Mokesčių administravimas: balandžio mėnesio mokesčių naujienos

Sandra Pavlova – Čečko UAB “Fidexperta”

vyr. Mokesčių konsultantė

Raimonda Čepukienė

vyr. Mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

vyr. mokesčių konsultantės asistentas

Aktualu mokesčių mokėtojams dėl  susitarimo dėl mokesčių dydžio

Nauja redakcija išdėstytos mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklės.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. VA-42 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-210 „Dėl mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklių“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytos anksčiau minėtos taisyklės.

Šios taisyklės yra aktualios mokesčių mokėtojams, sudarantiems susitarimus su mokesčių administratoriumi dėl papildomai apskaičiuotų mokesčių ir su jais susijusių sumų. Taisyklių nuostatos detalizuoja tokio susitarimo sudarymo procedūrą bei pateikti reikalaujamą informaciją bei dokumentus.

Šaltinis

Aktualu finansų įstaigoms dėl informacijos apie užsienio valstybių asmenų turimas sąskaitas pateikimo

Naujas LR Mokesčių administravimo įstatymo 611 straipsnio komentaras dėl finansų įstaigų prievolės teikti informaciją mokesčių administratoriui.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 611 str., kuriuo finansų rinkos dalyviai įpareigojami rinkti informaciją apie užsienio valstybių asmenų turimas sąskaitas ir šią informaciją perduoti Lietuvos mokesčių administratoriui. Finansų rinkos dalyviai turi rinkti informaciją apie užsienio valstybių asmenų turimas sąskaitas jau už 2016 metus. Komentare nurodoma, kokie teisės aktų reikalavimai taikomi finansų rinkos dalyviams, privalantiems rinkti anksčiau minėtą informaciją.

Šaltinis

 

Aktualu PVM mokėtojams dėl PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimo

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos įsakymas dėl PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo ir pateikimo.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. VA-28 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytos Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklės. Naujos redakcijos taisyklės įsigalios tik nuo 2016 m. spalio 1 d., kai įsigalios LR Pridėtinės vertės mokesčio ir LR Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos PVM mokėtojai turės teikti informaciją mokesčiui administratoriui apie išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis, naudodamiesi Išmaniąja mokesčių administravimo informacine sistema (i.MAS). Išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys turės būti pateikiami per elektroninį sąskaitų faktūrų posistemį – i.SAF.

Naujos redakcijos taisyklėse nurodyta, kokia tvarka reikės teikti išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis, kaip šie duomenys turės būti apdoroti ir kita informacija.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f61efcb0f28b11e5989ee743dd0efbb0  ir http://www.vmi.lt/cms/pvm-saskaitu-fakturu-registru-duomenu-tvarkymo-ir-pateikimo-taisykliu-projektas

 

 

Aktualu mokesčių mokėtojams dėl nuo spalio 1 d. mokesčių deklaracijų teikimo elektronine forma

Pakeistos mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklės.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ pakeitimo“ priimti pakeitimai, susiję su nuo 2016 m. spalio 1 d. įsigaliosiančiais LR Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimais, pagal kuriuos mokesčių deklaracijos turės būti teikiamos tik elektronine forma  per elektronio deklaravimo sistemą (EDS).

Pakeitimais nurodoma, kad ne elektroniniu būdu bus galima teikti tik nuolatinių ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų metines pajamų deklaracijas arba tais atvejais, kai deklaracijų neįmanoma pateikti elektroniniu būdu dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, atitinkamos deklaracijos pildymo taisyklės nenumato galimybės jos teikti elektroniniu būdu ar yra numatyta kitokia alternatyvi galimybė ją pateikti. Taip pat ne elektroniniu būdu deklaraciją bus galima pateikti, jeigu elektroninis pateikimo būdas asmeniui, nevykdančiam ekonominės veiklos, lemtų neproporcingą administracinę naštą.

Įsakymo nuostatos įsigalios nuo 2016 m. spalio 1 d.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae95fb30f66611e58a059f41f96fc26

Aktualu mokesčių mokėtojams vykdantiems pervežimus

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtino  važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisykles

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ buvo patvirtintos anksčiau minėtos taisyklės kuriomis remiantis mokesčių mokėtojai turės pateikti mokesčių administratoriui duomenis apie išrašomus važtaraščius naudodamiesi Išmaniąja mokesčių administravimo informacine sistemos (i.MAS ) posistemiu i.VAZ.

Primename, kad ši prievolė pradės galioti nuo 2016 m. spalio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo pataisoms.

