Mokesčių administravimas: birželio mėnesio mokesčių naujienos

Raimonda Čepukienė UAB “Fidexperta”

vyr. Mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

vyr. mokesčių konsultantės asistentas

Aktualu mokesčių mokėtojams dėl baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo

Pakeista Baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodika, taikoma apskaičiuojant baudas ir delspinigius už mokestinio patikrinimo metu papildomai apskaičiuotus mokesčius.

 

VMI prie LR Finansų ministerijos viršininko 2016-06-01 įsakymu Nr. VA-75 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. VA-25 „Dėl baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ padaryti pakeitimai.

Pakeitimais nurodoma, kad maksimali 50 proc. dydžio bauda nuo mokestinio patikrinimo metu papildomai apskaičiuotų mokesčių turi būti skiriama nenustačius jokių baudą mažinančių aplinkybių, o nustačius vien tik baudą didinančias aplinkybes. Iki šiol metodikoje nebuvo tiksliai nurodoma, kokiais atvejais turi būti taikoma 50 proc. dydžio bauda.

Taip pat pakeitimais nurodoma, kad baudą didinančia aplinkybe nuo šiol laikoma aplinkybė, kai mokesčių mokėtojas teikia mokesčių administratoriui klaidinančius paaiškinimus ir/ar  dokumentus. Taip pat baudą didinančia aplinkybe bus laikomi ir tie atvejai, kai mokesčių mokėtojo ar jo šeimos išlaidos viršys pagrįstas pajamas. Tačiau prieš tai mokesčių administratorius turės atsižvelgti į tai, ar mokesčių mokėtojas teikė paaiškinimus apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius, ar geranoriškai bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, koks yra išlaidų ir pagrįstų pajamų santykis.

Įsakymas įsigaliojo nuo 2016 m. birželio 2 d.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b47e760027fb11e6acf89da936cb7409

 

Aktualu mokesčių mokėtojams dėl nurodymo pateikti paaiškinimus apie turto įsigijimo ir pajamų šaltinius

Naujos redakcijos komentaras dėl juridinę galią turinčių dokumentų, kuriais galima pagrįsti turto įsigijimo ir pajamų gavimo sandorius.

 

Priimtas naujas LR Mokesčių administravimo įstatymo 41 str. 2 d. apibendrintas paaiškinimas (komentaras), kuriame nurodoma, kad turto įsigijimo faktą ir pajamų šaltinius galima pagrįsti tik juridinę galią turinčiais dokumentais. Komentare nurodoma, kad turto įsigijimą ir pajamų šaltinius galima pagrįsti:

— dokumentais, atitinkančiais LR CK numatytus reikalavimus. Pavyzdžiui, sandorius įformintus dokumentais, kuriems nustatyta privaloma notarinė forma: privalomo registruoti nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo, dovanojimo, mainų, nekilnojamojo turto pasidalijimo tarp įpėdinių sutartys ir kt.;

— kitais juridinę galią turinčiais dokumentais: rašytinės sutartys, kurios sudaromos ir tvirtinamos pagal kitos valstybės teisės aktų reikalavimus, pažymos, liudijimai dėl turimo ir/ar turėto turto, darbo sutartys iš kitos valstybės. Tokie dokumentai mokesčių administratoriui turi būti teikiami išversti į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertėjo). Taip pat iš užsienio gauti dokumentai turi būti legalizuoti, jeigu toks reikalavimas šiems dokumentams taikomas.

Taip pat nurodoma, kad sandorius patvirtinančiuose dokumentuose turi būti informacija, kuri leistų identifikuoti sandorio šalis. Fizinių asmenų atveju, tai turėtų būti vardai, pavardės, identifikacinis numeris, gyvenamosios vietos adresas; juridinių asmenų atveju – juridinio asmens pavadinimas, identifikacinis numeris, buveinės adresas arba šalis, jei užsienio juridinio asmens tiksli buveinė nėra žinoma.

Šaltinis