2015 metais gautų palūkanų apmokestinimas ir deklaravimas

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-02- 02 Nr. 5
Rūta BILKŠTYTĖ
Mokesčių ekspertė,
UAB „Fidexperta“ vadovė

Situacija

Nuolatinis Lietuvos gyventojas turi įsigijęs įvairių ne nuosavybės vertybinių popierių ir skirtingų šalių bankuose laiko indėlius. Už turimus ne nuosavybės vertybinius popierius ir laikomus indėlius bankuose nuolatinis Lietuvos gyventojas gauna palūkanų.

 

Klausimai

Ar apmokestinamos nuolatinio Lietuvos gyventojo gaunamos palūkanos iš ne nuosavybės vertybinių popierių ir indėlių? Kaip deklaruojamos palūkanos, gautos iš ne nuosavybės vertybinių popierių ir indėlių?

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – GPMĮ) yra nustatytos net kelios lengvatos, skirtos gyventojų pajamoms, gautoms iš investicinių ir taupymo priemonių. Kadangi mokesčių teisės aktai kinta gana dažnai, labai svarbu nustatyti, kuriuo laikotarpiu gyventojas gavo tam tikrų pajamų, nes pagal pajamų gavimo momentą gali būti taikomos skirtingos pajamų apmokestinimo ir jų deklaravimo nuostatos. Pateiktoje situacijoje nenurodoma, kada tiksliai nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo pajamų, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šių metų pavasarį gyventojai turės deklaruoti 2015 m. gautas pajamas, straipsnyje bus aptariamos teisės aktų nuostatos, taikomos būtent 2015 m. gautoms pajamoms.

Palūkanų iš ne nuosavybės vertybinių popierių, įsigytų po 2014 m. sausio 1 d., apmokestinimas ir deklaravimas

Vadovaujantis GPMĮ 17 str. 1 d. 20 punktu, nustatyta, kad palūkanos už įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius, palūkanos už Lietuvos ir užsienio valstybių vyriausybių, vietos valdžios ne nuosavybės vertybinius popierius bei palūkanos už finansų įstaigose laikomus indėlius yra neapmokestinamos, jei visų tokių gautų palūkanų suma neviršija 3 000 Eur (2016 m. gautoms palūkanoms sumažintas neapmokestinamasis dydis iki 500 Eur). Tuo atveju, jei bendra palūkanų, gautų iš ne nuosavybės vertybinių popierių ir indėlių, suma viršija 3 000 Eur sumą, standartiniu 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) tarifu yra apmokestinamos tik palūkanos, viršijančios anksčiau minėtą neapmokestinamąjį dydį. Tačiau reikia pabrėžti, kad, norint pasinaudoti šia lengvata, yra taikomos tam tikros sąlygos.

Pirmiausia ši lengvata netaikoma palūkanoms, kurios yra gautos už įmonės, su kuria gyventojas yra susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, ne nuosavybės vertybinius popierius, kai šiam gyventojui taikoma palūkanų norma yra didesnė nei kitiems asmenims, įsigijusiems tokių pačių ne nuosavybės vertybinių popierių. Taigi, visos palūkanos, gautos už tokius vertybinius popierius, yra apmokestinamos standartiniu 15 proc. GPM tarifu. Tuo atveju, jei gyventojui, susijusiam su įmone darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, yra mokamos tokio pat dydžio palūkanos, kaip ir kitiems asmenims, tokios palūkanos priskiriamos palūkanoms, kurioms yra taikomas anksčiau minėtas 3 000 Eur neapmokestinamasis dydis. Be to, šis neapmokestinamasis dydis yra taikomas tik palūkanoms, gautoms už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus po 2014 m. sausio 1 d. Taigi, mokesčių mokėtojas turi turėti dokumentus, pagrindžiančius, kad ne nuosavybės vertybiniai popieriai buvo įsigyti po 2014 m. sausio 1 d. Tokiais įrodymais gali būti vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo, jų dovanojimo sutartys, paveldėjimo teisės liudijimas ar kitas dokumentas. Tuo atveju, jei ne nuosavybės vertybiniai popieriai yra parduodami pirminėje rinkoje, jų įsigijimo data yra laikoma įrašo į asmeninę vertybinių popierių sąskaitą data.

Taigi, jei pateiktos situacijos atveju nuolatinis Lietuvos gyventojas 2015 m. gavo palūkanų iš ne nuosavybės vertybinių popierių, kurie buvo įsigyti po 2014 m. sausio 1 d., jos būtų neapmokestintos, jei bendra jų suma neviršytų 3 000 Eur per metus. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, teikdamas Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formą (toliau – GPM308 forma) už 2015 metų mokestinį laikotarpį, gautas palūkanas už ne nuosavybės vertybinius popierius turėtų deklaruoti GPM308 priede GPM308P „Apmokestinamosios pajamos“ (toliau – GPM308P priedas) ir priede GPM308N „Neapmokestinamosios pajamos“ (toliau – GPM308N priedas). GPM308P priede turėtų būti deklaruojama tik palūkanų suma, viršijanti 3 000 Eur neapmokestinamąjį dydį, ir palūkanos, gautos už ne nuosavybės vertybinius popierius, išleistus įmonės, su gyventoju susijusios darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, ir už kuriuos nustatyta didesnė palūkanų norma nei kitiems asmenims. GPM308N priede savo ruožtu gyventojas turėtų deklaruoti palūkanas iš ne nuosavybės vertybinių popierių, kurios neviršijo nustatyto 3 000 Eur neapmokestinamojo dydžio. Nuolatinis Lietuvos gyventojas savo 2015 m. gautas palūkanas turėtų deklaruoti iki 2016 m. gegužės 1 d.