Anksčiau minėtų taisyklių 4 p. nurodoma, kad mokesčių administratoriui turės būti pateikiami duomenys apie važtaraščius, jei bus išpildomos visos trys žemiau paminėtos sąlygos:

— kroviniai pakraunami ir gabenami kelių transporto priemonėmis tik Lietuvos Respublikos teritorijoje;

— krovinio siuntėjas ir gavėjas yra ekonominę veiklą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo;

— yra sukurti krovinio vežimo komerciniai santykiai tarp siuntėjo ir / ar gavėjo, ir / ar vežėjo, ir / ar vežimo organizatoriaus, ir / ar kito jų įgalioto asmens.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2974f20f80111e5a52397090a2fa158

Aktualu Lietuvos juridiniams vienetams įsigyjantiems paslaugų iš užsienio valstybių subjektų

Pakeistos FR0711 formos ir jos priedų kuriuos mokesčių administratoriui turi teikti juridiniai asmenys apie sandorius su kitais asmenimis užpildymo ir pateikimo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. VA-58 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. VA-172 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus, susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas FR0711 formos ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D, FR0711E, FR0711F užpildymo ir teikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistos anksčiau minėtos taisyklės.

Papildžius anksčiau minėtų taisyklių 5.6. papunktį nurodyta, kad užsienio įmonių nuolatinės buveinės Lietuvoje, filialai ir atstovybės kurie yra įregistruoti Lietuvoje, tačiau neturi juridinio asmens statuso neprivalės teikti mokesčių administratoriui informacijos apie jiems užsienio subjekto suteiktas paslaugas, jei šių paslaugų vertė per kalendorinius metus bus lygi ar viršys 15 000 Eur. Taip pat pakeitimais apibrėžta, kokie asmenys yra laikomi užsienio valstybės subjektais. Jie apibrėžiami kaip užsienio valstybės juridiniai asmenys ar organizacijos, kurių buveinė yra užsienio valstybėje ir kurie įsteigti arba kitokiu būdu organizuoti pagal užsienio valstybės teisės aktus, taip pat bet kurie kiti užsienyje įsteigti, įkurti ar kitaip organizuoti apmokestinamieji vienetai, kurie jokiais tikslais nėra registruoti Lietuvoje.

Be to pakeitus 40.8 papunktį nurodoma, kad Lietuvos juridiniai asmenys įsigydami paslaugas iš užsienio subjektų kiekvienu atveju turės įvertinti kur paslauga buvo suteikta ir kaip ji buvo suteikta, kad galėtų tiksliai nurodyti įsigytų paslaugų kodą. Reikia pažymėti ir tai, kad informacija apie užsienio subjektų teikiamas paslaugas turės būti teikiama ir tais atvejais, kai paslaugas Lietuvoje teiks užsienio subjekto atstovai ar subrangovai. Pažymėtina, kad jei paslaugos bus suteikiamos nuotoliniu būdu, tarkime raštu, telefonu, elektroninėmis ryšių priemonėmis, tuomet nebus laikoma, kad paslaugos buvo suteiktos Lietuvoje ir Lietuvos juridiniams asmenims neatsiras prievolės informuoti apie tokių paslaugų įsigijimą.

Taip pat padaryti kiti korektūrinio pobūdžio pakeitimai.

Įsakymas įsigalios nuo 2016 m. spalio 1 d.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c53f7f400ada11e6a238c18f7a3f1736

Aktualu nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojams

Pakeistos Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos užpildymo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. VA-59 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. VA-40 „Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ padaryti anksčiau minėtų taisyklių pakeitimai.

Pakeitus anksčiau minėtų taisyklių 22 p. nurodoma, kad Lietuvos juridiniai asmenys nuo 2016 m. spalio 1 d. galės pateikti  Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formą tik elektroniniu būdu, o užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys, bei Lietuvos fiziniai asmenys galės pateikti ir popierinę deklaraciją.

Taip pat pakeitus 21.4 papunktį nurodoma, kad juridiniai asmenys, kuriems atsiranda prievolė mokėti avansinį nekilnojamojo turto mokestį ir užpildyti Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos priedą KIT711A, turės pildyti atskirus šio priedo lapus jei vienoje savivaldybėje esantiems nekilnojamojo turto objektams bus taikomi skirtingi nekilnojamojo turto mokesčio tarifai.

Įsakymas įsigalios nuo 2016 m. spalio 1 d.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3cb979d00adc11e6a238c18f7a3f1736