Tiekimo grandinių apmokestinimas PVM

  aktualijos

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2012-06-04, Nr.21
Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė

Rūta BILKŠTYTĖ

 

Lietuvoje registruota įmonė B įsigyja prekes iš Lenkijos įmonės A ir tas pačias prekes parduoda kitai Lenkijos įmonei C.

 

Atsižvelgdami į aprašytą situaciją ir brėžinį, norėtume paklausti, ar šiuo atveju Lietuvos įmonė gali naudotis trikampės prekybos apmokestinimo principu, t. y. įsigydama ir parduodama prekes taikyti 0 proc. PVM tarifą? Ar Lietuvos įmonei B atsiras prievolė registruotis PVM mokėtoja Lenkijoje?

Trikampė prekyba

Trikampė prekyba – tokie prekių tiekimo sandoriai, kai juose dalyvauja trijų valstybių narių, priklausančių Europos Sąjungai (toliau – ES), PVM mokėtojai. Tai tokia situacija, kai vienos ES valstybės narės PVM mokėtojas įsigyja iš kitos ES valstybės narės PVM mokėtojo prekes ir jas parduoda trečiam subjektui – taip pat ES valstybės narės PVM mokėtojui.

Kad vykdomi sandoriai būtų pripažinti trikampe prekyba, turi būti įvykdytos trys pagrindinės sąlygos:

  1. prekės, įsigytos iš kitos ES valstybės narės, būtinai turi būti išgabentos trečios ES valstybės narės pirkėjui;
  2. turi būti įrodymai, kad prekės iš tos kitos ES valstybės narės išgabentos trečios ES valstybės narės PVM mokėtojui;
  3. visų trijų ES valstybių narių asmenys, pirkėjai ir pardavėjai turi būti savo valstybėse ES narėse įsiregistravę PVM mokėtojais ir kiekvienos ES valstybės narės pirkėjas savo pardavėjui turi būti nurodęs savo ES valstybės narės PVM mokėtojo kodą.

Trikampės prekybos apmokestinimo principas – PVM sumokamas paskutinėje grandyje, t. y. sumoka tos ES valstybės narės pirkėjas, į kurią prekės atgabenamos.

Nagrinėjamu atveju trikampės prekybos apmokestinimo principas negali būti taikomas, kadangi įmonė, iš kurios Lietuvos įmonė B įsigyja prekes, ir įmonė, kuriai vėliau tas prekes parduoda, PVM mokėtojais yra registruotos toje pačioje ES valstybėje narėje – Lenkijoje. Trikampės prekybos principas galėtų būti taikomas tuo atveju, kai Lietuvos įmonė B, Lietuvoje registruota PVM mokėtoju (tarpininkaujanti trikampėje prekyboje), iš Lenkijos įmonės A įsigytas prekes parduotų kitai įmonei, registruotai PVM mokėtoju kitoje ES valstybėje narėje, išskyrus Lietuvą ir Lenkiją.

 

Nagrinėtini klausimai

Atsižvelgiant į Lietuvos įmonės B situaciją, nagrinėtini du atvejai: kai Lietuvos įmonės įsigyjamos prekės yra atvežamos į Lietuvą ir, pardavus Lenkijos įmonei, išvežamos į Lenkiją; kai Lietuvos įmonės įsigyjamos prekės į Lietuvą nėra atvežamos, o pervežamos iš vienos Lenkijos įmonės į kitą Lenkijos įmonę.

 