Palūkanų iš ne nuosavybės vertybinių popierių, įsigytų iki 2013 m. gruodžio 31 d., apmokestinimas ir deklaravimas

Pateiktoje situacijoje nėra nurodoma, kada tiksliai buvo įsigyti ne nuosavybės vertybiniai popieriai. Tais atvejais, kai ne nuosavybės vertybiniai popieriai buvo įsigyti iki 2013 m. gruodžio 31 d., gautos palūkanos yra apmokestinamos pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 20-1, 21 punktų nuostatas. Nurodyta, kad palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius, palūkanos už Lietuvos ir kitų valstybių ir jų vietos valdžios išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius yra neapmokestinamos GPM, jei tokie ne nuosavybės vertybiniai popieriai buvo įsigyti iki 2013 m. gruodžio 31 d. Kalbant apie įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius būtina pabrėžti, kad jiems taikomas tas pats reikalavimas – įmonių darbuotojams, kurie turi darbdavio išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių, turi būti mokamos tokios pat palūkanos, kaip ir asmenims, nesusijusiems su įmone darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais.

Atsižvelgiant į pateiktą situaciją, nuolatinio Lietuvos gyventojo palūkanos, gautos už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 d., būtų neapmokestinamos GPM. Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2015 metų mokestiniu laikotarpiu gautų palūkanų, kurioms yra taikomos GPMĮ 17 str. 1 d. 20-1, 21 p. nustatytos taisyklės, neprivalės deklaruoti, neatsižvelgiant į tai, kokio dydžio palūkanas jis gaus.

Palūkanų iš indėlių, laikomų finansų įstaigose, apmokestinimas ir deklaravimas

Kalbant apie palūkanas, gautas iš indėlių, dėl kurių sutartys buvo sudarytos po 2014 m. sausio 1 d., kaip jau minėta, jos sumuojamos kartu su ne nuosavybės vertybinių popierių, įsigytų po 2014 m. sausio 1 d., palūkanomis, todėl yra taikomas bendras 3 000 Eur neapmokestinamasis dydis ir jos deklaruojamos kartu.

Tais atvejais, kai indėlių sutartys buvo sudarytos iki 2013 m. gruodžio 31 d., už šiuos indėlius gautos palūkanos yra apmokestinamos atsižvelgiant į kitas GPMĮ 17 str. 1 d. 22 punkto nuostatas. GPMĮ nurodyta, kad palūkanos už EEE valstybių narių finansų įstaigose laikomus indėlius yra neapmokestinamos GPM. Tačiau, jei indėlis yra laikomas EEE nepriklausančios valstybės finansų įstaigoje, gautos palūkanos būtų apmokestinamos standartiniu 15 proc. GPM tarifu.

Svarbu paminėti, kad indėlių sutarčių sąlygos dažnai kinta. Dažniausiai tokie pakeitimai susiję su palūkanų normos ar indėlio dydžio pasikeitimais. Pagal GPMĮ laikoma, kad, jei indėlio sutartis buvo sudaryta iki 2013 m. gruodžio 31 d., o vėliau joje buvo padaryti esminiai sutarties pakeitimai, indėlio sutarties sudarymo data laikoma data, kai įsigaliojo sutartyje padaryti pakeitimai. Esminiais pripažįstami šie sutarties pakeitimai:

– termino trumpinimas ar pratęsimas ir (ar);

– indėlio sumos didinimas ar mažinimas ir (ar);

– palūkanų normos didinimas ar mažinimas ir (ar);

– palūkanų mokėjimo periodiškumo pakeitimas ir dėl šių sąlygų pakeitimo pasirašoma nauja sutartis.

[content_protector password=“fidexperta“]Taigi, jei nustatoma, kad indėlio sutartyje buvo padaryti esminiai pakeitimai ir laikoma, kad jie buvo padaryti po 2014 m. sausio 1 d., pagal tokią indėlio sutartį gautoms palūkanoms bus taikoma GPMĮ 17 str. 1 d. 20 punkte nustatyta lengvata. Mokesčių mokėtojas turi turėti indėlio sutartį, kad galėtų pagrįsti vienos ar kitos GPMĮ nustatytos lengvatos taikymą.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas neprivalo deklaruoti 2015 metų mokestiniu laikotarpiu gautų palūkanų už indėlius, kuriems taikoma GPMĮ 17 str. 1 d. 22 punkte nustatyta lengvata, pateikdamas Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formą ir jos priedus, neatsižvelgiant į tai, kokio dydžio palūkanas už tokius indėlius jis gaus.

Taigi, palūkanų, gautų iš ne nuosavybės vertybinių popierių ir indėlių, apmokestinimo ir deklaravimo tvarka priklauso nuo keleto aplinkybių: ne nuosavybės vertybinius popierius išleidusio subjekto, nustatytos palūkanų normos, valstybės, kurioje yra laikomas indėlis, laikotarpio, kada buvo įsigyti ne nuosavybės vertybiniai popieriai ar sudarytos sutartys dėl indėlių. [/content_protector]