Pelno mokestis: rugsėjo mėnesio mokesčių naujienos

Sandra Pavlova – Čečko

UAB „Fidexperta“ Vyr. mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

UAB „Fidexperta“  Mokesčių konsultanto asistentas

Aktualu pelno mokesčio mokėtojams dėl pajamų ir sąnaudų pripažinimui taikomų apskaitos principų

Pakeistas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 7 str. 1 d. apibendrintas paaiškinimas (komentaras) dėl apskaitos principų taikymo pripažįstant vienetų pajamas ir sąnaudas.

Nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – ir PMĮ) 7 str. 1 d. apibendrintas paaiškinimas (komentaras), kuriame nurodoma, kokiais apskaitos principais remiamasi pripažįstant vienetų pajamas ir sąnaudas.

Pažymima, kad vieneto pajamomis pripažįstamos iš Lietuvos ir užsienio valstybių šaltinių uždirbtos ir/ar gautos pajamos. Tačiau pajamomis nelaikomos trečiųjų asmenų vardu gautos sumos, savininkų įnašai ir į valstybės biudžetą mokėtinas PVM. Taip pat į Lietuvos vieneto pajamas nėra įtraukiamos Lietuvos vieneto per nuolatines buveines, esančias Europos ekonominės erdvės valstybėse arba valstybėse su kuriomis Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, uždirbtos pajamos.

Nustatant pelno mokesčio bazę, į nuolatinės buveinės pajamas neįtraukiamos užsienio vienetų gautos dividendų bei kitos paskirstytojo pelno sumos, kurios gaunamos PMĮ nustatyta tvarka.

Nurodoma, kad viešosios įstaigos tvarkydamos apskaitą turi taikyti viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus bei Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytus principus.

Šaltinis

Aktualu pelno mokesčio mokėtojams dėl gautų pajamų priskyrimo neapmokestinamosioms pajamoms

Pakeistas LR pelno mokesčio įstatymo 12 str. 9 d. apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 1 p. dėl pajamų, gautų iš neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, priskyrimo pelno mokesčio mokėtojo neapmokestinamosioms pajamoms.

Pakeistas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 str. 9 p. apibendrintas paaiškinimas (komentaras) dėl iš neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų gautų pajamų priskyrimo pelno mokesčio mokėtojo neapmokestinamosioms pajamoms.

Pakeitimais apibendrintame paaiškinime (komentare) yra aiškiai nurodoma, kad neapmokestinamosioms pajamoms yra priskiriamas tik tas pelnas, gautas iš neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, kuris buvo apmokestintas pelno mokesčiu. Jei gautam pelnui neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo pritaikė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo lengvatą, kuria remiantis pelnas buvo neapmokestintas ar buvo apmokestinta tik jo dalis, tuomet prie vieneto neapmokestinamųjų pajamų bus priskiriamas tik tas iš neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens gautas pelnas, kuris buvo apmokestintas pelno mokesčiu. Iš neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens gautas pelnas ar jo dalis, kuri nebuvo apmokestinta pelno mokesčiu, bus priskiriama prie vieneto apmokestinamųjų pajamų.

Šaltinis