Situacija, kai prekės yra atvežamos į Lietuvą

Lietuvos įmonė B įsigyja prekes iš Lenkijos įmonės A. Prekės yra atvežamos į Lietuvą. Kadangi pirkėjas yra Lietuvos įmonė B, vienos ES valstybės narės PVM mokėtojas, o prekių pardavėjas – Lenkijos įmonė A, yra registruotas PVM mokėtoju kitoje ES valstybėje narėje – Lenkijoje, ir prekės iš vienos valstybės yra atvežamos į kitą valstybę, tai tokiam prekių tiekimui gali būti taikomas 0 proc. PVM tarifas. Tačiau 0 proc. PVM tarifui taikyti prekes įsigyjanti Lietuvos įmonė B turi turėti įrodymus, kad prekių pardavėjas, t. y. Lenkijos įmonė A, yra Lenkijos PVM mokėtojas ir jo PVM mokėtojo kodas tuo metu, kai vyksta prekių įsigijimas, yra galiojantis. Taip pat reikalingi prekių atgabenimą į Lietuvą patvirtinantys dokumentai. Kadangi šiuo atveju nėra taikomas trikampės prekybos principas, tai nėra svarbu, kas gabena prekes – pardavėjas, pirkėjas ar jų užsakymu trečioji šalis.

Lietuvos įmonė B tas pačias prekes, įsigytas iš Lenkijos įmonės A, parduoda kitai Lenkijos įmonei C. Tokiam prekių pardavimui taip pat gali būti taikomas 0 proc. PVM tarifas, jeigu yra įgyvendinamos dvi sąlygos: Lenkijos įmonė C yra registruota PVM mokėtoju Lenkijoje ir Lietuvos įmonė B turi tai patvirtinančius dokumentus; prekės yra išgabenamos iš Lietuvos teritorijos į kitą ES valstybę narę – Lenkiją ir Lietuvos įmonė B turi tai pagrindžiančius dokumentus.

Įrodymai dėl prekių išgabenimo į kitą ES valstybę narę: prekių gabenimo dokumentai; užsakymai ar kita korespondencija; vidinė įmonės korespondencija; PVM sąskaitos faktūros; prekių pakavimo dokumentai; draudimo dokumentai; prekių pirkimo-pardavimo sutartys; pirkėjo apmokėjimo dokumentai; pirkėjo patvirtinimas, kad prekės gautos. Lietuvos įmonės laisva forma surašytas patvirtinimas dėl prekių išgabenimo iš Lenkijos, o vėliau iš Lietuvos, nėra laikomas dokumentu, užtikrinančiu prekių išgabenimo faktą.

 

Situacija, kai prekės nėra atvežamos į Lietuvą

Lietuvos įmonė B įsigyja prekes iš Lenkijos įmonės A. Prekės nėra atvežamos į Lietuvą, o nuvežamos kitai Lenkijos įmonei C. Šiuo atveju, prekes įsigyja Lietuvos įmonė B, vienos ES valstybės narės PVM mokėtojas, o prekių pardavėjas Lenkijos įmonė A yra registruota PVM mokėtoju kitoje ES valstybėje narėje – Lenkijoje, tačiau prekės nėra išvežamos iš Lenkijos teritorijos, todėl tokiam prekių įsigijimui negali būti taikomas 0 proc. PVM tarifas. Taikytinas standartinis Lenkijos PVM tarifas.

Lietuvos įmonė B tas pačias prekes, įsigytas iš Lenkijos įmonės A ir esančias Lenkijos teritorijoje, parduoda kitai Lenkijos įmonei C. Tokiam prekių pardavimui negali būti taikomas 0 proc. PVM tarifas, turi būti taikomas standartinis Lenkijos PVM tarifas.

Kadangi, šiuo atveju, Lietuvos įmonė B vykdo veiklą Lenkijoje, prekes įsigyja iš vienos Lenkijos įmonės, o parduoda kitai Lenkijos įmonei ir prekės pervežamos tik Lenkijos valstybės teritorijoje, tai Lietuvos įmonei B atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju Lenkijoje.

 

Prievolės registruotis PVM mokėtoju atsiradimo momentas

Taigi, jeigu nagrinėjamoje situacijoje Lietuvos įmonė B Lenkijoje iš įmonės A įsigytas prekes iš karto parduoda kitai Lenkijos įmonei C ir prekės nėra išgabenamos iš Lenkijos teritorijos, tokiu atveju Lietuvos įmonei B atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju Lenkijoje. Būtų pripažįstama, kad įmonė B vykdo ekonominę veiklą – prekių tiekimą, Lenkijoje, kitoje valstybėje, nei yra registruota PVM mokėtoju.