Gyventojų pajamų mokestis

Lapkričio mėnesio mokesčių naujienos

Raimonda Strakšytė

UAB "Fidexperta" vyr. mokesčių konsultantė

 

Aktualu dėl gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų B klasės pajamoms.

Nauja redakcija išdėstytos FR0471 forma ir jos papildomų lapų FR0471P, FR0471PU formos bei šių formų  užpildymo ir pateikimo taisyklės.

 

VMI prie LR Finansų ministerijos viršininko 2013 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. VA-74 pakeistas 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-238 ,,Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo".

Šiuo pakeitimu nauja redakcija išdėstytos:

1. Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 forma ir jos papildomų lapų FR0471P, FR0471PU formos (toliau − FR0471 formos 5 versija). Esminiai pakeitimai:

-        FR0471 formos papildomas FR0471PU formos lapas papildytas 31 laukeliu, kuriame reikia įrašyti nenuolatinio Lietuvos gyventojo gimimo datą;

-        FR0471, FR0471P ir FR0471PU formos papildytos 12.1 laukeliu, kuriame reikia nurodyti, koks nuolatinio ar nenuolatinio Lietuvos gyventojo identifikavimo kodas (mokesčių mokėtojo asmens kodas, verslo liudijimo numeris, PVM mokėtojo kodas, individualios veiklos vykdymo pažymos numeris ar asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris) yra nurodytas 12 laukelyje;

-        FR0471 ir FR0471P formos papildytos 30 laukeliu. Šį laukelį reikia pildyti tais atvejais, kai išmokas išmokantis asmuo palūkanas yra išmokėjęs kaip tarpininkas. Tokiu atveju šiame laukelyje turi būti įrašomas tos užsienio valstybės, kurioje yra išmokos šaltinis, kodas;

2. Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklės. Esminiai pakeitimai:

-        Pajamų rūšių kodų sąrašas papildytas naujais (56, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68) pajamų rūšių kodais, atsižvelgiant į palūkanų (už indėlius, paskolas, vertybinius popierius) apmokestinimą 2014 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais (1 priedas);

-        Nauja redakcija išdėstytas užsienio valstybių kodų sąrašas (2 priedas).

Atkreiptinas dėmesys, kad FR0471 formos 5 versija turi būti teikiama ir naujos redakcijos taisyklėmis vadovaujamasi deklaruojant 2014 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį išmokėtas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojų B klasės pajamoms (pirmą kartą turės būti  pateikta iki 2015 m. vasario 1 d.). 2013 m. išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojų B klasės pajamoms, duomenys teikiami FR0471 formos 4 versiją.


Šaltinis: http://mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000127347

 


Aktualu dėl gyventojams išmokamų A klasės pajamų.

Nauja redakcija išdėstyti Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 forma ir jos FR0572A, FR0572U priedai (FR0572 formos 4 versija) bei bei šių formų  užpildymo ir pateikimo taisyklės.

2013 m. lapkričio 8 d. įsakymu VA-78 pakeistas VMI prie LR Finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. VA-7 „Dėl mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo".

Šiuo pakeitimu nauja redakcija išdėstyti Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 forma ir jos FR0572A, FR0572U priedai (FR0572 formos 4 versija) bei Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų pildymo ir pateikimo taisyklės. Esminiai pakeitimai:

-        FR0572 formos 4 versijos FR0572U priedas papildytas U21 laukeliu, kuriame reikia įrašyti nenuolatinio Lietuvos gyventojo gimimo datą, neatsižvelgiant į tai, ar išmokas gaunantis nenuolatinis Lietuvos gyventojas yra Europos Sąjungos valstybės rezidentas, ar ne;

-        FR0572 formos 4 versijos FR0572A ir FR0572U priedai papildyti A4.1 ir U5.1 laukeliais (Kodo rūšis), kuriuose reikia nurodyti, koks nuolatinio ar nenuolatinio Lietuvos gyventojo identifikavimo kodas (mokesčių mokėtojo asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris) yra nurodytas FR0572A priedo A4 ir FR0572U priedo U5 laukeliuose;

-        Nauja redakcija išdėstytas „A klasės išmokų kodų sąrašas“, atsižvelgiant į LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimus, susijusius su palūkanų apmokestinimu 2014 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais (Taisyklių 1 priedas);

-        Naujas Taisyklių 2 priedas, kuriame pateiktas užsienio valstybių kodų sąrašas.

