Gyventojų pajamų mokestis: vasario mėnesio mokesčių naujienos

Raimonda Čepukienė UAB “Fidexperta”

Mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

vyr. mokesčių konsultantės asistentas

Aktualu gyventojams, gaunantiems palūkanas už ne nuosavybės vertybinius popierius ir indėlius

Nauja redakciją išdėstytas LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 20 p. apibendrintas paaiškinimas (komentaras) dėl palūkanų, gautų už ne nuosavybės vertybinius popierius ir indėlius apmokestinimo

Pakeistas LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – ir GPMĮ) 17 str. 1 d. 20 p. komentaras, kuriame nurodoma, kaip yra apmokestinamos gyventojų gautos palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius ir indėlius, jei anksčiau minėti vertybiniai popieriai buvo įsigyti ar indėlių sutartys sudarytos po 2014 m. sausio 1 d. Pakeitimai susiję, su tuo, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo GPMĮ naujos nuostatos, kuriomis remiantis 2016 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautos palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius ir indėlius bus neapmokestinamos tik tuo atveju, jei jų bendra suma neviršys 500 Eur. Šis 500 Eur neapmokestinamasis dydis bus taikomas palūkanoms už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus po 2014 m. sausio 1 d., ir indėlius, kurių sutartys sudarytos po 2014 m. sausio 1 d.

Šaltinis

 

Aktualu nuolatiniams Lietuvos gyventojams, mokantiems gyvybės ir pensijų draudimo įmokas

Nauja redakcija išdėstyti LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 str. 6 ir 7 d. apibendrinti paaiškinimai (komentarai) dėl galimybės sumokėtomis gyvybės ir pensijų draudimo įmokomis sumažinti apmokestinamąsias pajamas.

 

Pakeisti LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – ir GPMĮ) 21 str. 6 ir 7 d. apibendrinti paaiškinimai (komentarai) dėl nuolatiniams Lietuvos gyventojams suteiktos galimybės 2016 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais apskaičiuotas apmokestinamąsias pajamas sumažinti sumokėtomis gyvybės ir pensijų draudimo įmokomis, jei gyvybės draudimo sutartis buvo sudaryta po 2004 m. gegužės 1 d., o pensijų draudimo įmokos buvo sumokėtos nuo tos pačios datos. Pakeitimai susiję su tuo, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo GPMĮ naujos nuostatos, pagal kurias nuo 2016 metų mokestinio laikotarpio savo apmokestinamąsias pajamas bus galima sumažinti sumokėtomis gyvybės draudimo ir pensijų draudimo įmokomis, jei šios buvo išmokėtos draudimo įmonei ar pensijų fondui, įsikūrusiam ne tik Europos ekonominės erdvės valstybėje, tačiau ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje.

Šaltinis

 

 

Aktualu gyventojams, 2015 metais gavusiems pajamų iš finansinių ir/ar išvestinių finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo

Dėl 2015 metais gautų pajamų iš finansinių ir/ar išvestinių finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo deklaravimo ir GPM sumokėjimo tvarkos.

 

Pajamoms iš finansinių ir išvestinių finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo, gautoms 2015 metų mokestiniu laikotarpiu, yra taikoma LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – ir GPMĮ) 17 str. 1 d. 30 p. nustatyta lengvata – 3 000 Eur neapmokestinamasis dydis. Pažymėtina, kad sutuoktiniams, kurie gavo pajamų pardavę ar kitaip perleidę finansines ar išvestines finansines priemones, kurios jiems priklausė bendrosios jungtinės nuosavybės teise, 3 000 Eur neapmokestinamasis dydis yra taikomas atskirai, kiekvieno sutuoktinio anksčiau minėtų gautų pajamų daliai.

Pažymėtina, kad neapmokestinamasis dydis yra netaikomas:

– akcijoms, kurios yra parduodamos ar kitaip perleidžiamos vienetui, kurias jis išleido;

– vertybiniams popieriams, kurie laikomi parduotais pagal GPMĮ 11 str., t.y. vieneto likvidavimo atveju;

– akcijų nominalios vertės daliai, kuri susidarė padidinus šių akcijų nominalią vertę.

