Mokesčių administravimas: kovo mėnesio mokesčių naujienos

Raimonda Čepukienė UAB “Fidexperta”

Mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

vyr. mokesčių konsultantės asistentas

Aktualu loterijas ir lošimus organizuojantiems asmenims

Nauja redakcija išdėstytos loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos bei jų užpildymo taisyklės.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. VA-23 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-290 „Dėl loterijų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0583 formos bei azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0584 formos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytos anksčiau minėtos taisyklės ir šio mokesčio deklaracijos formos.

Pažymėtina, kad anksčiau minėtomis taisyklėmis besivadovaujant užpildytos Loterijų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0583 bei Azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0584 formos turi būti pateikiamos mokesčių administratoriui pasibaigus mokestiniam ketvirčiui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos.

Įsakymas įsigaliojo nuo 2016 m. kovo 18 d.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/654004b0eb5511e58deaaf0783ebf65b

 

Aktualu Paypal ir kitų mokėjimo, kredito ir elektroninių pinigų sąskaitų savininkams

Pratęstas terminas, per kurį gyventojai turi informuoti mokesčių administratorių apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. VA-24 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų informacijos apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas pranešimo FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nauju 41 punktu papildytos anksčiau minėtos taisyklės, nurodant, kad terminas, per kurį gyventojai turi informuoti mokesčių administratorių apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas pratęsiamas iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/88130c50f0fd11e5989ee743dd0efbb0

 

Aktualu mokesčių mokėtojams dėl mokesčių deklaracijų teikimo

Pakeistos  mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ pakeitimo“ padaryti pakeitimai, susiję su tuo, kad nuo 2016 m. spalio 1 d. įsigalios LR Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos mokesčių administratorius sieks, kad deklaracijos jam būtų pateikiamos tik elektronine forma.

Pakeitimais nurodoma, kad ne elektroniniu būdu bus galima teikti tik nuolatinių ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų metines pajamų deklaracijas arba tais atvejais, kai deklaracijų neįmanoma pateikti elektroniniu būdu dėl objektyvių priežasčių. Taip pat ne elektroniniu būdu deklaraciją bus galima pateikti, jeigu elektroninis pateikimo būdas asmeniui, nevykdančiam ekonominės veiklos, lemtų neproporcingą administracinę naštą.

Taip pat nurodoma, kad tuo atveju, jeigu neveiktų elektroninės sistemos, per kurias yra teikiamos deklaracijos, o jų pateikimo terminas pasibaigtų, tuomet mokesčių mokėtojas, sutvarkius informacinių sistemų veiklą, turėtų įvykdyti savo prievolę pateikti deklaraciją elektroniniu būdu per protingą laiko tarpą.

Šios nuostatos įsigalios nuo 2016 m. spalio 1 d.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae95fb30f66611e58a059f41f96fc264