Atkreiptinas dėmesys, kad FR0572 formos 4 versija turi būti teikiama deklaruojant 2014 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių A klasės išmokas bei tikslinant 2009–2013 metų duomenis (FR0572 formos 4 versija mokesčių administratoriui gali būti pateikta ne anksčiau kaip nuo 2014 m. sausio 2 dienos).


Šaltinis: http://mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000127584

 


Aktualu dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos pakeitimų.

Pakeista Metinės pajamų deklaracijos GPM308 forma bei Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės.

VMI prie LR Finansų ministerijos viršininko 2013 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. VA-77  pakeistas 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-96 ,,Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".

Esminiai pakeitimai:

-        Nauja Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos 02 versija, skirta deklaruoti 2013 m. mokestiniu laikotarpiu gyventojų gautoms pajamoms;

-        GPM308 forma papildyta nauju GPM308M priedu ,,Individualios veiklos pajamos pagal mėnesius“, skirtu per mokestinį laikotarpį gautas (uždirbtas) individualios veiklos pajamas (išskyrus pajamas iš veiklos pagal verslo liudijimą) išskaidyti pagal mėnesius. Šis priedas pildomas tik individualią veiklą vykdančio gyventojo pageidavimu. Tuo atveju, jeigu individualią veiklą vykdantis gyventojas neužpildys šio priedo, valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo tikslu bus preziumuojama, kad kiekvieną veiklos vykdymo mėnesį gautos (uždirbtos) individualios veiklos pajamos yra vienodos. GPM308 formos 02 versijoje pateiktus individualios veiklos pajamų duomenis VMI prie LR Finansų ministerijos perduos Sodrai (užpildymo tvarka Taisyklių XVI skyrius);

-        Metinės pajamų deklaracijos GPM308P ir GPM308N prieduose pateikti pajamų rūšių klasifikatoriai papildyti kodais, skirtais įvairių rūšių palūkanoms, taip pat pajamoms, gautoms pagal paslaugų kvitą;

-        Užsienio valstybių kodų sąrašas papildytas Makedonijai ir Serbijai žymėti skirtais kodais.

-        Tos užsienio valstybėje vykdytos individualios veiklos pajamos, kurios, naikinant dvigubą apmokestinimą, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje, deklaruojamos GPM308V priede ,,Individualios veiklos pajamos“, taip pat nurodomos su šiomis pajamomis susijusios išlaidos (ankstesniais mokestiniais laikotarpiais šios pajamos buvo deklaruojamos GPM308N priede ,,Neapmokestinamosios pajamos“).

-        Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašas papildytas 12¹ punktu, pagal kurį 6000 Lt neviršijančios pajamos, gautos kaip atlygis teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, neprivalo būti nurodomos GPM308 formoje;

Atkreiptinas dėmesys, kad GPM308 formos 02 versija teikiama deklaruojant 2013 m. mokestinio laikotarpio pajamas, taip pat tikslinant ankstesniais mokestiniais laikotarpiais pateiktą GPM308 formos 01 versiją.

 

Šaltinis: http://mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000127551

 


Aktualu gyventojams dėl GPM išskaičiavimo nuo A klasės pajamų.

Papildytas LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 23 str. „Pajamų mokesčio iš A klasės pajamų apskaičiavimo, išskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka“ komentaras.

VMI prie LR Finansų ministerijos papildė LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo  23 str. komentarą (apibendrintą paaiškinimą), kuris reglamentuoja pajamų mokesčio iš A klasės pajamų apskaičiavimo, išskaičiavimo ir sumokėjimo tvarką. Esminis pakeitimas, kad komentaras papildytas nuostatomis, nustatančiomis, kad darbdavio ir darbuotojo susitarimu, mokėtinas pajamų mokestis gali būti perskaičiuojamas ir sumokamas į biudžetą iki to paties mokestinio laikotarpio pabaigos.


Šaltinis: http://mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000127583