Apgyvendinimo paslaugų teikimas – galimos verslo formos fiziniam asmeniui ir jų mokestiniai aspektai (1)

Situacija

Fizinis asmuo, nuolatinis Lietuvos gyventojas, ketina teikti apgyvendinimo paslaugas. Tuo tikslu įsigijo žemės sklypą ir sodybą, kurią tinkamai sutvarkęs ir atlikęs remonto darbus ketina naudoti šiai veiklai.

 

Klausimai

Kokios galimos verslo formos fiziniam asmeniui, norinčiam teikti apgyvendinimo paslaugas, nesteigiant juridinio asmens? Kaip būtų apmokestinamos fizinio asmens, teikiančio apgyvendinimo paslaugas, pajamos? Ar tokiai veiklai taikomos mokesčių lengvatos?

 

Gyventojas, kuris nori vykdyti apgyvendinimo paslaugų teikimo veiklą, kaip fizinis asmuo, nesteigiant juridinio asmens, gali pasirinkti iš dviejų veiklos formų – įsigyti verslo liudijimą arba įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą. Toliau aptariami šių dviejų veiklos formų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) mokestiniai aspektai, privalumai ir trūkumai, vykdant tokio pobūdžio veiklą, apribojimai ir pridėtinės vertės mokesčio (PVM) prievolės.

Apgyvendinimo paslaugų teikimas nėra tapatu nekilnojamojo turto nuomos veiklai tiek dėl veiklos pobūdžio, tiek dėl pajamų apmokestinimo. Vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 2 str. 7 dalies nuostatomis, nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veikla nebelaikoma individualia veikla, todėl, pavyzdžiui, verčiantis nekilnojamojo turto nuomos veikla nėra galimybės atimti su veikla susijusių išlaidų ar taikyti mažesnį 5 proc. GPM tarifą.

 

Apgyvendinimo paslaugų teikimas įsigijus verslo liudijimą

Vadovaujantis GPMĮ nuostatomis, gyventojas gali pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį nuo individualios veiklos pajamų, jeigu jis neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju. Ši supaprastinta pajamų mokesčio sumokėjimo forma taikoma tik gyventojų pajamoms, gautoms iš atskirų rūšių, jeigu šios veiklos rūšys yra įtrauktos į Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ (toliau – Veiklų sąrašas). Šiame Veiklų sąraše yra įtraukta veiklos rūšis – Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas.

Nuolatiniam Lietuvos gyventojui verslo liudijimas išduodamas tiesiogiai kreipiantis į teritorinę mokesčių inspekciją, veikiančią savivaldybėje, kurioje gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, išskyrus verslo liudijimus verstis veikla konkrečios savivaldybės teritorijoje, kuriuos išduoda toje savivaldybėje veikianti teritorinė mokesčių inspekcija arba kreipiantis į Valstybinę mokesčių inspekciją elektroninėmis priemonėmis – prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės „Mano VMI“. Paslaugų verslo liudijimai išduodami ir pratęsiami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip 5 dienoms. Gyventojų prašymu išduotame verslo liudijime gali būti įrašomas vienas iš šių fizinių asmenų: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas (rūpintojas), tačiau iš veiklos, kuriai buvo išduotas verslo liudijimas, gautas pajamas turi deklaruoti verslo liudijimą įsigijęs gyventojas. Verslo liudijime nurodyti asmenys turi teisę dalyvauti gyventojo vykdomoje veikloje, kuriai išduotas verslo liudijimas.