Pažymėtina, kad yra apmokestinamas skirtumas tarp finansinių ar išvestinių finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo pajamų ir įsigijimo kainos, kuris apskaičiuojamas remiantis GPMĮ 19 str. nustatyta tvarka.

2015 metais gautos finansinių ir išvestinių finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo pajamos, viršijančios 3 000 Eur neapmokestinamąjį dydį, turės būti deklaruojamos Metinės gyventojų pajamų deklaracijos GPM308 formos GPM308F priede iki 2016 m. gegužės 2 d. Iki šios datos turės būti sumokėtas už šias pajamas apskaičiuotas GPM.

Šaltinis

 

Aktualu gyventojams dėl gautų palūkanų deklaravimo

Dėl gyventojų gautų ir išmokėtų palūkanų už paskolas bei gautų palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius ir indėlius deklaravimo ir apmokestinimo GPM tvarkos.

 

Dėl palūkanų už paskolas

Gyventojų gautos palūkanos už paskolas, suteiktas įmonėms ir kitiems gyventojams, yra apmokestinamos nuo „pirmo euro“, taikant standartinį 15 proc. GPM tarifą. Prievolė gyventojams patiems deklaruoti gautas palūkanas už suteiktas paskolas ir sumokėti apskaičiuotą GPM atsiranda tik tuo atveju, jeigu palūkanos gaunamos iš įmonių ar nenuolatinių Lietuvos gyventojų (laikomos gyventojo B klasės pajamomis). Tokias gautas palūkanas gyventojas turi deklaruoti Metinės gyventojų pajamų deklaracijos GPM308 formos GPM308P priede.

Tuo atveju, jeigu palūkanas už suteiktas paskolas išmoka nuolatinis Lietuvos gyventojas, prievolė deklaruoti palūkanas ir sumokėti nuo jų apskaičiuotą GPM atsiranda jas išmokančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui, t.y. skolininkui (laikomos A klasės pajamomis). Skolininkas apmokestinamąsias palūkanas turi deklaruoti Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės deklaracijos FR0572 formos FR0572A priede.

 

Dėl palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius ar indėlius

GPM yra neapmokestinamos gautos palūkanos už:

– iki 2013 m. gruodžio 31 d. įsigytus Lietuvos ir užsienio valstybių vienetų ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu jie pradėti išpirkti ne anksčiau kaip prieš 366 dienas po jų išleidimo;

– iki 2013 m. gruodžio 31 d. įsigytus Europos ekonominės erdvės (toliau – ir EEE) valstybių vyriausybių ar jų teritorinių administracinių padalinių vertybinius popierius;

– pagal iki 2013 m. gruodžio 31 d. sudarytas indėlių sutartis laikomus indėlius, jeigu jie yra laikomi EEE valstybių narių bankuose ar kitose kredito įstaigose.

Pažymėtina, kad šių gautų palūkanų nėra prievolės deklaruoti.

Tuo atveju, jei gyventojas 2015 metais gavo palūkanas už Lietuvos ir užsienio valstybių vienetų, EEE valstybių narių vyriausybių ir jų teritorinių administracinių padalinių ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus po 2014 m. sausio 1 d., ar už indėlius EEE valstybių narių bankuose ar kitose kredito įstaigose, dėl kurių sutartys buvo sudarytos po 2014 m. sausio 1 d., tokių palūkanų sumai galima taikyti 3 000 Eur neapmokestinamąjį dydį. Standartiniu 15 proc. GPM tarifu yra apmokestinama tik anksčiau minėtų palūkanų suma, viršijanti 3 000 Eur neapmokestinamąjį dydį. Pažymėtina, kad 3 000 Eur neapmokestinamasis dydis nėra taikomas palūkanoms, gautoms už ne nuosavybės vertybinius popierius, kuriuos išleido darbdavys, jei darbuotojui nustatytų palūkanų norma yra didesnė nei asmenims, nesusijusiems su juos išleidusiu asmeniu darbo santykiais.

