-fr0594-formos-bei-nenuolatinio-lietuvos-gyventojo-lietuvoje-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualu mokesčių mokėtojams dėl muitų apskaičiavimo ir mokesčių administratoriaus apskaičiuojamų delspinigių dydžio paskelbimo tvarkos

Pakeisti LR Mokesčių administravimo įstatymo 2, 5, 14, 68, 81, 87, 88, 93, 97, 98, 99, 100, 104, 105 str. ir panaikintas 161 str.

 

LR Seimui 2016 m. lapkričio 3 d. priėmus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 5, 14, 68, 81, 87, 88, 93, 97, 98, 99, 100, 104, 105, straipsnių pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XII-2695 priimti LR Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) pakeitimai, susiję su šio įstatymo nuostatų taikymu, apskaičiuojant muitus.

Pažymėtina, kad MAĮ pakeitimai atlikti, siekiant suderinti MAĮ ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, 1992-10-12 Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, nuostatas, susijusias su muitinės mokesčių administravimu.

Taip pat siekiant teisinio aiškumo, MAĮ 88 str. 5 d. ir 99 str., nustatyta, kad tuo atveju, jeigu kitas palūkanų (delspinigių) dydis nepaskelbiamas, taikomas paskutinis LR Finansų ministro paskelbtas palūkanų (delspinigių) dydis.

Įstatymo pakeitimai įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

 

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/66fea640abd411e6b844f0f29024f5ac

 

 

Aktualu asmenims dėl B klasės išmokų nuo 2017 m. sausio 1 d.

Pakeistas „Pajamų rūšių kodų sąrašas“, kuris išdėstytas Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklėse.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. VA-144 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-238 „Dėl gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas „Pajamų rūšių kodų sąrašas“, kuriuo turės būti vadovaujamasi deklaruojant 2017 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gyventojams išmokėtas išmokas, kurios pagal LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas priskiriamos B klasės pajamoms.

Pagrindiniai pakeitimai susiję su tuo, kad 11 kodu turės būti deklaruojamos finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo išmokos, kurioms taikoma LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 30 p. nustatyta lengvata, pagal kurią skirtumas tarp finansinių priemonių pardavimo ir/ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų ir šių priemonių įsigijimo kainos per mokestinį laikotarpį yra neapmokestinamas, jei neviršyja 500 Eur sumos. 12 kodu turės būti deklaruojamos tokios finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo išmokos, kurioms anksčiau minėta LR Gyventojų pajamų mokesčio 17 str. 1 d. 30 p. lengvata negali būti taikoma, t.y. išmokoms už akcijas, kurios parduodamos jas išleidusiam asmeniui, vertybinius popierius, kurie laikomi parduotais pagal LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 11 str. nuostatas, bei parduodant akcijas, gautas LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 14 d. 1 p. nurodytu atveju.

Įsakymas įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

 

Šaltiniai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b29e15a0b63711e6aae49c0b9525cbbb

http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-metines-a-klases-ismoku-nuo-ju-isskaiciuoto-ir-sumoketo-pajamu-mokescio-deklaracijos-fr0573-formos-jos-priedu-fr0573a-fr0573u-formu-uzpildymo-ir-t?redirect=http%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_DkY4_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_DkY4_keywords%3D%26_101_INSTANCE_DkY4_delta%3D5%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_DkY4_cur%3D1%26_101_INSTANCE_DkY4_andOperator%3Dtrue

 

 

Aktualu asmenims dėl A klasės išmokų nuo 2017 m. sausio 1 d.

Pakeistos Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklės.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. VA-145 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. VA-145 „Dėl metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytas minėtų taisyklių 2 priedas „A klasės išmokų kodai“. Šis priedas buvo papildytas naujais išmokų, kurios remiantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatomis priskiriamos prie A klasės išmokų, kodais.

Taisyklėse taip pat padaryti pakeitimai, atsižvelgiant į tai, kad gyventojų pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formoje ir jos prieduose (toliau – ir FR0573 forma) privalės deklaruoti nuo 2017 m. sausio 1 d. nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas A klasės išmokas. Tai reiškia, kad gyventojų pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys turės FR0573 formoje deklaruoti apmokestinamąsias bei neapmokestinamąsias išmokas bei išmokas, kurios nepriskiriamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektui (išskyrus nedeklaruojamas neapmokestinamąsias išmokas). Pažymėtina, kad Lietuvos vienetai ir užsienio vienetai, vykdantys veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę, deklaracijos FR0573 formą turės pateikti tik elektroniniu būdu už 2017 metų mokestinį laikotarpį iki 2018 m. vasario 15 d.

Įsakymas įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

 

Šaltiniai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/20f2cbc8b63a11e6aae49c0b9525cbbb

ir

http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-metines-a-klases-ismoku-nuo-ju-isskaiciuoto-ir-sumoketo-pajamu-mokescio-deklaracijos-fr0573-formos-jos-priedu-fr0573a-fr0573u-formu-uzpildymo-ir-t?redirect=http%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_DkY4_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_DkY4_keywords%3D%26_101_INSTANCE_DkY4_delta%3D5%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_DkY4_cur%3D1%26_101_INSTANCE_DkY4_andOperator%3Dtrue