Vykdant veiklą, įsigijus verslo liudijimą, taikomi apribojimai. Pirmiausia, veiklą vykdyti įsigijus verslo liudijimą galima iki registravimosi PVM mokėtoju ribos, t. y. iki 45 000 eurų pajamų ribos. Viršijus šią ribą, verslo liudijimą įsigijusio gyventojo individualios veiklos pajamos apmokestinamos taikant 5 arba 15 proc. GPM tarifą, kuris pradedamas taikyti gyventojo individualios veiklos pajamoms, uždirbtoms mėnesį, einantį po mėnesio, kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį. Antra, pajamos pagal verslo liudijimą iš juridinių asmenų ribojamos iki 4 500 eurų, t. y. fiksuoto dydžio pajamų mokestis, įsigyjant verslo liudijimą, negali būti mokamas nuo gyventojų, įsigijusių paslaugų ir gamybos verslo liudijimus, pajamų, gautų iš juridinių asmenų, kurios viršija 4 500 eurų per mokestinį laikotarpį (į 4 500 eurų sumą įskaičiuojamos iš juridinių asmenų gautos visuose paslaugų ir gamybos verslo liudijimuose nurodytų rūšių veiklos pajamos). Jeigu šios gyventojo iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos veiklos pajamos yra didesnės kaip 4 500 eurų per mokestinį laikotarpį, pajamų dalis, viršijanti 4 500 eurų sumą, apmokestinama kaip individualios veiklos pajamos, kurioms taikomas GPMĮ nustatytas pajamų mokesčio tarifas – 5 arba 15 proc. Taip pat verslo liudijimas suteikia teisę gauti pajamų už parduotas prekes (įskaitant savos gamybos prekes) bei suteiktas paslaugas juridiniams asmenims tik tuo atveju, jeigu veiklos, kuria gali būti verčiamasi, turint verslo liudijimą, rūšis nėra viena iš veiklos, kuria verčiasi juridinis asmuo, rūšių.

 

Apgyvendinimo paslaugų teikimas, įregistravus individualią veiklą pagal pažymą

Kaip alternatyvą verslo liudijimui gyventojas apgyvendinimo paslaugų teikimui gali įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą. Atsižvelgiant į tai, kad tokia veikla nepriskirtina laisvųjų profesijų veiklai, gyventojo gautoms pajamoms būtų taikomas 5 proc. GPM tarifas. 5 proc. GPM tarifas būtų skaičiuojamas nuo apmokestinamųjų pajamų, t. y. skirtumo tarp gautų pajamų ir išlaidų. Leidžiamais atskaitymais laikomos gyventojo patirtos su individualios veiklos pajamomis susijusios įprastinės šiai veiklai išlaidos. Gyventojas, įregistravęs individualią veiklą, gali pasirinkti vieną iš dviejų būdų dėl išlaidų pripažinimo:

– iš pajamų atimti faktiškai patirtas išlaidas. Šios išlaidos privalo būti pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais;

arba

– išlaidoms priskirti sumą, lygią 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų. Šiuo atveju neprivaloma turėti išlaidas pagrindžiančių dokumentų.

 

Leidžiamiems atskaitymams galima priskirti visas įprastines ir būtinas veiklos išlaidas, susijusias su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis individualios veiklos pajamomis. Nagrinėjamu atveju, gyventojui, įregistravusiam apgyvendinimo paslaugų individualią veiklą, tai gali būti, pavyzdžiui, tam tikrų prekių kaip rankšluosčių, patalynės ir pan. įsigijimo išlaidos. Taip pat situacijoje minima, kad gyventojas apgyvendinimo paslaugų teikimui įsigijo žemės sklypą ir sodybą, kurią ruošiasi remontuoti, siekdamas naudoti šiai veiklai. Tokiu atveju, siekdamas remonto ir kitas sodybos tvarkymo ir eksploatavimo išlaidas priskirti leidžiamiems atskaitymams, individualią veiklą vykdantis gyventojas apie veikloje naudojamą ilgalaikį turtą turi informuoti mokesčių administratorių, pateikdamas Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir (arba) kitai ekonominei veiklai formą FR0457, patvirtintą VMI prie FM viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 372. Išlaidų, susijusių su turto eksploatavimu, remontu ar įrengimu, priskyrimas individualios veiklos išlaidoms nėra sietinas vien tik su šio turto deklaravimu FR0457 formoje. Svarbu yra tai, kad turtas faktiškai būtų naudojamas veikloje, pajamoms gauti.

(Bus daugiau)