Galimybės sumažinti 2015 metais mokėtiną GPM dėl patirtų išlaidų

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-03- 15 Nr. 11

Rūta BILKŠTYTĖ
Mokesčių ekspertė,
UAB „Fidexperta“ vadovė

Situacija

Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2015 m. įstojo į vieną iš Lietuvos aukštųjų mokyklų ir sumokėjo už pirmąjį studijų semestrą. Taip pat su Norvegijos gyvybės draudimo bendrove gyventojas sudarė gyvybės draudimo sutartį.

 

Klausimas

Ar gyventojas studijoms patirtomis išlaidomis ir įmokomis už gyvybės draudimą gali sumažinti savo 2015 m. apskaičiuotas apmokestinamąsias pajamas ir mokėtiną gyventojų pajamų mokestį?

 

Gyventojų išlaidos, kuriomis galima mažinti apmokestinamąsias pajamas

Vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 21 str. 1 dalimi, gyventojai, apskaičiuodami savo mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, iš gautų pajamų gali atimti tam tikras išlaidas ir taip sumažinti apmokestinamąsias pajamas bei mokėtiną gyventojų pajamų mokestį (toliau – GPM). Gyventojai, deklaruodami 2015 m. gautas pajamas, gali sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas, jeigu tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu patyrė toliau išvardintų išlaidų:

– mokėjo gyvybės draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartį, kurioje nustatyta, kad gyvybės draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, ir naudos gavėjas draudimo laikotarpio pabaigoje yra pats gyventojas, gyventojo sutuoktinis, gyventojo nepilnamečiai vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), iki 18 m. ir vyresni neįgalieji vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečiai asmenys, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, iki 18 m. ir vyresni vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečiai asmenys, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia;

– mokėjo pensijų įmokas į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų turimus pensijų fondus pagal pensijų kaupimo sutartį, kurioje naudos gavėjas kaupimo laikotarpio pabaigoje yra pats gyventojas, gyventojo sutuoktinis, iki 18 m. ir vyresni neįgalieji vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, iki 18 m. ir vyresni vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečių asmenų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia;

– mokėjo už profesinį mokymą ir (ar) studijas, kurias baigus įgyjama pirma atitinkama kvalifikacija, taip pat už pirmas mokslo doktorantūros ir meno aspirantūros (meno doktorantūros studijas). Jei už studijas ar profesinį mokymą sumokėta skolintomis lėšomis (pvz., paimta paskola iš banko ar kitos kredito įstaigos), iš metinių pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta tokių pasiskolintų lėšų dalis.

Tokių išlaidų, kuriomis gyventojas gali sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas, suma neturi viršyti 25 proc. gyventojo apmokestinamųjų pajamų, kurios yra apmokestinamos 15 proc. GPM tarifu.

Dėl gyvybės draudimui patirtų išlaidų

Norint savo apmokestinamąsias pajamas sumažinti sumokėtomis įmokomis už gyvybės draudimą, gyvybės draudimo sutartys turi atitikti anksčiau minėtus reikalavimus, o naudos gavėjais gali būti tik tam tikri asmenys. Kalbant apie apmokestinamųjų pajamų mažinimą sumokėtomis gyvybės draudimo įmokomis, šia galimybe galima pasinaudoti tik tuo atveju, jei tokia gyvybės draudimo sutartis buvo sudaryta po 2004 m. gegužės 1 d. Norint 2015 metų mokestiniu laikotarpiu sumokėtomis įmokomis už gyvybės ar pensijų draudimą sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas, šios įmokos turi būti mokamos gyvybės draudimo bendrovėms ir pensijų fondams, įsikūrusiems ar registruotiems Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėse. Kalbant apie atitinkamas įmokas gyvybės draudimo bendrovėms ir pensijų fondams 2016 metų mokestiniu laikotarpiu, tokiomis įmokomis savo apmokestinamąsias pajamas už 2016 metų mokestinį laikotarpį bus galima mažinti ir tuo atveju, jei įmokos bus mokamos gyvybės draudimo bendrovėms ir pensijų fondams, įsikūrusiems ne tik EEE valstybėse, bet ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) valstybėse narėse. Taip iš esmės išplečiamas šios mokestinės lengvatos taikymas, nes EBPO priklauso ne tik Europos valstybės, bet ir kai kurios Šiaurės ir Pietų Amerikos bei Azijos valstybės.

Pateiktos situacijos atveju užsimenama, kad gyventojas 2015 m. apdraudė savo gyvybę ir šiuo laikotarpiu mokėjo pirmąsias įmokas. Nurodoma, kad gyvybės draudimo sutartis buvo sudaryta su Norvegijos draudimo bendrove. Jei sudaryta gyvybės draudimo sutartis atitiktų anksčiau minėtas sąlygas, taikomas tokioms sutartims, tokiu atveju gyventojas sumokėtų įmokų už gyvybės draudimą suma galėtų sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas. Problemų nekeltų tai, kad draudimo sutartis buvo sudaryta būtent su Norvegijos bendrove, kadangi ši šalis priklauso EEE.

Dėl mokslui patirtų išlaidų

Kalbant apie išlaidas aukštojo mokslo studijoms, jos gali būti patiriamos ne tik mokant įmokas už studijas Lietuvos universitetuose, kolegijose, tačiau ir užsienio šalių aukštojo mokslo įstaigose. Studijos Lietuvos aukštosiose mokyklose gali būti tiek nuolatinės, tiek ištęstinės formos. Patiriant tokių išlaidų, svarbiausia, kad įmokos būtų mokamos už studijas, kurias baigus būtų įgyjama aukštojo mokslo kvalifikacija. Svarbu pažymėti ir tai, kad gyventojas, norėdamas savo patirtomis išlaidomis aukštajam mokslui sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas, pirmiausia turi informuoti aukštojo mokslo įstaigą apie tai, kad jis nori pasinaudoti šia lengvata, taip siekdamas, kad aukštojo mokslo įstaiga informuotų mokesčių administratorių, kokias įmokas gyventojas sumokėjo už mokslą. Remiantis GPMĮ 21 str. 2 dalimi, jei gyventojas, mokantis už aukštojo mokslo studijas, negali pasinaudoti šia lengvata ar nėra GPM mokėtojas, jo sumokėtomis įmokomis už mokslą savo apmokestinamąsias pajamas gali susimažinti tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ar sutuoktinis.

[content_protector password=“fidexperta“]Situacijoje nenurodoma, kokias studijas pasirinko gyventojas. Jei jis mokėtų už pirmas studijas, suteikiančias atitinkamą kvalifikaciją, tokiu atveju šiomis išlaidomis galėtų sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas. Tačiau jeigu jis įstojo į antras bakalauro ar magistro studijas, šia galimybe pasinaudoti negalėtų. Taip pat gyventojas turėtų atsižvelgti į tai, ar, baigęs šias studijas, gaus atitinkamą aukštojo mokslo kvalifikaciją, nes kai kuriais atvejais išlyginamosios ar eksternu baigiamos studijos gali būti nepripažįstamos suteikiančiomis aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Gyventojai gali 2015 m. sumokėtomis įmokomis už gyvybės draudimą sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas, jei gyvybės draudimo sutartis atitinka tam tikras sąlygas, ji sudaryta su EEE įsikūrusia ar įsiregistravusia bendrove ir naudos gavėjais yra nustatyti asmenys. Taip pat gyventojai savo apmokestinamąsias pajamas ir mokėtiną GPM gali sumažinti įmokomis už studijas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose, jei baigę tokias studijas įgytų aukštojo mokslo kvalifikaciją. [/content_protector]