Pelno mokestis: kovo mėnesio mokesčių naujienos

Sandra Pavlova – Čečko UAB “Fidexperta”

Mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

vyr. mokesčių konsultantės asistentas

Aktualu pelno mokesčio mokėtojams dėl gaunamų ir išmokamų dividendų apmokestinimo pelno mokesčiu

Pakeisti LR pelno mokesčio įstatymo 32, 33, 34, 35, 36, 401, 47, 51, 53 straipsniai dėl gaunamų ir išmokamų dividendų apmokestinimo.

Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. kovo 22 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 32, 33, 34, 35, 36, 401, 47, 51, 53 straipsnių ir 3 priedėlio pakeitimo įstatymą Nr. XII-2262.

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – ir PMĮ) 32 str. papildžius 6 d.  nustatyta, kad nuostatos, pagal kurias Lietuvos vieneto gaunami ar išmokami dividendai yra neapmokestinami, negalios, jei verslo struktūra, kuria remiantis išmokami dividendai, buvo sudaryta siekiant mokestinės naudos.

            Mokestinė nauda tokių verslo struktūrų sudarymo atveju turi būti pagrindinis arba vienas iš pagrindinių tikslų. Tokių verslo struktūrų sudarymo dirbtinumas bus nustatomas atsižvelgiant į visas aplinkybes ir susijusius faktus. Pažymėtina, kad verslo struktūros bus laikomos dirbtinėmis ir apsimestinėmis, jei jos nebuvo sudarytos atsižvelgiant į svarias komercines priežastis, atspindinčias ekonominę realybę. Pabrėžtina, kad šios nuostatos įsigaliojo nuo 2016 m. kovo 26 d.

            Taip pat papildžius PMĮ 35 str. 5 d. nurodoma, kad lengvatos nustatytos PMĮ 35 str. 2 ir 3 d., pagal kurias iš užsienio vieneto gaunami dividendai yra neapmokestinami, nebus taikomos, jei išmokėtais dividendais užsienio vienetai sumažins savo pelną apmokestinamą pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu užsienio valstybėje. Pažymėtina, kad šios nuostatos taip pat įsigalios nuo 2016 m. kovo 26 d.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b857dcd0f28b11e5989ee743dd0efbb0

Aktualu dėl pelno mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tvarkos pasikeitimo nuo 2017 m.

Pakeisti LR pelno mokesčio įstatymo 34 str. 1 d. ir 35 str. 1 d., 36 str., 47 str. 51 ir 53 str.    straipsniai  dėl pelno mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo tvarkos

Pakeitus PMĮ 34 str. 1 d. ir 35 str. 1 d., 36 str., 47 str. 51 ir 53 str., padaryti pakeitimai susiję su pelno mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tvarka. Visi šie pakeitimai įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d. ir apmokestinant vienetus pelno mokesčiu už 2015 metų laikotarpį nebus taikomi, tačiau įmonės turėtų šiems pakeitimams pasiruošti. Žemiau pateikiama lentelė, kurioje palyginama tvarka galiosianti iki 2016 m. gruodžio 31 d. ir nuo 2017 m. sausio 1 d.

Iki 2016 m. gruodžio 31 d. Nuo 2017 m. sausio 1 d.
Metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimas ir apskaičiuoto pelno mokesčio sumokėjimas
Iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos Iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos
Pelno mokesčio nuo išmokamų dividendų deklaravimas ir sumokėjimas
Iki kito mėnesio, einančio po mėnesio kurį dividendai buvo išmokėti, 10 dienos Iki kito mėnesio, einančio po mėnesio kurį dividendai buvo išmokėti, 15 dienos
Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo tvarka pagal praėjusių laikotarpių veiklos rezultatus
pirmus devynis einamojo mokestinio laikotarpio mėnesius – pagal faktiškai apskaičiuotą pelno mokesčio sumą už mokestinį laikotarpį, buvusį prieš paskutinį mokestinį laikotarpį;

paskutinius tris einamojo mokestinio laikotarpio mėnesius – pagal praėjusio mokestinio laikotarpio faktiškai apskaičiuotą pelno mokesčio sumą.