Jei 2015 metais gautų palūkanų suma viršijo 3 000 Eur neapmokestinamąjį dydį, tuomet 3 000 Eur sumą nuolatinis Lietuvos gyventojas turės deklaruoti Metinės gyventojų pajamų deklaracijos GPM308 formos GPM308N priede kaip neapmokestinamąsias pajamas, o neapmokestinamąjį dydį viršijančią sumą ir nuo jos apskaičiuotą GPM reikės deklaruoti priede GPM308P. Jei anksčiau minėtų palūkanų suma neviršijo 3 000 Eur neapmokestinamojo dydžio, tokių palūkanų deklaruoti nėra privaloma. Metinės gyventojų pajamų deklaracijos GPM308 formą nuolatinis Lietuvos gyventojas už 2015 metų mokestinį laikotarpį turės pateikti iki 2016 m. gegužės 2 d.

Šaltinis

 

Aktualu gyventojams dėl dalies sumokėto GPM susigrąžinimo

Gyventojai, teikdami Metinę pajamų deklaraciją, turi galimybę susigrąžinti dalį sumokėto GPM.

 

Gyventojai, pildydami Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formą deklaruodami savo pajamas už 2015 m. mokestinį laikotarpį, gali susigrąžinti dalį 2015 m. išskaičiuoto ir sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (toliau – ir GPM). Pasinaudoti tokia galimybe gali šie gyventojai:

– gyventojai, gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, nuo kurių buvo išskaičiuotas ir sumokėtas GPM, tačiau kurie nepasinaudojo metiniu neapmokestinamuoju pajamų dydžiu (toliau – ir MNPD) arba pasinaudojo ne visu šiuo dydžiu;

– gyventojai gavę pajamų, apmokestinamų GPM, tačiau nepasinaudoję metiniu papildomu neapmokestinamuoju pajamų dydžiu (toliau – ir MPNPD) už auginamus vaikus ar įvaikius iki 18 metų, taip pat vyresnius, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas. Visas abiem tėvams taikytinas MPNPD (720 Eur už kiekvieną vaiką), 2015 m. pasibaigus, gali būti pritaikytas tėvų pasirinktomis proporcijomis abiems tėvams arba visą MPNPD gali prisitaikyti vienas iš tėvų;

– gyventojai, mokėję gyvybės draudimo įmokas, pensijų įmokas, už profesinį mokymą ir/ar studijas, kurias baigus įgyjama pirma atitinkama kvalifikacija, taip pat už pirmas mokslo doktorantūros bei meno aspirantūros (meno doktorantūros studijas), palūkanas už vieną iki 2008 m. gruodžio 31 d. paimtą kreditą (ar jo dalį) vienam gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti arba už gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą).

Pabrėžtina, kad bendra visų paminėtų patirtų išlaidų suma negali viršyti 25 proc. gyventojo apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomas 15 proc. GPM tarifas.

Šaltinis

 

 

Aktualu nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, gavusiems B klasės pajamų

Pakeistos Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos užpildymo ir pakeitimo taisyklės.

 

2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. VA-19 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-46 „Dėl nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos, jos užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ padaryti anksčiau minėtų taisyklių 4 p. pakeitimai dėl deklaruotinų nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų B klasės pajamų.

Pakeitimai susiję su tuo, kad nuo 2016 m. sausio 1 d., įsigaliojus LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimams, GPM apmokestinamos gyventojų gautos pajamos už nekilnojamojo turto pardavimą ar kitokį perleidimą, jei toks nekilnojamasis turtas gyventojo nuosavybėje nebus išlaikytas 10 metų. Tokios rūšies nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautos pajamos bus pripažįstamos B klasės pajamomis ir apmokestinamos standartiniu 15 proc. GPM tarifu.

Taip pat pakeitimais nustatyta, kad tuo atveju, jei nenuolatinis Lietuvos gyventojas 2015 metais gavo B klasei priskiriamų pajamų Lietuvoje iš Lietuvos juridinio asmens, deklaracijoje jam nebereikės nurodyti Lietuvos juridinio asmens kaip mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio ir pavadinimo.

Įsakymas įsigaliojo nuo 2016 m. vasario 26 d.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3f8ecee0db9211e58a92afc65dd68e97