Mokesčių administravimas: vasario mėnesio mokesčių naujienos

Raimonda Čepukienė UAB “Fidexperta”

vyr. Mokesčių konsultantė

Sandra Pavlova — Čečko

vyr. Mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

vyr. mokesčių konsultantės asistentas

Aktualu PVM apmokestinamiesiems asmenims, įsigyjantiems ir teikiantiems statybos darbų paslaugas

Papildytas Mokesčių mokėtojų suteiktų paslaugų, kurios priskiriamos/nepriskiriamos prie statybos darbų sąrašas, kuriuo turi naudotis statybos darbų paslaugų tiekėjai taikydami atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmą

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. vasario 9 d. raštu Nr. (18.2-31-2E) RM-2706 papildytas Mokesčių mokėtojų suteiktų paslaugų, kurios priskiriamos/nepriskiriamos prie statybos darbų, sąrašas. Šis sąrašas ir jo papildymas aktualus asmenims, teikiantiems statybos darbų paslaugas ir turintiems taikyti atvirkštinį apmokestinimo PVM mechanizmą.

Šaltinis

Aktualu mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojams dėl pasikeitusios šio mokesčio deklaravimo datos

Pakeisti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašai.

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro bendru 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-56/1K-42 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 1D-370/1K-230 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ buvo padaryti korektūriniai pakeitimai mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkų aprašuose.

Pakeitimai susiję su tuo, kad priėmus LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pataisas nustatyta, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. mokestis už aplinkos teršimą turės būti sumokamas ir deklaruojamas iki kito mokestinio laikotarpio vasario 15 d. Taigi asmenys, kurie turi prievolę mokėti šį mokestį už 2015 metų mokestinį laikotarpį, turėjo jį sumokėti iki 2016 m. vasario 15 d.

Iki pakeitimų šis mokestis turėdavo būti sumokėtas ir deklaruotas per 60 dienų po mokestinio laikotarpio pabaigos.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/77e135b0c68b11e583a295d9366c7ab3 ir https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e032170cb4711e583a295d9366c7ab3

Aktualu akcizų mokėtojams dėl akcizų deklaracijų pateikimo

Pakeistos Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų užpildymo ir pateikimo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. vasario 18 d. raštu Nr. (18.2-31-2 E) RM-3223 primenama, kad priėmus naujos redakcijos Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų užpildymo ir pateikimo taisykles, neatsižvelgiant į tai ar mokestiniu laikotarpiu registruotiems gavėjams, registruotiems siuntėjams, registruotiems tiekėjams ir licencijuotiems asmenims atsiranda prievolė, šie asmenys vis tiek turi pateikti Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formas.

Pabrėžiama, kad asmenys įsigydami gamtines dujas gamtinių dujų virtualiame prekybos taške Akcizų deklaracijoje FR0630A ir jos prieduose FR0630F ir FR0630D turi deklaruoti faktiškai per mokestinį laikotarpį sunaudotą gamtinių dujų, naudojamų kaip variklių degalai ar šildymui skirtas kuras. Tačiau ši tvarka taikoma tik tuo atveju, jei nesunaudotas įsigytų dujų kiekis yra parduodamas biržoje kitam asmeniui, kuriam gali atsirasti prievolė mokėti akcizus. Ši tvarka nustatyta siekiant išvengti dvigubo gamtinių dujų apmokestinimo akcizais pirkimo ir perpardavimo metu.

Jei nepanaudotas įsigytų gamtinių dujų kiekis bus parduodamas ne biržoje, jas parduodantys asmenys turės deklaruoti visą parduotų ar kitaip perduotų gamtinių dujų, naudojamų kaip variklių degalai ar šildymui skirtas kuras, kiekį. Asmenys, kurie ne biržoje įsigis gamtinių dujų, už kurias akcizai jau buvo sumokėti, ir vėliau jas parduos biržoje, už tokias gamtines dujas sumokėtus akcizus galės susigrąžinti.

Šaltinis

Aktualu bankams ir kitoms kredito įstaigoms dėl klientų finansinės informacijos pateikimo mokesčių administratoriui

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta nuolatinių Lietuvos gyventojų ir juridinių asmenų finansinės informacijos pateikimo tvarka mokesčių administratoriui, kurios turės laikytis prižiūrimi finansų rinkos dalyviai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 147 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 55 str. įgyvendinimo“ buvo nustatyta, kokią informaciją apie savo klientus mokesčių administratoriui turės pateikti prižiūrimi finansų rinkos dalyviai.

Nutarime nurodoma, kad mokesčių administratoriui turės būti pateikiama ši informacija:

  • nuolatinių Lietuvos gyventojų pas prižiūrimą finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų likučių suma, jei ji kalendorinių metų gruodžio 31 d. viršys 5 000 EUR. Ši informacija turės būti pateikiama už 2016 metų ir vėlesnius metus;
  • su sąskaita susijusių per kalendorinius metus gautų įplaukų dydį, jei įplaukų į visas nuolatinio Lietuvos gyventojo ar juridinio asmens pas viena finansų rinkos dalyvį turimas sąskaitas suma viršys 15 000 EUR. Pažymėtina, kad šią informaciją prižiūrimi finansų rinkos dalyviai turės pateikti už 2017 ir vėlesnius metus;
  • kalendorinių metų gruodžio 31 d. nuolatinio Lietuvos gyventojo prižiūrimam finansų rinkos dalyviui turimus skolinius įsipareigojimus. Ši informacija turės būti pateikiama už 2016 metų ir vėlesnius metus .

Visa aukščiau paminėta informacija mokesčių administratoriui turės būti pateikta pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų kalendorinių metų birželio 1 d.

Taip pat prižiūrimi finansų rinkos dalyviai turės informuoti mokesčių administratorių apie per kalendorinius metus nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas palūkanas prižiūrimam finansų rinkos dalyviui, sumokėtas gyvybės draudimo įmokas ir įmokas į pensijų fondus. Ši informacija mokesčių administratoriui turės būti pateikiama už pasibaigusius kalendorinius metus iki kitų kalendorinių metų vasario 15 dienos. Ši informacija turės būti pateikiama už 2016 ir vėlesnius metus.

Nutarimas įsigaliojo nuo 2016 m. vasario 24 d.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4e96c320da2011e583a295d9366c7ab3