pirmus šešis einamojo mokestinio laikotarpio mėnesius – pagal faktiškai apskaičiuotą pelno mokesčio sumą už mokestinį laikotarpį, buvusį prieš paskutinį mokestinį laikotarpį;

paskutinius šešis einamojo mokestinio laikotarpio mėnesius – pagal praėjusio mokestinio laikotarpio faktiškai apskaičiuotą pelno mokesčio sumą.

Avansinio pelno mokesčio mokėjimas nuo antrų veiklos metų, jei jis apskaičiuojamas pagal praėjusio laikotarpio rezultatus
Pradedamas mokėti nuo antrojo veiklos mokestinio laikotarpio 10 mėnesio Pradedamas mokėti nuo antrojo veiklos mokestinio laikotarpio 7 mėnesio
Avansinio pelno mokesčio apskaičiuojamo pagal praėjusių laikotarpių veiklos rezultatus deklaravimas
Už pirmus devynis einamojo mokestinio laikotarpio mėnesius iki mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio paskutinės dienos;

Už paskutinius tris einamojo mokestinio laikotarpio mėnesius iki mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio paskutinės dienos.

Už pirmus šešis einamojo mokestinio laikotarpio mėnesius iki mokestinio laikotarpio trečio mėnesio 15 dienos;

Už paskutinius šešis einamojo mokestinio laikotarpio mėnesius iki mokestinio laikotarpio devinto mėnesio 15 dienos

Avansinio pelno mokesčio apskaičiuoto pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą deklaravimas
Iki mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio paskutinės dienos. Iki einamojo mokestinio laikotarpio trečio mėnesio 15 dienos
Apskaičiuoto avansinio pelno mokesčio sumokėjimo terminas
Už pirmus tris einamojo mokestinio laikotarpio ketvirčius iki kiekvieno ketvirčio paskutinio mėnesio paskutinės dienos.

Už paskutinį einamojo mokestinio laikotarpio ketvirtį iki paskutinio mėnesio 25 dienos.

Iki kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio paskutinio mėnesio 15 dienos.

 

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b857dcd0f28b11e5989ee743dd0efbb0

 

Aktualu pelno mokesčio mokėtojams dėl reikalavimų sąskaitoms faktūroms, kuriomis pripažįstamos vienetų išlaidos

Pakeistas LR pelno mokesčio įstatymo 11 str. 4 d. apibendrintas paaiškinimas (komentaras) dėl vienetų išlaidų pagrindimo juridinę galią turinčiais dokumentais

Pakeistas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 11 str. 4 d. apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 4 p., kuriame detalizuojama, kokie rekvizitai turi būti nurodyti vienetų gaunamose sąskaitose faktūrose ir kokiais būdais gauti tokie dokumentai yra laikomi juridinę galią turinčiais dokumentais, kuriais remiantis vienetas gali pripažinti patirtas išlaidas.

Pakeitimais primenama, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. nebėra taikomas reikalavimas, kad gaunamos sąskaitos faktūros turi būti pasirašytos jas galinčio pasirašyti asmens. Nuo 2016 m. sausio 1 d. užtenka, kad sąskaitoje būtų nurodyti asmens, galinčio pasirašyti tokią sąskaitą faktūrą, vardas ir pavardė.

Taip pat primenama, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. vienetai išlaidas gali pripažinti ir pagal sąskaitas faktūras gautas el. paštu, jei tokios sąskaitos faktūros yra Word arba PDF formatu ir jose yra nurodyti visi reikiami rekvizitai. Tačiau vienetai vis dar negali išlaidų pripažinti remdamiesi sąskaitomis faktūromis gautomis faksu.

Šaltinis