Apgyvendinimo paslaugų teikimas – galimos verslo formos fiziniam asmeniui ir jų mokestiniai aspektai (2)

 

PVM prievolės

Vadovaujantis LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 31 str. 1 dalies nuostatomis, PVM neapmokestinama gyvenamųjų patalpų nuoma, išskyrus:

1) viešbučių, motelių, kempingų ir panašios apgyvendinimo paslaugos;

2) šios dalies 1 punkte nenurodytą gyvenamųjų patalpų nuomą, kurios laikotarpis ne ilgesnis kaip 2 mėnesiai.

 

Taigi, atsižvelgiant į tai, kad gyventojas teiks apgyvendinimo paslaugas, paslaugos bus teikiamos trumpam laikotarpiui, jo teikiamos paslaugos yra PVM objektas.

Vadovaujantis PVMĮ 71 straipsnio nuostatomis, prievolė registruotis PVM mokėtoju ir skaičiuoti PVM bei mokėti jį į biudžetą tenka apmokestinamiesiems asmenims, kurie šalies teritorijoje tiekia prekes arba teikia paslaugas, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų. PVM turi būti pradėtas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį minėta riba buvo viršyta. Tačiau, jeigu numatoma, kad nuo pat veiklos pradžios, pavyzdžiui, dėl patiriamų išlaidų, susijusių su individualioje veikloje naudojamu turtu, optimaliau įsiregistruoti PVM mokėtoju, gyventojas, vykdantis ar ketinantis vykdyti ekonominę veiklą, gali teikti prašymą savanoriškai įregistruoti jį PVM mokėtoju, neatsižvelgdamas į tai, kad bendra atlygio suma nesiekia 45 000 eurų ribos. Atsižvelgiant į tai, PVM mokėtojai turi teisę į PVM atskaitą – pirkimo ir (arba) importo PVM dalies atskaitymą, kai apskaičiuota atskaitoma pirkimo ir (arba) importo PVM dalimi sumažinama mokėtina į biudžetą ar padidinama grąžintina iš biudžeto PVM suma.

Fizinio asmens, PVM mokėtojo, mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis, jeigu fizinis asmuo nesikreipia į vietos mokesčio administratorių su prašymu mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį mėnesį. Mokestinis laikotarpis gali būti pakeistas į kalendorinį mėnesį nuo kito (po prašymo pateikimo) kalendorinio pusmečio pradžios. Jeigu mokestiniu laikotarpiu fizinis asmuo pasirenka kalendorinį mėnesį, jis gali kreiptis su prašymu mokestiniu laikotarpiu vėl laikyti kalendorinį pusmetį, tačiau mokestinis laikotarpis gali būti taip pakeistas ne anksčiau kaip nuo kito (po prašymo pateikimo) kalendorinio pusmečio pradžios.

Gyventojas, įsiregistravęs PVM mokėtoju, teikdamas apgyvendinimo paslaugas, savo klientams turės išrašyti PVM sąskaitas faktūras, apmokestindamas teikiamas paslaugas standartiniu 21 proc. arba lengvatiniu 9 proc. PVM tarifu. Lengvatinis 9 proc. PVM tarifas taikomas turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms. Pagal LR turizmo įstatyme nustatytą apibrėžimą, apgyvendinimo paslauga – savarankiška, už užmokestį atliekama ekonominė veikla, kuria sudaromos sąlygos tenkinti nakvynės ir higienos poreikius.

Vadovaujantis LR turizmo įstatymo nuostatomis, pagal apgyvendinimo paslaugų teikimo organizavimą, pastatų naudojimo paskirtį ir apgyvendinimui skirtų kambarių skaičių yra skiriami kolektyvinio apgyvendinimo paslaugų teikėjai ir privataus apgyvendinimo paslaugų teikėjai. Privataus apgyvendinimo paslaugų teikėjas, teikdamas apgyvendinimo paslaugas, turi turėti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas gyvenamosios paskirties patalpas, jų grupę ar sodybą, vasarnamį ar turistinę stovyklavietę, atitinkančius turistų apgyvendinimo saugumo ir higienos normų reikalavimus, kur:

1) yra ne daugiau kaip 20 atskirų kambarių (numerių) arba nuomojamų turistinės stovyklavietės aikštelių ir bendro naudojimo patalpų, skirtų apgyvendinimui organizuoti, poilsio ir higienos poreikiams tenkinti;

2) užsakymai priimami, informacija apie apgyvendinimą teikiama ir turistai registruojami LR turizmo įstatymo nustatyta tvarka.

 

Kaimo turizmo paslaugos gali būti teikiamos kaimo gyvenamojoje vietovėje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 3 000 gyventojų, esančioje ūkininko sodyboje arba kaimo turizmui skirtuose pastatuose, kai bendras turistams apgyvendinti skirtų kambarių (numerių) skaičius yra ne didesnis kaip 20 ir juose yra ne daugiau kaip 50 vietų. Apgyvendinimo paslaugų teikėjai privalo pasirinkti tokią apgyvendinimo rūšį, kurią pagal esminius požymius visiškai atitinka jų turima apgyvendinimo paslaugoms teikti reikalinga infrastruktūra ir apgyvendinimo organizavimo sąlygos.

 

Taigi, jeigu nagrinėjamoje situacijoje gyventojo sodyba atitinka LR turizmo įstatymu privačiam apgyvendinimo paslaugų teikėjui nustatytus reikalavimus, tai suteikta apgyvendinimo paslauga būtų apmokestinama taikant lengvatinį 9 proc. PVM tarifą.